U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 2-5-2023

Genealogie Luinge (4)

Generatie I

Ia  Bareld Luinge, geboren 1580 in Peize.
Bareld Luinge wordt vermeld in 1612 Bezaaide Landen Peize en bij de Impost op het gemaal en de Grondschatting Peize 1630 met zijn moeder en broer, totaal 6 inwonende personen en de waarde van het bedrijf geschat op 5400 gld (een vol erf is 4500 gld.). Een plaats verder wordt genoemd Peter Luinge met 2 personen en een waarde van 2400 gld. In de Grondschatting van 1646 komt Bareld Luinge ook voor.
In 1642 heeft hij met zijn broeder een huis en nog een onbewoond huis en 3/4 waardeel. Vermoedelijk betreft het hier het huis van Peter Luinge, die mogelijk een broer of een oom is. De broer van Bareld Luinge die bij hem in huis woont is Luink Allers, als zodanig vermeld in 1654. Hij woont dan in een eigen huis, mogelijk het huis van Peter Luinge dat eerder onbewoond was?

Gehuwd met Aaltien? NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 1620, overleden 1706 in Peize, begraven 3-2-1706. Genoemd olde Jan Luinge in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 en bij zijn overlijden.
In 1652 ondertekent Jan Luinge een brief namens zijn vader Barelt Luinge (OSA 845 Doleantiën bij de Grondschatting Peize, p. 700).

Gehuwd (1) 1685 in Peize met Witien Gerrijts, overleden 1693 in Peize, begraven 16-8-1693, eerder getrouwd met Jan Besuin, eerder getrouwd 1676 in Peize met Albert Willems ten Oever, overleden 1683.
Op de lotting van 26-11-1689 verzoeken Jan Luinge en zijn huisvrouw Witien Gerrijts tot Peize goedkeuring van hun testament, opgemaakt 1-6-1689. Dit wordt in eerste instantie goedgekeurd, maar tussen de tekst is geschreven dat de erfgenamen ab intestato van Jan Luinge de zaak willen laten rusten tot na het overlijden van de testateur.
Op 19-10-1690 is er nogmaals een rechtszaak tegen Jan Luinge de Olde over het testament van 1-6-1689 ten voordele van zijn vrouw, wat in strijd zou zijn met het landrecht. De eisers zijn Baerelt Schuiringe en Jan Luinge voor zich en Conraed Gerrijts, Frerick Bavinge en Roeloff Hindrichs nom. ux. Roeloffien Schuiringe, Aeltien Luinge en Aeltien Schuiringe als naaste in den bloede tot Jan Luinge de Olde (met dank aan Hans Homan Free).
In het Haardstedenregister van Peize wordt in 1691-1694 zowel een olde Jan Luinge (keuter) als een jonge Jan Luinge met 3 paarden vermeld.
Op 3-2-1706 wordt olde Jan Luinge begraven. Zijn erfgenamen geven op zijn wens 100 gld. aan de armen. Op 13-7-1707 betaalt Barelt Schuiringe voor het laken over zijn oom Jan Luinge en op 1-12-1707 nog een bedrag van 3 gld. 14 st. aan de armen van Peize dat de erfgenamen zijn overeengekomen bij de verdeling van de erfenis van olde Jan Luinge en vrouw Wittien Gerrits. Bij de aangifte Collaterale Successie door Barelt Schuiring te Peize wordt de erfenis van zijn oom olde Jan Luinge begroot op 1100 gld. Ook de andere (niet genoemde) erfgenamen wonen in Peize.

Gehuwd (2) 21-11-1694 in Peize met Fenne NN.
Huwelijk: Jan Luinge en Fenne, in het bekken voor de armen 3 gld. 18 st.
2. NN Luinge (zie IIa).
3. Roelof Luinge (zie IIb), overleden 1660 in Peize (tussen 1657 en 1661).
 

Generatie II

IIa  NN Luinge, dochter van Bareld Luinge (zie Ia) en Aaltien? NN.
Gehuwd met Barelt Schuiringe, zoon van Albert Schuiringe.
Deze Barelt Schuiringe is mogelijk de Barelt Schuiringe die in het haardstedenregister van 1672 wordt vermeld na Barelt Schuiringe Neijbuir met drie paarden. In 1691-1695 is er een jonge Barelt Schuiringe in het westen van Peize, die mogelijk zijn zoon is.
Barelt Schuiringe, Aaltien Schuiringe getrouwd met Roelof Hindriks en Roelofje Schuiringe, getrouwd met Conraad Gerrits zijn in 1690 naaste bloedverwanten van olde Jan Luinge. Barelt Schuiringe is oomzegger. De naam Roelof Hindricks is mogelijk een verschrijving van Roelof Hemricks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barelt Schuiringe (zie IIIa), overleden 1716 in Peize, begraven 18-12-1716.
2. Aaltien Schuiringe, overleden 1719 in Peize, begraven 21-7-1719.
Gehuwd met Roelof Hemmeriks, overleden 1712 in Peize, zoon van Hemrik Roelofs en NN Land.
In 1711 betaalt Roelof Hemmeriks voor het laken over zijn zoon.
Op 11-5-1712 wordt Roelof Hemricks begraven.
Op 21-7-1719 wordt de weduwe van Roelof Hemmers begraven, in het bekken 9 gld. en 3 duiten.
Roelof Schuiringe en Doede Bavinge te Peize geven in 1720 de erfenis aan van Aaltien Schuiringe, de tilbare en aangewonnen vaste goederen begroot op 600 gld, de vaste erfgoederen op 500 gld. (Doede Bavinge is getrouwd met Marchien Schuiringe, dochter van Bareld Schuiringe en Roelefje Hindriks, Roelof Schuiringe is mogelijk ook een (jongere) zoon van Barelt Schuiringe; hij is niet de zoon van Jan Schuiringe Haange, die al in 1710 is overleden).
Akte van verkoop door Rebekka Lands, weduwe van Theodorus Terhorn, in leven proviandmeester te Delfzijl, aan Aaltyn Schuringe, weduwe Roelof Hemmeriks, van twee mudden land genaamd het Harde en van een-derde deel van een kwart van Ebbingebos, beide gelegen onder Peize, 1719
Archief Popkes:
11. Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791
(mogelijk het huis van Roelof Hemmeriks, later Albertien en Margien Conraads?)
3. Roelofje Schuiringe (zie IIIb).
 
IIb  Roelof Luinge, overleden 1660 in Peize (tussen 1657 en 1661), zoon van Bareld Luinge (zie Ia) en Aaltien? NN.
In 1657 procederen Abel Lunsche, Roelof Luinge en Willem Peling, respectievelijk getrouwd met Marritjen, Ameltijn en Jacobijn Schuringe, erfgenamen van wijlen Jan Schuiringe, in leven schulte van Peize, tegen Allart Wolters, schulte van Peize en Reijner Wolters over goederen die hun aller moeder Catharina Luinge voor haar overlijden zou hebben overgedragen.
Roelof Luinge is mogelijk een zoon van Bareld Luinge of Luink Allers, die in de grondschatting van 1654 broers worden genoemd. Bareld Luinge wordt al genoemd in het register van bezaaide landen 1612 en in de grondschatting/impost op het gemaal 1630 van Peize wordt hij vermeld met zijn moeder en broer. In 1654 gaat zijn broer Luink Allers op zichzelf wonen in een naburig huis, mogelijk het huis dat eerder eigendom was van Peter Luinge.
In het Haardstedenregister van 1672 wordt Roelof Luinge niet vermeld. Het huis kan toen zijn overgeslagen of bewoond door Jan Dries.
In het register van Nieuwe Huizen 1742 wordt Jan Ebbinge (getrouwd met Jeigien Luinge) vermeld als eigenaar van het huis van Luink Allers en Roelof Luinge, zoon van Luink Luinge en Henderikjen Luinge als eigenaar en bewoner van het huis van Bareld Luinge.

Gehuwd 1650 in Peize? (voor 1657) met Ameltien Schuiringe, dochter van Jan Schuiringe en Catharina Luinge.
Etstoel 18 oktober 1661:
"Ameltijn Schuiringe weduwe van wijlen den Roelof Luinge heeft procuratie en volmacht gegeven aan de old vaandrig? Wolter Sichterman ende Johan Nijsinghe om hare zelve tegens Jan Luinge op dese tegenwoordige Lottinck waartenemen? sub clausulis conscientis van rato habitio en indemnificatie". Jan Luinge is hier waarschijnlijk olde Jan Luinge.
In 1661 maakt Aemeltjen Schuiringe, weduwe Luijnge voor zich en haar minderjarige kinderen bezwaar tegen de verkoop op 13-9-1660 van de goederen van Barelt Luinge aan zijn zoon Jan Luijnge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge (zie IIIc), overleden 1700 in Peize.
2. Aaltien Luinge (zie IIId), overleden 1696 in Peize, begraven 18-12-1696.
 

Generatie III

IIIa  Barelt Schuiringe, overleden 1716 in Peize, begraven 18-12-1716, zoon van Barelt Schuiringe en NN Luinge (zie IIa).
In 1727 is er een zaak voor de Etstoel van Doe Bavinge namens zijn vrouw Marreghien Schuiringe, Wolther Luinge namens zijn vrouw Hendrickjen Schuiringe en de schoolmeester Wolther Luinge (namens) Grietien Schuiringe, te samen erfgenamen en bezitters van de goederen van wijlen Barelt Schuiringe tegen Jacob Willems in de Holthuizen (bij Roden) als hoofdmomber over de minderjarige kinderen en Ebel Gerbrands als getrouwd met Aaltien Roelofs, meerderjarige dochter, samen erfgenamen van wijlen Roelof Hendericks te Roden, samen bezitters van 3/4 deel van de goederen door wijlen Jan Schuiringe nagelaten. Op 25-10-1664 heeft er een scheiding plaatsgevonden tussen de goederen van de broers Barelt en Jan Schuiringe. De kwestie gaat over een bosje en een stuk veen dat nog mandelig zou zijn.
Gehuwd met Roelefje Hindriks, overleden 1716 in Peize, begraven 31-1-1716.
Op 31-1-1716 wordt Barelt Schuiringe sijn frou Roelefje begraven, in het bekken 5 gld. 5 st. 15 d. Barelt Schuiringe betaalt ook voor het laken en geeft nog 4 gld. aan de armen.
Bij de begrafenis van Barelt Schuiringe op 18-12-1716 wordt 7 gld. 11 st. 12 d. in het bekken gedaan. Hindrikien Schuiringe betaalt op 21-12-1716 voor het laken over haar vader. Op dezelfde dag betaalt Hindrikien Schuiringe 6 gld. aan de armen.
Op 25-1-1718 betaalt Hindrikkien Schuiringe voor het laken over haar zuster Oechien Schuiringe (naam Oechien enigszins onduidelijk).
Op 25-11-1718 betaalt Hindrickien Schuire 5 gld. die haar broer bij testament aan de armen heeft nagelaten.
Aangifte Collaterale successie 1719 (OSA 1785): Henderickien Schuiringe, Marregien en Grietien Schuiringe te Peize geven de erfenisse aan van Barelt Schuiringe en Oetien Schuiringe, begroot op 800 gld.
In 1720 is er een verzoek aan de Etstoel van de mombaren over de minderjarige dochter van Bartelt Schuiringe en wijlen Roelefje Hindriks om met de meerderjarige zuster van de pupil, Margijn Schuiringe het ouderlijke huis en hof met een vierde waardeel in Schuiringe Slag te mogen verkopen aan hun zuster Hinderkien Schuiringe.
Volgens onderstaande akte vindt de overdracht plaats omstreeks 1724 en is de minderjarige dochter dus Grietje:
Drents Archief, NH kerk Peize
121 Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Schuiringe.
Gehuwd 30-11-1710 in Peize met Doe Bavinge, overleden 1734 in Peize, begraven 30-12-1734, zoon van Frerik Bavinge en Aaltien Luinge (zie IIId).
Drents Archief, Archief NH Gemeente Peize:
121 Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift
Archief Schuiringe:
2. Akte van verkoop door Margyn Schuiringe, weduwe Doe Bavinge, aan Barteld Schuiringe Prijs en zijn vrouw Jeigyn Swiers van een mat hooiland in Kibbeldershorn onder Peize (?), jaarlijks omwandelende met een mat in de Langemade, 1736
Archief Staal:
2 Akte van overdracht door Margijn Schuiringe, weduwe van Doe Bavinge, aan Garbrand Pieters en zijn vrouw Hotske Hillebrands van een half mat hooiland in de 'kruise akkers', een (ander) mat in de 'kruise akkers' en een derde deel van een bos in het 'smeerveen', 1737
Volgens een verdeling van de Hiddinge Slag in 1708 en de nieuwe vermelding van gerechtigden in 1747 is het aandeel van Doe Bavinge en consorten in 1746 eigendom van Bartelt Bavinge en Frerik en Roelefijn Bavinge (Drentse Rechtsbronnen, J. Heringa cs, Willekeuren enz.).
2. Hendrikje Schuiringe, overleden 1742 in Peize.
Gehuwd 5-5-1720 in Peize met Wolter Luinge, overleden 1734 in Peize, zoon van Roelof Luinge en Arentien Roelofs, zie genealogie Luinge (2).
Drents Archief, NH kerk Peize, inv. 121:
Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift
J. Willinge schults van Peijse, Coornoten Frerik Ebbinge en Gelmer Gelmers, persoonlijk sijn gecompareerd Doe Bavinge en Margijn Schuiringe ehelieden voor de helfte en Gerrit Conraets als hooftmomber, Barelt Conraets en Jan Lunsche als medemombaren over Grietijn Schuiringe voor de andere helfte de welke beleden en bekenden met vrie wille en voorbedagte gemoede verkogt en gescheiden te hebben met approbatie van den Loffelijke Etstoel in dato 26 9ber 1720 an Wolther Luinge en zijn huisvrou Hinderkje Schuiringe haer ouderlijke behuisinge hofte bij 't huis twee moesakkers seven staekhopen hoppeland waer an geswet ten oosten R. de Vriese en ankoper en consorten ten westen Jan Luinge wed. ten noorden Jan Lunsche met een vierdendeel waer wardiel in Schuiringeslag ... voor de somma van 916 gld. en 12 stuivers en andere landerijen so de scheitzedulen van den 19 April 1720 vermelden, etc. Peijse 10 Jan 1724.
In 1727 is er een zaak voor de Etstoel van Doe Bavinge namens zijn vrouw Marreghien Schuiringe, Wolther Luinge namens zijn vrouw Hendrickjen Schuiringe en de schoolmeester Wolther Luinge (namens) Grietien Schuiringe, te samen erfgenamen en bezitters van de goederen van wijlen Barelt Schuiringe tegen Jacob Willems in de Holthuizen (gelegen ten oosten van Roden).
In 1734 koopt Henderikjen Luinge, weduwe van Luink Luinge de erfgenamen van Wolter Luinge af. Er zijn 4 erfgenamen, waarvan een in Groningen, waarvan de belasting wordt betaald door Hartgers (Gesien Ebbinge, weduwe van Roelof Luinge is getrouwd met Jacobus Hartgers). De totale erfenis bedraagt 480 gld.
In 1743 wordt de erfenis aangegeven van Hindrikjen Schuuringe, wed. Luinge tot Peijze, begroot op 375 gld.
In tegenstelling tot de schoolmeester Wolter Luinge, getrouwd met Grietje Schuringe laat dit echtpaar dus geen kinderen na.
3. Grietje Schuiringe (zie IVa), geboren 1700 in Peize (na 1695), overleden 1753 in Peize.
4. Oechien Schuiringe, overleden 1718 in Peize, begraven 25-1-1718.
5. Barelt Schuiringe, overleden 1718 in Peize.
 
IIIb  Roelofje Schuiringe, dochter van Barelt Schuiringe en NN Luinge (zie IIa).
Gehuwd met Conraad Gerrits, overleden 1701 in Peize, begraven 26-3-1701.
In 1690 treedt Conraad Gerrits op namens zijn echtgenote Roelofje Schuiringe te zamen met andere bloedverwanten van Olde Jan Luinge vanwege zijn testament.
Niet zeker dat Roelofje de moeder is van alle hier vermelde kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Conraads.
Gehuwd 29-11-1711 in Peize met Albertien Tjebbels, overleden 1723 in Peize, begraven 6-7-1723, dochter van Tjebbel Jannes en Geertien? Reinders.
Huwelijk: Lucas Conraedts en Albertijn Tebels.
2. Albertien Conraads, overleden 1744 in Peize, begraven 10-1-1744.
Gehuwd 24-4-1718 in Peize met Egbert Tjebbels, overleden 1722 in Peize, begraven 23-10-1722, zoon van Tjebbel Jannes en Geertien? Reinders.
Mogelijk een zoon is Tjebbel Egberts, begraven Peize 25-2-1735.
Weduwe Egbert Tjebels woont in 1744 in een huis, dat in het register van Nieuwe Huizen 1742 wordt omschreven als eigendom van Albertien en Margien Conraads en met de woningen van Jannes Remmels en Lambert Eleveld in 1646 toebehorend aan Roelof Hemmeriks.
Drents Archief, archief Popkes:
11 Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791
Vermoedelijk ging de erfenis van Roelof Hemmeriks naar de Conraads en van zijn echtgenote Aaltien Schuiringe naar o.a. kinderen van haar broer Bartelt Schuiringe. Margien Conraads betaalt in 1719 voor het laken over wed. Roelof Hemmers.
Op 10-1-1744 wordt Albertien Conraads begraven, in het bekken 10 gld. 13 st. Margien Conraads geeft 5 gld. die Albertien Conraads bij testament aan de armen heeft vermaakt. Zij betaalt ook voor het laken over haar zuster.
In 1744 geven Margien Coenraads en Frerik Gelmers noie uxoris en derselver broeder Conraad Barelds de erfenis aan van haar zuster Albert(ien) Coenraads, begroot op 1140 gld.
3. Gerrit Conraads, overleden 1739 in Peize, begraven 22-10-1739. Gerrit Conraads is boekhouder van de diakonie in 1709 en in 1711. In 1722 betaalt hij voor het laken over zijn zwager Egbert Tjebbels.
Op 25-10-1739 betaalt Freek Gelmers voor het laken over Gerrit Conraads en 5 gld. die Gerrit Conraads bij testament heeft nagelaten aan de armen. Frerik Gelmers is getrouwd met Marchien Barelds, vermoedelijk een dochter van broer Barelt Conraads.
In 1740 geven Albertijn Coenraads en Jantien Schuiringe wed. van Barelt Coenraads de erfenis aan van Gerrit Coenraads, begroot op 700 gld. Jantien Schuiringe moet zijn Jantien Ebbinge, eerder getrouwd met Bareld Schuiringe.
4. Barelt Conraads, overleden 1724 in Peize, begraven 9-2-1724.
Gehuwd 9-12-1714 in Peize met Jantje Ebbinge, overleden 1765 in Peize, begraven 6-11-1765, dochter van Harmen Ebbinge, eerder getrouwd in Peize met Bareld Schuiringe, overleden 1713 in Peize, zoon van Jan Schuiringe Haange en Ameltien Homan.
Barelt Conraads is schoolmeester van Peize van 1696-1724.
Weduwe Barelt Conraats wordt vermeld in het Haardstedenregister 1742 en 1754, in 1764 en 1774 Conraad Barelts, in 1784 weduwe Conraad Barelts.
In 1732 geven Barelt Ebbinge, Grietje Ebbinge, Jeichje Ebbinge en Jantje Ebbinge, wed. van Barelt Conraads de erfenis aan van Roelofje Ebbinge. Zij was getrouwd met Berent Lohuis tot Groningen. De erfenis, bestaande uit enig vastgoed te Peize bedraagt 1400 gld. Apart geeft Jantje Ebbinge, wed. Barelt Conraads nog op de erfenis van haar zoontje Harmen Barelts van 200 gld.
In 1765 koopt Conraad Barelts de halve behuizing van de erfgenamen van Bareld Schuiringe, die zijn moeder blijkbaar in lijftucht had bezeten.
Op 6-11-1765 wordt wed. Barelt Conraats begraven, in het bekken ruim 13 gld. Frerik Gelmers betalt voor het laken over zijn (schoon)moeder en geeft nog 25 gld aan de diaconie vanwege het testament tussen Jantien Conraats en haar (eerste) man Barelt Schuiringe.
5. Marchien Conraads, overleden 1766 in Peize, begraven 10-1766. Marchien Conraads wordt vermeld in het Haardstedenregister van 1754 en 1764. In 1742 is zij samen met Albertien Conraads eigenaresse van vermoedelijk hetzelfde huis dat dan leeg staat.
In oktober 1766 wordt Margijn Conraets begraven, in het bekken ruim 15 gld.
6. Cornelis Conraads (zie IVb).
 
IIIc  Jan Luinge, overleden 1700 in Peize, zoon van Roelof Luinge (zie IIb) en Ameltien Schuiringe.
Gehuwd met Jacobjen Baving, overleden 1736 in Peize, begraven 18-5-1736, dochter van Luitien Baving en Aaltien Willinge.
Jonge Jan Luinge wordt in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 vermeld met 3 paarden. Daarnaast is er olde Jan Luinge, keuter, die in 1706 overlijdt zonder kinderen na te laten, waarbij hij het zeer grote bedrag van 100 gld. schenkt aan de armen van Peize.
Deze Jan Luinge is mogelijk de Jan Luinge die getuige is bij het huwelijkscontract van Jan Bavinge, zoon van Luitien Bavinge en Aaltien Willinge in 1688 en de Jan Luinge waarvan de handtekening met die van Jan Bavinge, Roelf Pelenge en anderen te vinden is bij de verdeling van het kerspel Peize in kluften t.b.v. het onderhoud van de wegen in 1698 (Drentse Rechtsbronnen, Willekeuren ... door J. Heringa cs.).
Volgens bovengenoemd huwelijkscontract waren de beide zusters van Jan Baving afgekocht van de ouderlijke goederen, maar wordt deze afkoop door het huwelijkscontract ongedaan gemaakt en blijven de ouderlijke goederen mandelig, waarbij de zwagers en zusters hetgeen zij al hebben ontvangen weer in zullen brengen. De beide zusters waren dus al getrouwd en vermoedelijk zijn de twee ondertekenaars na Jan Baving, Roelf Pelinge en Jan Luinge, zijn zwagers.
Op 11-8-1700 wordt in het Ontvangstenboek voor de armen van Peize een gift genoteerd van Jan Luinge van 15 gld. Op 26-12-1700 betaalt de weduwe van Jan Luinge voor het laken.
Op 12-12-1706 wordt dochter Ameltien begraven: In het becken geweest doe Jacobjen Luinges dochter Aemeltien is begraven 5 gld. 4 st. 1 d. (een tamelijk hoog bedrag). Op 20-2-1707 betaalt de weduwe van Jan Luinge voor het laken dat over haar dochter Ameltien Luinge heeft gelegen. Aangifte Collaterale Successie 1707 (OSA 1785): Jacobien Bavinge, weduwe van Jan Luinge de jonge te Peize, maakt bekend dat door het overlijden van haar dochter de andere kinderen erven vanwege het vaderlijke goed. De erfenis (van Ameltien) wordt begroot op 250 gld. In 1708 betaalt ze nog extra over 50 gld, waarmee de geschatte waarde van de erfenis was verhoogd.
Op 18-5-1736 wordt de weduwe van Jan Luinge begraven. Op 6-9-1736 betaalt Roelof Luinge voor het laken over zijn moeder.

Dochter Jeichien Luinge is eerst getrouwd met Lucas Peling en daarna met Jan Ebbinge. Uit het tweede huwelijk Hillina Ebbinge, getrouwd met Roelof Luinge en een derde dochter Jacomina.
Jeigien Luinge, getrouwd met Jan Ebbinge, wordt in 1736 als volle nicht genoemd in het huwelijkscontract van Lucas Baving met Roelina Meseroij, evenals Roelef Luinge als volle neef (Drents archief, Archief Meseroy).
Jan Ebbinge is in 1742 eigenaar van vermoedelijk het huis van jonge Jan Luinge, dat in 1646 eigendom was van Luink Allers, in 1807 van Jacomina Luinge en in 1832 van haar broer Reinder Luinge. Het huis wordt in deze periode steeds bewoond door huurders.
Aanname dat ook Aaltien Luinge, getrouwd met Allert Luinge, een dochter is. Roelof Luinge is in 1739 hoofdmomber over hun kinderen. In 1746 treden J(an) Ebbinge en Frerik Luinge namens hen op.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Luinge (zie IVc), overleden 1733 in Peize, begraven 26-9-1733.
2. Ameltien Luinge, overleden 1706 in Peize, begraven 12-12-1706.
3. Roelof Luinge (zie IVd), overleden 1744 in Peize, begraven 6-3-1744.
4. Jeigien Luinge (zie IVe), overleden 1755 in Peize, begraven 25-4-1755.
 
IIId  Aaltien Luinge, overleden 1696 in Peize, begraven 18-12-1696, dochter van Roelof Luinge (zie IIb) en Ameltien Schuiringe.
Gehuwd met Frerik Bavinge, overleden 1700 in Peize, begraven 26-11-1700, zoon van Doe Bavinge en NN Land.
Frerik Bavinge woont omstreeks 1695 mogelijk op dezelfde plek als later Harm Klazen, getrouwd met Roelfien (Doeës) Baving.
In 1688 wordt een zoontje van Frerik Bavinge begraven.
Op 19-12-1696 betaalt Frerick Bavinghe voor het laken over "huis holt". Dit betreft mogelijk Aaltien Luinge, die op 18-12-1696 wordt begraven, in het bekken 6 gld. 12 st. 2 duiten. De term "huis holt" slaat mogelijk op de kist bij de begrafenis.
In 1690 is Aaltien Luinge, echtgenote van Frerik Bavinge evenals o.a. Barelt Schuiringe en Jan Luinge een naaste bloedverwant van olde Jan Luinge. Aanname dat Aaltien Luinge een zuster is van (jonge) Jan Luinge.
Op 11-8-1688 wordt Frerik Bavinges zoontje begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doe Bavinge, overleden 1734 in Peize, begraven 30-12-1734.
Gehuwd 30-11-1710 in Peize met Marchien Schuiringe, dochter van Barelt Schuiringe (zie IIIa) en Roelefje Hindriks.
Drents Archief, Archief NH Gemeente Peize:
121 Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift
Archief Schuiringe:
2. Akte van verkoop door Margyn Schuiringe, weduwe Doe Bavinge, aan Barteld Schuiringe Prijs en zijn vrouw Jeigyn Swiers van een mat hooiland in Kibbeldershorn onder Peize (?), jaarlijks omwandelende met een mat in de Langemade, 1736
Archief Staal:
2 Akte van overdracht door Margijn Schuiringe, weduwe van Doe Bavinge, aan Garbrand Pieters en zijn vrouw Hotske Hillebrands van een half mat hooiland in de 'kruise akkers', een (ander) mat in de 'kruise akkers' en een derde deel van een bos in het 'smeerveen', 1737
Volgens een verdeling van de Hiddinge Slag in 1708 en de nieuwe vermelding van gerechtigden in 1747 is het aandeel van Doe Bavinge en consorten in 1746 eigendom van Bartelt Bavinge en Frerik en Roelefijn Bavinge (Drentse Rechtsbronnen, J. Heringa cs, Willekeuren enz.).
2. Jeichien Bavinge.
Gehuwd 19-2-1702 in Peize met Gelmer Gelmers, overleden 1748 in Peize, begraven 30-7-1748, zoon van Gelmer Jansen en NN Dries.
Gelmer Gelmers is betrokken bij verschillende momberschappen over kleinkinderen van Frerik Bavinge.
Op 30-7-1748 wordt Gelmer Gelmers begraven, in het bekken ruim 9 gld. Freek Gelmers betaalt voor het laken over zijn vader.
3. Hillegien Bavinge, overleden 1742 in Peize (voor 1744, mogelijk al voor 1742).
Gehuwd (1) 8-1-1719 in Peize met Allert Ebbinge, overleden 1724 in Peize, begraven 24-2-1724, zoon van Frerik Ebbinge en Aaltien Wolters.
In de Ned. Leeuw 1910 worden de geslachten Wubben, Ebbinge en Ebbinge Wubben behandeld, met de nadruk op de laatste. Hierin worden als ouders van Allert en Abeltien Ebbinge vermeld Freerk Ebbinge, Ette en Aaltje Wolters. Dit lijkt speculatief, maar is waarschijnlijk wel juist gezien de tot nu toe bekende feiten. Er wordt ook nog een dochter Aaltje genoemd van Allert Ebbinge en Hillegien Baving, die ongehuwd is overleden. Zij overleed waarschijnlijk kort na haar huwelijk.
Na het overlijden van Allert Ebbinge in 1724 betaalt Doe Bavinge voor het laken over zijn zwager Allert Ebbinge (Hervormde Kerk Peize inv. 59). Aanname dat het hier de echtgenoot van zijn zuster betreft en niet zijn schoonzoon, zoals ook wel wordt bedoeld met het woord zwager.
In 1742 vragen Roelof Lunsche, hoofdmomber, dominus Helperi tot Siddeburen, Bartelt Bavinge en Gelmer Gelmers tot Peize als medemombaren over de nagelaten kinderen van wijlen Allert Ebbinge en Hillegien Bavinge toestemming van de Etstoel om enige vaste goederen te mogen verkopen (Roelof Lunsche, schoolmeester, is een zoon van Jeichien Ebbinge, Helperus Helperi is getrouwd met Abeltien Ebbinge, Gelmer Gelmers is getrouwd met Jeichien Bavinge).
Aanname dat deze Hillegien Bavinge is getrouwd met Willem Tinge. Willem Tinge woont in 1742 alleen, in een huis dat in 1646 behoorde aan Jan Ebbinge.

Gehuwd (2) 8-11-1733 in Peize met Willem Tinge.
4. Trijntien Bavinge, overleden 1745 in Peize (na 1742).
Gehuwd 10-4-1707 in Peize met Wolter Dries, overleden 1717 in Peize, begraven 6-8-1717, zoon van Gelmer Jansen en NN Dries.
Huwelijk: Wolter Dries en Trijntien Bavinge, in het bekken 6 gld.
Bij de begrafenis van Wolter Dries wordt 12 gld. 18 st. 4 p. in het bekken gedaan. Zijn weduwe betaalt voor het beste laken. Aanname dat het deze Wolter Dries betreft.
Aanname dat Wolter Gelmers, broer van Gelmer en Jan Gelmers dezelfde is als Wolter Dries, aangezien zijn weduwe en Hindrik en Frerik Wolters respectievelijk in 1742 en 1745 de opvolgers zijn van Grietien Gelmers in 1646 (waarschijnlijk huis 71). Ook aanname dat zijn vrouw Trijntien Bavinge is en dat haar vader Frerik Bavinge is.
Op 4-4-1746 wordt een schuldbrief ingeschreven die op 25-6-1739 was opgesteld en waarin Trijntien Bavinge, weduwe van Wolther Dries en haar beide zoons Hindrik Wolthers en Frederik Wolthers verklaren 50 gld schuldig te zijn aan Gelmer Gelmers als hoofdmomber over het zoontje van Reinder Luinge en Jantien Gelmers (Roelof Luinge Noord).
In 1742 verkopen Roelof Lunsche als voormomber over de kinderen van Allert Ebbinge en Hindrik Wolthers voor zichzelf en voor zijn broer Frerik Wolthers een hofje aan Marten Jansen en huisvrouw Wemeltijn Luigijs, gelegen bij het huis van de aankopers.
5. Bartelt Bavinge, overleden 1762 in Peize, begraven 4-11-1762. Bartelt Bavinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1742 met 2 paarden en in 1754 met een paard. Hij wordt dan opgevolgd door Barelt Roelfs, timmerman.
Gehuwd 15-6-1727 in Peize met Trijntien Ebbinge, geboren 1700, overleden 1757 in Peize, begraven 23-8-1757, dochter van Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems.
Huwelijk: Bartel Bavenge en Trijntijn Ebbinge.
Bartholt Bavinck en Trijntjen Ebbinge zijn bij het huwelijk van Aaltien Ebbinge met Hilbrant Jans (Noordbroek 1745) volle oom en mombaar en meuij (tante) van de bruid, terwijl Allardijna Ebbinge een volle zuster is. Zij zijn beiden dochters van Hillegien Bavinge, die dus een zuster is van Bartelt Bavinge.
Op 23-8-1757 wordt Trijntin Ebbinge, vrouw van Bartelt Bavin begraven, in het bekken 7 gld. 2 st.
Op 28-10-1757 verkopen Bartelt Bavinge enerzijds en de erfgenamen van Trijntien Ebbinge anderzijds een huis in het Noordeinde van Peize aan Barelt Roelfs en vrouw Jantien Luinge, grenzend ten oosten aan de Oosterweg, ten zuiden aan Juffrouw Willinge en vrouw Verhaegen, ten westen de steeg en noorden Jan Freriks.
De erfgenamen van Trijntien Ebbinge zijn Hindrik Ebbinge, Bartelt Ebbinge Lzoon (Szoon?), Conraat Barelts, Bartelt Ebbinge Jzoon en Roelef Luinge Noord.
Op 9-2-1760 betalen Hindrik Ebbinge van Peize en verdere erfgenamen van wijlen hun moei (tante) Trijntien Ebbinge, voor een jaar of twee overleden, de 30ste penning over 600 gld. waarop de boedel is begroot.
In 1760 betaalt Zacharias Wigbolts 12 gld. 7 st. 8 p. (over het bedrag) waarvoor hij op de mijning van Bartelt Baving in 1757 huis en hof had getrokken. Barelt Roelofs betaalt eveneens 12 gld. 3 st. vanwege de 40ste penning over 486 gld. waarvoor hij een huis en hof te Peize uitde hand heeft gekocht van Zacharias Wigbolts.
Op 4-11-1762 wordt Bartelt Bavinge begraven, in het bekken 10 gld. 4 st.
In 1763 betaalt Roelof Luinge Noort de 30ste penning van 1800 gld. waarop de gezamenlijke erfgenamen van Barteld Bavinge deze erfenis hebben begroot.
 

Generatie IV

IVa  Grietje Schuiringe, geboren 1700 in Peize (na 1695), overleden 1753 in Peize, dochter van Barelt Schuiringe (zie IIIa) en Roelefje Hindriks.
Gehuwd 2-6-1726 in Peize met Wolter Luinge, overleden 1745 in Amsterdam? (tussen 1742 en 1750), zoon van Roelof Luinge en Jantien Busch, zie genealogie Luinge (1).
Drents Archief, NH kerk Peize
121 Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift (Wolter Luinge uit familie Luinge2).
In 1735 verkoopt Jacob Luinge te Groningen aan zijn broers Reinder en Wolter, schoolmeester, met diens vrouw Grietijn Schruringe zijn aandeel in het ouderlijk huis.
Archief Luinge:
7 Akte van verkoop door Martinus Engberts als hoofdmomber en Tj. Gelmers en Harm Claesen als mombers over de twee kinderen van Wolter Luinge en Grietyn Schuiringe, door Jan Pieters namens zijn vrouw Oegyn Luinge en door Roelfyn Luinge aan Roelef Luinge Reinderszoon van hun aandeel in de Noortsche plaetse (te Peize), uitgezonderd het aandeel in de graven in de kerk en het waardeel, 1757
Archief Staal:
1 Akte van overdracht door Jan Pieters, Barelt Roelfs en Sagcharieas Wigbolts als mombers over hun "innocente" zwager Roelef Luinge aan Floris Stael van een akker, genaamd de Langeakker, 1759
Archief Popkes:
11 Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791.
Zie ook de aanvulling in Spint Arwt'n 1974, blz. 114: In 1735 verzoekt Jacob Luinge van Groningen aan de Etstoel om curatoren aan te stellen over Grietien Schuiringe en haar minderjarige kinderen omdat zijn broer Wolter Luinge, nadat deze enige tijd met zijn vrouw Grietien Schuiringe in onenigheid heeft geleefd, is vertrokken naar Amsterdam met het voornemen niet terug te komen. Grietien Schuiringe ondersteunt het verzoek, maar in 1736 verzoeken Gerrit Conraats en Reiner Wolters te Peize en Sicco Gerbrants te Luttekewolde het curatorschap over Grietien Schuiringe zelf op te heffen. Jacob Luinge en Grietien Schuiringe zullen op de volgende lottingsdag worden gehoord en zij verzoekt dan ook om het curatorschap op te heffen omdat dit een vergissing was. Jacob Luinge is accoord, mits hij de kosten (van de eerste rechtszaak) vergoed krijgt.
In 1742 koopt Grietien Schuiringe, vrouw van Wolter Luinge voor 110 gld. van de mombaren over de kinderen van wijlen Jacob Everts en Jantien Henderiks te Peize hun ouderlijk huis, gelegen achter aan de brink op pastoriegrond.
Op 19-11-1753 betaalt Martinus Engberts voor het laken over Grietien Schuiringe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Luinge, geboren 1728 in Peize.
Gehuwd 22-5-1757 in Peize met Barelt Roelfs, overleden 24-3-1790 in Peize, begraven 1-4-1790, zoon van Roelef Barelts en Jantien NN.
Huwelijk: Barelt Roelfs en Jantijn Lunge, in het bekken 4 gld.
Op 1-4-1790 wordt Barelt Roelfs begraven, zijn weduwe betaalt voor het laken en geeft nog 5 gld. 5 st. aan de armen wegens een testament.
Jantien Luinge geeft in 1790 de erfenis aan van haar man Barelt Roelfs, overleden 24-3-1790, waarvan zij de lijftocht krijgt. Vanwege de "grootheid van de houdnegotie in Groningerland" kan nog geen inventaris worden gegeven.
Kort daarvoor in 1789 hebben Albert Jans (Eilander) en Talligje Harms (Staats) een huis en hof in Peize gekocht van Barelt Roelfs, Eithe Roelfs, Roelof Willems, Hinderik Roelfs, allen te Peize en van de erven van Aaltje Roelefs te Groningen voor 1100 gld.
Jantien Luinge woont in 1797 op de plaats waar van 1764 tot 1784 Barelt Roelfs, timmerman wordt vermeld en is dan 69 jaar, boerin, weduwe zonder kinderen. Mogelijk is zij iets jonger, want in 1757 lijkt zij nog minderjarig.
In 1802 verkopen zij en Roelof Eitens de plaats aan Berend Ensing. Het overlijden van Jantien Luinge is niet gevonden bij de ontvangsten van de armenkas bij begrafenissen.
2. Roelfien Luinge.
Gehuwd 24-4-1757 in Midwolde (Leek) met Zacharias Wigbolts Hazenberg, geboren 1727 in Leek, gedoopt 23-3-1727, zoon van Wigbolt Berends en Tetje Sacharias.
Huwelijk: Zacharias Wigbolts van de Leek en Roelfke Luinings van Peijze. Ook afkondiging in Grijpskerk.
Bij het huwelijk van zoon Wolter in 1809 in Niekerk/Oldekerk/Faan wordt als familienaam Hazenberg opgegeven en als plaats van afkomst Peize. Mogelijk is hij daar geboren. Bij overlijden in 1841 is hij 81 jaar.
Zie ook Nakomelingen van Berend Hazenberg (Jaap Niemeijer).
3. Oegien Luinge, geboren 1731 in Peize, overleden 1810 in Peize, begraven 3-9-1810, zie genealogie Luinge (1).
4. Roelof Luinge, overleden 1760 in Peize, begraven 1-7-1760. In 1754 verzoekt Martinus Engberts als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Wolter Luinge en Grietje Schuiringe te Peize aan de Etstoel om enige goederen te mogen verkopen om te voorzien in het onderhoud van Roelof Luinge, ofschoon hij reeds meerderjarig is, maar last heeft van de vallende ziekte en niet in staat is zelf in zijn onderhoud te voorzien.
In 1757 wordt Roelof Luinge innocent genoemd.
Op 1-7-1760 wordt de E. Roelof Luinge, zoon van Wolter Luinge begraven. Op 2-7-1760 betaalt Barelt Roelofs voor het laken over zijn zwager Roelof Luinge.
In1761 verkopen Jan Pieters en Sacharias Wigbolts 2/3 van 2 mat hooiland aan hun zwager Barelt Roelfs, die hiervan al 1/3 bezit.
 
IVb  Cornelis Conraads, zoon van Conraad Gerrits en Roelofje Schuiringe (zie IIIb).
Liberale Gift 1747 Peize (OSA 1110):
Cornelis Conraads betaalt als momber over Lucas Conraets kinderen, de 3de en 4de termijn worden betaald door Jan Cornelis (in 1738 getrouwd met Annegien Lucas).
Cornelis (Knellis) Conraads wordt vermeld in het Haardstedenregister van Roden onder Leutingewolde met 2 paarden in 1742 en 1754.

Gehuwd met Geertruid Fokkens.
Als moeder van de kinderen van Cornelis Conraads in 1725 Geertien Fokkens, in 1730 Geertruid Fokkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Cornelis, geboren 1725 in Leutingewolde, gedoopt Roden 18-2-1725.
2. Doegjen Cornelis, geboren 1730 in Leutingewolde, gedoopt Roden 5-3-1730.
 
IVc  Aaltien Luinge, overleden 1733 in Peize, begraven 26-9-1733, dochter van Jan Luinge (zie IIIc) en Jacobjen Baving.
Gehuwd 12-5-1709 in Peize met Allert Luinge, overleden 1727 in Peize, begraven 22-1-1727, zoon van Roelof Luinge en Arentien Roelofs, zie genealogie Luinge (2).
In 1739 en 1741 treedt Roelof Luinge op als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Allert Luinge en Aaltien Luinge in een zaak voor de Etstoel over het onderhoud van de straat bij het kerkhof in Peize. Het huis naast de kerk aan het begin van de Kerkstraat is in 1832 eigendom van weduwe Aldert (Jans) Luinge, kastelein.
De hoofdmomber Roelof Luinge is vermoedelijk de zoon van Jan Luinge in Peizerwold. In 1746, wanneer deze Roelof Luinge al is overleden, treden J. Ebbinge en Frerik Luinge op namens de kinderen van Allert Luinge (legen van de bus in hun huis t.b.v. de armenkas). Jan Ebbinge is getrouwd met Jeigien Luinge, vermoedelijk een zuster van Aaltien Luinge.
In het Register van Nieuwe Huizen 1742 wordt een poging gedaan de bestaande huizen te vergelijken met de huizen in 1646. Hierbij wordt Allert Luinge geplaatst als opvolger van Catarina Luinge (weduwe van Wolter Allerts en van de schulte Jan Schuiringe, schultinne in 1642).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Allerts Luinge, overleden 1777 in Peize, begraven 23-5-1777, zie genealogie Luinge (2).
2. Jan Allerts Luinge, overleden 1792 in Peize, begraven 17-8-1790, zie genealogie Luinge (2).
3. Albert Luinge, geboren in Peize, overleden 10-1803 in Hoogeveen, zie genealogie Luinge (2).
4. NN Luinge, overleden 1712 in Peize, begraven 17-11-1712.
5. Arentien Luinge, overleden 1716 in Peize, begraven 7-1-1716.
6. NN Luinge, overleden 1718 in Peize, begraven 21-1-1718 (dochter).
7. NN Luinge, overleden 1718 in Peize, begraven 5-2-1718 (zoon).
 
IVd  Roelof Luinge, overleden 1744 in Peize, begraven 6-3-1744, zoon van Jan Luinge (zie IIIc) en Jacobjen Baving.
Gehuwd 25-1-1722 in Peize met Aaltien Peling, overleden 1733 in Peize, begraven 19-2-1733, dochter van Roelof Peling en Geessien Baving.
In 1722 geven de Schults Willinge en de Ette Jan Bavinge tot Peize aan dat Lucas en Aaltien Pelinge van Egbert Pelinge hebben alleen vaders goed, de erfenis begroot op 600 gld. Egbert Pelinge is dus hun broer en hun moeder was bij het overlijden van Egbert Pelinge nog in leven.
In 1724 geeft Roelof Luinge te Peize de erfenis aan van zijn broer Lucas Peling, bedoeld is de broer van zijn echtgenote. De weduwe van Lucas Peling (Jeigien Luinge, hertrouwd met Jan Ebbinge) behoudt de lijftucht. Aanname dat deze Roelof Luinge de vader is van Geesien Luinge en van Jan Luinge met kleinzoon Roelof Peling Luinge.
Op 19-2-1733 wordt de vrouw van Roelof Luinge, Aeltien begraven en 8 gld. 14 st. 1 d. in het bekken gedaan.
In 1734 treedt Roelof Luinge op voor de Etstoel namens zijn minderjarige kinderen bij Aaltien Pelinge tegen Ameltien en Marighien Schuiringe te Peize over de erfenis van Harmentien Schuiringe, in leven huisvrouwe van de oud Ette Jan Bavingh met beroep op een huwelijkscontract, waarin het recht van representatie is geregeld. Harmentien Schuiringe is de moeje of olde moeje (tante, oudtante) van respectievelijk de gedaagden en de kinderen.
Daartegen wordt opgeworpen dat de kinderen een graad verder af staan van de overledene en dat het huwelijkscontract niet door de overledene is ondertekend, maar alleen door haar echtgenoot Jan Bavinge. De zaak wordt verwezen voor nader onderzoek en vervolgens wordt de eiser in het gelijk gesteld. De familierelatie moet waarschijnlijk worden gezocht in het feit dat de moeder van Roelof Peling, Ameltien Homan, is hertrouwd met Jan Schuiringe Haange. Harmentien Schuring moet dan een dochter zijn van dit echtpaar en Ameltien en Marighien Schuiringe kleinkinderen.
Het huis van Roelof Luinge is gelegen aan het noordelijk gedeelte van het Achterstewold, mogelijk eerder in het bezit van zijn schoonvader Roelof Peling. In het Register van Nieuwe Huizen wordt in 1742 Roelof Luinge vermeld, in 1745 Roelof Luinge kinderen. Het huis bestond mogelijk al in 1646, maar is sindsdien uitgebreid.
In 1743 is er een zaak voor de Etstoel tussen Henderik Wittenbrock te Peize en Roelof Luinge te Peizerwold, die eerstgenoemde met een tang op het hoofd heeft geslagen. Roelof Luinge is dijkrichter en na het dijkrichten waren ze samen naar de herberg gegaan, waar Hendrik Wittenbrock hem had uitgescholden voor ezel.
Op 6-3-1744 wordt Roelf Luinge begraven, in het bekken 11 gld.
Op 16-12-1744 betaalt Ette (Lucas) Bavinge als hoofdmomber over de kinderen Geessien en Jan Luinge voor het beste laken over het lijk van hun vader.
In 1750 treedt Ette Lucas Bavinge voor de Etstoel op als hoofdmomber over Jan Luinge, minderjarige zoon van Roelof Luinge en Aaltien Pelinge te Peize tegen Steven Ebbinge op Peizerhorst om betaling af te dwingen van 188 gld. voor verkochte hop.
Op 21-6-1754 betalen beide Jan Luinges in 't Wolt 14 gld. aan de diaconie vanwege het testament van hun vader en moeder zaliger met daarbij rente "omdat seij het net weten hebben". Op 14-11-1755 komt nog het testament van Lucas Peling en Jeigien Luinge boven water waarop nog 5 gld. aan de diaconie wordt gegeven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesien Luinge, overleden 1724 in Peize, begraven 2-5-1724.
2. Geesien Luinge (zie Va), overleden 1797 in Peize, begraven 18-2-1797.
3. Jan Luinge (zie Vb), geboren 1727 in Peize, overleden 1800 in Peize, begraven 18-2-1800.
 
IVe  Jeigien Luinge, overleden 1755 in Peize, begraven 25-4-1755, dochter van Jan Luinge (zie IIIc) en Jacobjen Baving.
Gehuwd (1) 18-10-1721 in Peize met Lucas Peling, overleden 1723 in Peize, begraven 15-2-1723, zoon van Roelof Peling en Geessien Baving.
Op 17-7-1723 betaalt Jeichien Luinge voor het laken over haar man Luckas Pelinck. Zij betaalt ook 10 gld. door haar man aan de armen nagelaten.
Gehuwd (2) 2-3-1727 in Peize met Jan Ebbinge, geboren 1690, overleden 1756 in Peize, begraven 15-6-1759, zoon van Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems.
Uit Drents Archief, Collectie Ebbinge:
3 Akte van verkoop door Popke Datema van Sandbuir en zijn vrouw Trijntyn Luinge aan Jeigyn Luinge, weduwe Lucas Pelinge en nu gehuwd met Jan Ebbinge, van "het Gorigjen" bij de Driestal (onder Peize), 1727
5 Akte van verkoop door Jacob Luinge, "pot- en pijpbakker" te Groningen, aan Jan Ebbinge en zijn vrouw Jeigyn Luinge van 6 zwaden hooiland, gelegen in ’t Wold (onder Peize), 1735
Aanname dat zij de ouders zijn van Hillina Ebbinge.
Liberale Gift 1747 Peize: Jan Ebbinge "voor hem en wegens sijn vrou als lijftogtenaersche van Lucas Pelinge en als hooftmomber over Allert Luinge kinder".
Op 25-4-1755 wordt de vrouw van Jan Ebbinge begraven, in het bekken 8 gld. Op 30-8-1755 betaalt Bartelt Ebbinge voor het beste laken over het lijk van zijn moeder. Op 15-6-1759 wordt Jan Ebbinge begraven, in het bekken 14 gld. Bartelt Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vader.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Hillina Ebbinge (zie Vc).
2. Bartelt Ebbinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803. Bartelt Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize van 1764 tot 1794 als opvolger van Jan Ebbinge. In 1797 is hij oud-boer, 70 jaar, gehuwd, geen kinderen. Hij is vermoedelijk de Bartelt Ebbinge die hoofdmomber is over de minderjarige kinderen van Roelof Luinge en Hillina Ebbinge. In 1807 is Reinder Luinge, zoon van Roelof Luinge en Hillina Ebbinge eigenaar.
Gehuwd 27-11-1757 in Peize met Albertien Schuiringe, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803, dochter van Barteld Schuiringe Prijs en Jeigien Swiers.
Huwelijk: Bartelt Ebbinge en Albertijn, in het bekken 6 gld.
In 1799 schenkt Albertien Schuiringe, geassisteerd door Jan Harms en na door haar echtgenoot Barteld Ebbinge te zijn ontslagen van de voogdij (als gehuwde vrouw), hooiland aan Roelof Fridsigers en zijn vrouw uit erkentelijkheid en wegens bijzondere diensten aan haar gedaan. Albertien tekent met een kruis, Jan Harms als Jan Harms Claassens en ook B. Ebbinge tekent.
Op 19-11-1803 worden Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe begraven, in het bekken ruim 11 gld. Op 16-3-1805 betaalt Roelf Luinge voor de beide lakens over Bartelt Ebbinge en zijn vrouw.
In 1805 verkopen de erfgenamen van Albertien Schuiringe, weduwe van Bartelt Ebbinge verschillende goederen. Deze erfgenamen zijn Zwier Geerts van Buitenpost en Antien Geerts, weduwe van Andries Abels van Collum. Zij zijn kinderen van Geert Swiers en Eelkjen Jans, in 1741 getrouwd in Augsbuurt. Swier Geerts neemt de naam Kleistra aan.
Uit een proces over de erfenis gevoerd door Swier Koenes te Roden valt af te leiden dat zijn moeder Margien Swiers een zuster was van Jeigien Swiers (DA 0616 Mensinge inv. 139 Stukken betreffende een proces tussen Zwier en Antje Geerts te Kollum en Zwier Koenes te Roden over de verdeling van de boedel van Albertje Schuiring te Peize, datering 1806, 1807).
 

Generatie V

Va  Geesien Luinge, overleden 1797 in Peize, begraven 18-2-1797, dochter van Roelof Luinge (zie IVd) en Aaltien Peling.
Gehuwd 22-5-1747 in Peize met Jan Allerts Luinge, overleden 1792 in Peize, begraven 17-8-1790, zoon van Allert Luinge en Aaltien Luinge (zie IVc), zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Jan Luinge en Gesijn Luinge, in het bekken 6 gld.
Jan Allerts Luinge woont vanaf 1754 op de boerderij van zijn schoonvader Roelof Luinge aan het Achterstewold. Zijn zoon Roelof woont daar in 1797.
Genealogie Luinge: in 1776 verkoopt hij (Roelef Luinge Allerszoon) aan zijn broer Jan Luinge en vrou Geesje Luinge zijn halve behuizinge en landerijen.
Dit betreft waarschijnlijk de brouwerij naast de kerk.
Op 17-8-1790 wordt Jan Luinge begraven, in het bekken ruim 26 gld. Zoon Roelf Luinge betaalt voor het laken en betaalt namens zijn moeder 10 gld. aan de diaconie wegens het testament van zijn vader en moeder.
Op 18-2-1797 wordt de weduwe van Jan Luinge, Geesin Luinge begraven, in het bekken ruim 25 gld. De nagelaten kinderen van Jan Luinge en Geesien Luinge betalen voor het laken en betalen nog 10 gld. vanwege het testament.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aldert Luinge, geboren 2-8-1748 in Peize, overleden 20-4-1819 in Peize, zie genealogie Luinge (2).
2. Roelof Luinge, overleden 1754 in Peize, begraven 17-4-1754. Op 21-6-1754 betaalt Jan Luinge in 't Wolt voor het beste laken dat geweest is over zijn zoon Roelof Luinge.
3. Albert Luinge, overleden 1796 in Peize, begraven 15-2-1796. Op 15-2-1796 wordt Albert Luinge begraven, in het bekken ruim 30 gld. De weduwe van Jan Luinge betaalt voor het laken over haar zoon Albert.
4. Roelof Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 4-11-1806 in Peize, begraven 13-11-1806.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Jacomina Luinge, geboren 1763 in Peize, overleden 15-3-1814 in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge (zie Vc), zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Roelof Luinge en Jakomina Luinge.
In 1797 is Roelof Luinge 43 jaar, gehuwd zonder kinderen.
Bij het overlijden van Roelof Luinge in Peizerwold is Jacomina Luinge zijn huisvrouw en krijgt zij de lijftucht, de erfgenamen zijn Allert Luinge, volle broer en Barteld, Jan en Allert Ebbinge, kinderen van een volle zuster (Aaltien Luinge).
De weduwe van Roelf Luinge betaalt 30 gld. wegens testament aan de armen.
De boerderij wordt daarna verhuurd aan Jannes Ensing. In 1812 woont Jacomina als weduwe Roelf Luinge in huis nr. 153, evenals Jannes Ensing. Willem Luinge woont iets zuidelijker op 154. In 1832 is Barteld Ebbinge eigenaar van de middelste van de drie boerderijen aan het Achterstewold en is Willem Luinge zijn zuiderbuurman.
5. Aaltien Luinge, overleden 1798 in Peize, begraven 18-8-1798, zie genealogie Luinge (2).
 
Vb  Jan Luinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1800 in Peize, begraven 18-2-1800, zoon van Roelof Luinge (zie IVd) en Aaltien Peling.
Gehuwd 16-6-1754 in Peize met Annegien Wolters, overleden 1796 in Peize, begraven 8-1-1796, dochter van Roelof Wolters en Marchien Willems.
Huwelijk: Jan Luinge en Anneghien Wolters, in het bekken 6 gld.
Huwelijksafkondiging in Roderwolde: Jan Luinge van Peize en Annigjen Wolters, laatst gewoond hebbende te Roderwolde, getrouwd te Peize 16-6-1754.
Op 8-1-1796 wordt Annegien Wolters, vrouw van Jan Luinge begraven.
Omstreeks 1800 wordt hij oude Jan Luinge genoemd, in 1801 is er sprake van de erven Jan Luinge wanneer hij wordt genoemd als buurman (eigenaar) van verkochte landerijen of huizen.
Op 18-2-1800 wordt Jan Luinge begraven. Roelof Luinge betaalt voor het laken over zijn vader Jan Luinge.
Jan Luinge Roelofs koopt in 1757 stukken land in Peize van verschillende personen (aangifte 40ste penning).
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Jan Luinge, 70 jaar, oud-boer, ongehuwd (weduwnaar) en Willem Luinge, 33 jaar, boer, gehuwd met 3 kinderen, blijkbaar als opvolger van zijn schoonmoeder weduwe Roelof Wolthers, die op dezelfde plaats wordt vermeld van 1764 tot 1774.
Daarvoor woont Jan Luinge in een boerderij aan de Roderweg ten oosten van de Schipdijk, waar vanaf 1804 zijn zoon Roelof Luinge woont en in 1807 de kinderen van Jan Luinge eigenaren zijn. In 1742, Register van Nieuwe Huizen, met ook bestaande huizen, wordt Jan Tonnijs vermoedelijk bij dit huis vermeld als meier van R. Luinge en consorten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Luinge, geboren 19-6-1757 in Peize, overleden 24-12-1823 in Peize. Op 12-3-1796 legt Jan Willinge, scholtus van Peize vast dat Aaltien Luinge, meerderjarige dochter van Jan Luinge en Annigje Wolters, onlangs overleden, heeft te kennen gegeven dat zij bij de aanstaande scheiding van de boedel tussen haar vader en haar broers zij zich niet bekwaam acht de scheiding naar vereiste te verrichten en ook haar vermogens niet vertrouwde om haar aandeel te administreren, weshalve zij begeerde haar onder de curatele van enige hare vrienden te begeven waar toe zij had verkozen met goedvinden van haar vader, gelijk dezelve ook voor mij heeft verklaard Roelf Luinge in het Peizerwold als administrerende welke deze post bij provisie zo lang tot de scheidingen zijn geschied op zich heeft genomen, Allert Ebbinge en Harm Wolthers als medecuratoren, welke zulks voor mij Scholtus hebben aangenomen en bij mangel van een landregtelijken eed voor curatoren den mombaren eed voor mij scholtus hebben afgelegd. Er wordt geen inventaris of rekening ingeschreven. De curatelestelling wordt beëindigd op 10-2-1802 waarbij het meerdere ontvangen dan uitgegeven bedrag van 7 gld. en 14 stuivers aan Aaltien wordt overhandigd. Ondertekenaars zijn dan Roelof Luinge (als hoofdcurator), Harm Wolters, Aldert Ebbinge, Aaltien Luinge, Roelef Luinge en Willem Luinge (de hoofdcurator Roelof Luinge en medecurator Aldert Ebbinge zijn respectievelijk zoon en schoonzoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge).
2. Roelf Luinge (zie VIa), geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809.
3. Willem Luinge (zie VIb), geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize.
4. Roelf Peling Luinge, overleden 1787 in Peize, begraven 14-4-1787. Op 14-4-1787 wordt Roelf Peling Luinge begraven. Jan Luinge betaalt voor het laken over zijn zoon.
 
Vc  Hillina Ebbinge, dochter van Jan Ebbinge en Jeigien Luinge (zie IVe).
Gehuwd 8-5-1757 in Peize met Roelef Luinge, geboren 1730 in Peize (1730 of later), overleden 1788 in Peize, zoon van Reinder Luinge en Jantien Gelmers, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Roelf Lunge en Helijna Ebbinge, in het bekken 6 gld. 11 st.
Op 19-4-1788 worden in Peize wegens het overlijden van Roelef Luinge N(oord), weduwnaar van Hillina Ebbinge mombers aangesteld over de nog onmondige zoons Reinder, die in november 1788 23 jaar wordt en Jan, die in oktober 1788 18 jaar wordt. Hoofdmomber is B. Ebbinge en medemombers zijn F. Gelmers, Jan Luinge en Hindrik Alberts. Uit de opsomming van de bezittingen blijkt dat de mombers Barteld Ebbinge en Frerik Gelmers ooms zijn van de pupillen.
Dochter Jantje is getrouwd met de meester Cornelis Steringa, dochter Jeigijn is getrouwd met Hermannus Hillebrants en dochter Jacomina is thans de bruid van R. Luinge, die tekent als Roelef Luinge. Er zijn vele goederen mandelig met o.a. Ebbinges. Op 12-2-1789 wordt aangetekend dat Jan Luinge AZ (Allertszoon?) in het voorjaar van 1788 medemomber is geworden en dat de drie zwagers van de pupillen waaronder R. Luinge, zoon van opgemelde medemomber een afkoop of scheiding van de ouderlijke vaste goederen wensen en omdat een schoonvader hierbij niet kan fungeren wordt alleen voor dit geval Roelof Ebbinge in zijn plaats als momber gevraagd.
Jan Luinge is dus Jan Luinge, zoon van Allert Luinge en Aaltien Luinge en getrouwd met Geessien Luinge. De vader van Geessien Luinge, Roelof Luinge en Aaltien Luinge zijn vermoedelijk broer en zus van Jeigien Luinge, de moeder van Hillina Ebbinge.
Frerik Gelmers, vermoedelijk de vader van ette Bareld Gelmers zal een broer zijn van Jantien Gelmers, de moeder van Roelof Luinge Noord en is dan eigenlijk oud-oom van de pupillen.
In 1789 is Reinder getrouwd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Luinge, geboren in Peize, zie genealogie Luinge (1).
2. Jeigjen Luinge, geboren in Peize, zie genealogie Luinge (1).
3. Jacomina Luinge, geboren 1763 in Peize, overleden 15-3-1814 in Peize.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Roelof Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 4-11-1806 in Peize, begraven 13-11-1806, zoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge (zie Va), zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Roelof Luinge en Jakomina Luinge.
In 1797 is Roelof Luinge 43 jaar, gehuwd zonder kinderen.
Bij het overlijden van Roelof Luinge in Peizerwold is Jacomina Luinge zijn huisvrouw en krijgt zij de lijftucht, de erfgenamen zijn Allert Luinge, volle broer en Barteld, Jan en Allert Ebbinge, kinderen van een volle zuster (Aaltien Luinge).
De weduwe van Roelf Luinge betaalt 30 gld. wegens testament aan de armen.
De boerderij wordt daarna verhuurd aan Jannes Ensing. In 1812 woont Jacomina als weduwe Roelf Luinge in huis nr. 153, evenals Jannes Ensing. Willem Luinge woont iets zuidelijker op 154. In 1832 is Barteld Ebbinge eigenaar van de middelste van de drie boerderijen aan het Achterstewold en is Willem Luinge zijn zuiderbuurman.
4. Reinder Luinge, geboren 23-11-1765 in Peize, overleden 12-1-1831 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
5. Jan Luinge, geboren 8-10-1770 in Peize, overleden 9-2-1842 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
 

Generatie VI

VIa  Roelf Luinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809, zoon van Jan Luinge (zie Vb) en Annegien Wolters.
Gehuwd (1) 28-5-1786 in Peize met Marchien Popkes Mulder, overleden 1798 in Peize, begraven 25-9-1798, dochter van Popke Martinus en Hillegien Wolters.
Huwelijk: Roelf Luinge en Margijn Popkes.
Aanname dat Marchien Popkes Mulder evenals Roelf Popkes Mulder een kind is van Popke Martinus en Hillegien Wolters. Bij de momberaanstelling in 1807 over de kinderen van Roelof Popkes en Froukien Harms wordt de benaming halve aangehuwde oom voor Roelof Luinge gebruikt, maar mogelijk is dit een vergissing omdat Roelof Luinge is hertrouwd.
Op 25-9-1798 wordt de vrouw van Roelf Luinge begraven. Roelf Luinge betaalt voor het laken.
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Roelof Luinge, 39 jaar, coopman, ongehuwd (d.w.z. weduwnaar) met 4 kinderen. Aangezien de jongste zoon Hendrik pas in mei 1798 gedoopt is, is de lijst mogelijk iets later opgemaakt.
Momberaanstelling in Peize 26-3-1801 over de kinderen Jan 14, Popke, 11, Roelof 8 en Willem 6, als hoofdmomber Martinus Popkes, als medemombers Popke Martinus, Willem Luinge en Roelof Ebbinge. Bij de inventaris zijn enkele stuks vee en winkelattributen, maar geen onroerend goed. Roelof Ebbinge is een neef van zowel Roelf Luinge als vermoedelijk van Marchien Popkes via moederskant.
Zoon Roelof Peeling Luinge is vernoemd naar de vrij jong overleden broer van Roelf Luinge, die weer is vernoemd naar de grootvader van vader Jan Luinge aan moederszijde.

Gehuwd (2) 10-5-1801 in Peize met Annechien Abels Ebels, geboren 1763 in Bunne, gedoopt Vries 4-11-1763, overleden 22-12-1840 in Peize, dochter van Abel Jans Ebels en Henderkien Timens Odding, eerder getrouwd 7-6-1789 in Peize met Albert Alderts Buiringe, overleden 3-5-1796 in Peize, begraven 4-5-1796, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe.
Huwelijk: Roelf Luinge en Annegien Ebbels.
Huwelijksafkondiging in Vries 26-4-1801: Roelef Luininge van Peize en Annegien Abels van Bunne, attestatie ontvangen.
Op 23-3-1809 wordt Roelof Luinge begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Behalve bij het overlijden van stiefzoon Popke (memorie van successie) wordt de status van Annegien Abels in haar hoedanigheid van moeder en stiefmoeder uitgebreid beschreven op het formulier van de naamsaanneming in 1812.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Luinge (zie VIIa), geboren 22-9-1787 in Peize, gedoopt 30-9-1787, overleden 9-8-1841 in Peize.
2. Popke Luinge, geboren 7-8-1789 in Peize, gedoopt 16-8-1789, overleden 21-3-1811 in Peize, begraven 28-3-1811. Overlijdensdatum uit memorie van successie.
3. Roelof Peeling Luinge (zie VIIb), geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize.
4. Willem Luinge (zie VIIc), geboren 1795 in Peize, gedoopt 26-4-1795, overleden 6-3-1833 in Peize.
5. Hendrik Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 26-3-1797, overleden 1797 in Peize, begraven 27-7-1797. Op 27-7-1797 wordt een kind van Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 3 gld.
6. Hendrik Luinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 20-5-1798, overleden 1798 in Peize, begraven 4-6-1798. Op 4-6-1798 wordt een kind van Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 2 gld.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Abel Luinge (zie VIId), geboren 25-3-1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling), overleden 25-5-1875 in Peize.
8. Annechien Luinge, geboren 1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling).
9. Albert Luinge (zie VIIe), geboren 6-7-1805 in Peize, gedoopt 21-7-1805, overleden 30-3-1839 in Eelde.
 
VIb  Willem Luinge, geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize, zoon van Jan Luinge (zie Vb) en Annegien Wolters.
Gehuwd (1) 12-5-1793 in Peize met Fennechien Hendriks Huberts, geboren 1765 in Peize (in 1767 of eerder), overleden 1800 in Peize, begraven 29-9-1800, dochter van Hindrik Huiberts en Annegien Willems.
Huwelijk: Willem Luinge en Fennegijn Huibers.
Op 29-9-1800 wordt de vrouw van Willem Luinge, Fennigien Huibers begraven. Willem Luinge betaalt voor het laken.
Momberaanstelling 1-4-1802 in Peize over de kinderen Jan 9, Annigje 7 en Anna 5 met als hoofdmomber Jan Huiberts en als medemombers Jan Claasen Cruims, Roelof Luinge en Harm Wolthers.
De moeder van Jan Klazen Kruims, Hendrikje Jans Huiberts is waarschijnlijk een zuster van Hendrik Huiberts. In 1809 wordt Lambert Martinus (Venema) hoofdmomber als neef van de pupillen van moederszijde (is achterneef) en wordt Aldert Luinge medemomber i.p.v. Roelof Luinge, als neef van vaderszijde (hij is een neef van Willem Luinge).
Op 5-10-1810 worden twee kinderen van Willem Luinge begraven en op 11-10-1810 de beide jongste kinderen.

Gehuwd (2) 16-5-1802 in Peize met Grietje Jans Wilkens, geboren 14-5-1770 in Peize, overleden 3-12-1844 in Peize, dochter van Jan Pieters en Oegien Luinge, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Willem Luinge.
In 1840 erven Grietje Jans Wilkens als zuster en Willem Luinge als zwager van Pieter Jans Wilkens goederen voor een totaal van ongeveer 6500 gld., voornamelijk bestaande uit de helft van de boerderij met landerijen aan het Achterstewold (nu Achterstewold 8). Bij het overlijden van Grietje Wilkens geeft Willem Luinge de erfenis aan namens zijn zoon Jan Luinge. De erfenis bestaat dan uit de helft van deze boerderij en landerijen, maar zonder het huis aan de Oude Velddijk waar Willem en Grietje dan wonen. Bij het overlijden in 1852 van Willem Luinge blijkt zoon Jan Luinge onder curatele te staan. Blijkbaar zijn zijn geestelijke vermogens niet voldoende om zelfstandig te kunnen handelen. De erfenis bestaat uit zowel de boerderij met landerijen aan het Achterstewold als het huis aan de Oude Velddijk. Naast zoon Jan Luinge is dochter Annechien Luinge uit het eerdere huwelijk erfgenaam. Het lijkt erop dat op deze manier geprobeerd is te besparen op successierechten, wel wetende dat bij kinderloos overlijden van zoon Jan uiteindelijk alle goederen bij Annechien Luinge of haar kinderen terecht zouden komen.
Op 11-5-1805 wordt een kind van Willem Luinge begraven.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 1794 in Peize, gedoopt 23-2-1794, overleden 1810 in Peize, begraven 5-10-1810.
2. Annechien Luinge (zie VIIf), geboren 1796 in Peize, gedoopt 14-2-1796, overleden 17-5-1875 in Peize.
3. Anna Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 29-10-1797, overleden 1810 in Peize, begraven 5-10-1810.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Jantje Luinge, geboren 1806 in Peize, gedoopt 13-7-1806, overleden 1810 in Peize, begraven 11-10-1810.
5. Margien Luinge, geboren 1808 in Peize, gedoopt 11-12-1808, overleden 1810 in Peize, begraven 11-10-1810.
6. Jan Luinge, geboren 1811 in Peize, gedoopt 13-4-1811, overleden 8-12-1869 in Peize.
 

Generatie VII

VIIa  Jan Luinge, geboren 22-9-1787 in Peize, gedoopt 30-9-1787, overleden 9-8-1841 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Marchien Popkes Mulder.
Beroep broodbakker.
Gehuwd 30-12-1810 in Peize met Hinderkien Alberts Buiringe, geboren 3-9-1792 in Peize, gedoopt 9-9-1791, overleden 4-9-1836 in Peize, dochter van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels.
Huwelijk: Jan Luinge en Hinderkien Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 1-2-1812 in Peize, overleden 7-11-1831 in Peize.
2. Albert Luinge (zie VIIIa), geboren 28-6-1814 in Peize, overleden 9-2-1884 in Peize.
3. Marcus Luinge, geboren 9-11-1816 in Peize, overleden 26-1-1833 in Peize.
4. Annegien Luinge, geboren 3-11-1818 in Peize, overleden 5-12-1821 in Peize.
5. Margien Luinge, geboren 6-1-1821 in Peize, overleden 9-9-1846 in Assen.
6. Annegien Luinge, geboren 26-12-1823 in Peize, overleden 27-11-1842 in Peize.
7. Egberdina Luinge, geboren 10-11-1825 in Peize, overleden 17-1-1831 in Peize.
 
VIIb  Roelof Peeling Luinge, geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Marchien Popkes Mulder.
Doopnaam Roelf Peeling.
Gehuwd 23-5-1822 in Peize met Janna Geerts Rabbens, geboren 20-12-1798 in Peize, gedoopt 26-12-1798, overleden 29-4-1848 in Peize, dochter van Geert Jans Rabbens en Janna Margaretha Luinge, zie genealogie Luinge (2).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Magretha Luinge, geboren 21-8-1823 in Peize, overleden 12-10-1848 in Peize.
Gehuwd 8-12-1847 in Peize met Albert Ebbinge, geboren 20-11-1822 in Peize, overleden 1-2-1896 in Peize, zoon van Koenraad Ebbinge en Berentien Harms Freriks, hertrouwd 12-5-1855 in Peize met Annegien Mensing, geboren 28-3-1818 in Peize, overleden 24-1-1884 in Peize, dochter van Hindrik Mensing en Roelfien Harms Freriks.
2. Margien Luinge, geboren 24-2-1825 in Peize, overleden 13-7-1853 in Peize.
Gehuwd 30-5-1846 in Peize met Harm Ebbinge, geboren 26-1-1819 in Peize, overleden 21-3-1909 in Peize, zoon van Koenraad Ebbinge en Berentien Harms Freriks, hertrouwd 26-11-1859 in Peize met Jantien Nijenhuis, geboren 15-9-1836 in Vries, overleden 24-1-1908 in Peize, dochter van Hendrik Nijenhuis en Jaapkien Jans Kruims.
3. Janna Luinge, geboren 22-12-1827 in Peize, overleden 28-11-1857 in Peize.
Gehuwd 27-5-1854 in Peize met Jan Ebbinge, geboren 23-11-1824 in Peize, overleden 16-3-1864 in Peize, zoon van Jan Ebbinge en Harmanna Gelmers, hertrouwd 17-5-1862 in Peize met Annegien Freriks, geboren 23-1-1829 in Peize, overleden 4-10-1911 in Peize, dochter van Jan Harms Freriks en Margaretha Ebbinge.
4. Annegien Luinge, geboren 10-7-1830 in Peize, overleden 15-2-1831 in Peize.
5. Annegien Luinge, geboren 27-1-1833 in Peize, overleden 28-2-1869 in Peize.
Gehuwd 8-5-1858 in Peize met Gelmer Ebbinge, geboren 1-2-1827 in Peize, overleden 4-4-1872 in Peize, zoon van Jan Ebbinge en Harmanna Gelmers.
6. Geert Luinge (zie VIIIb), geboren 12-6-1836 in Peize, overleden 25-9-1890 in Peize.
7. Hillegien Luinge, geboren 23-5-1840 in Peize, overleden 29-5-1841 in Peize.
 
VIIc  Willem Luinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 26-4-1795, overleden 6-3-1833 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Marchien Popkes Mulder.
Gehuwd 29-4-1818 in Peize met Jeichien Alberts Bakker, geboren 25-11-1792 in Peizerhorst, gedoopt Peize 9-12-1792, overleden 5-11-1880 in Vries, dochter van Albert Hindriks Bakker en Jantien Wilkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Luinge, geboren 27-6-1819 in Eelde, overleden 3-1-1904 in Assen.
Gehuwd 9-5-1846 in Roden met Willem Jans Lamberts, geboren 10-1-1810 in Peize, gedoopt 21-1-1810, overleden 27-6-1885 in Donderen, Vries, zoon van Jan Lamberts en Jantien Berends Schuurman.
2. Jantien Luinge, geboren 14-3-1821 in Eelde, overleden 21-11-1886 in Peize.
Gehuwd 1-6-1854 in Peize met Jacob Ansing, geboren 5-11-1827 in Peize, overleden 2-5-1897 in Peize, zoon van Berend Popkes Ansing en Trientien Jacobs Holt.
3. Roelof Luinge (zie VIIIc), geboren 20-4-1824 in Eelde, overleden 21-12-1872 in Smilde.
 
VIId  Abel Luinge, geboren 25-3-1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling), overleden 25-5-1875 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Annechien Abels Ebels.
Gehuwd 13-6-1833 in Peize met Johanna Lunsche, geboren 25-6-1812 in Peize, overleden 8-12-1834 in Peize, dochter van Jacob Lunsche en Hinderkien Barelds Dekker.
Johanna bij de geboorte van de tweeling overleden. Abel Luinge woont in 1848 met zijn zoon Roelof bij zijn halfzuster Egberdina Buiringe en haar echtgenoot Roelof Brink op Ter Hansouwe (volkstelling 1848, Ap van der Kaap).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge (zie VIIId), geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 12-6-1914 in Peize.
2. Johanna Luinge, geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 19-7-1837 in Peize.
 
VIIe  Albert Luinge, geboren 6-7-1805 in Peize, gedoopt 21-7-1805, overleden 30-3-1839 in Eelde, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Annechien Abels Ebels.
Gehuwd 24-9-1828 in Eelde met Annechien Alberts Smit, geboren 8-7-1804 in Eelde, gedoopt 15-7-1804, overleden 28-1-1876 in Eelde, dochter van Albert Hindriks Smit en Anna Willems Olthof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Luinge, geboren 5-3-1829 in Eelde, overleden 29-5-1906 in Eelde.
Gehuwd 30-4-1859 in Eelde met Cornelis Hartlief, geboren 6-12-1819 in Eelde, overleden 17-9-1884 in Eelde, zoon van Hartlief (Harte) Hartlief en Berendina Hilbrants.
2. Albert Luinge, geboren 24-12-1831 in Eelde, overleden 27-3-1843 in Eelde.
3. Roelof Luinge (zie VIIIe), geboren 27-11-1834 in Eelde, overleden 30-1-1922 in Eelde.
4. Hindrik Luinge (zie VIIIf), geboren 3-1-1838 in Eelde, overleden 2-6-1916 in Eelderwolde.
 
VIIf  Annechien Luinge, geboren 1796 in Peize, gedoopt 14-2-1796, overleden 17-5-1875 in Peize, dochter van Willem Luinge (zie VIb) en Fennechien Hendriks Huberts.
Gehuwd (1) 12-4-1816 in Eelde met Hindrik Freerks Bakker, geboren 6-12-1794 in Peize, gedoopt 14-12-1794, overleden 3-12-1822 in Peize, zoon van Frerik Hindriks Bakker en Lammechien Hindriks Kosters.
Gehuwd (2) 9-4-1825 in Peize met Jan Berends Gunster, geboren 1799 in Hoogezand, gedoopt 20-10-1799, overleden 30-11-1878 in Peize, zoon van Berend Geerts Gunster en Wiepke Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Willem Luinge Bakker, geboren 2-6-1816 in Peize, overleden 24-3-1888 in Peize.
Gehuwd (1) 29-5-1841 in Peize met Janna Roelofs Mulder, geboren 11-10-1810 in Peize, gedoopt 11-11-1810, overleden 24-3-1872 in Peize, dochter van Roelf Popkes Mulder en Margien Jans Schuiling.
Gehuwd (2) 7-3-1874 in Peize met Gesien Ebbinge, geboren 25-4-1822 in Peize, overleden 14-1-1914 in Peize, dochter van Barteld Ebbinge en Trientien Ebbinge, eerder getrouwd 15-9-1849 in Peize met Albert Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 24-5-1795, overleden 23-5-1870 in Peize, zoon van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche.
2. Frerik Bakker, geboren 14-8-1818 in Peize, overleden 25-11-1903 in Peize.
Gehuwd 1-6-1854 in Peize met Linna Eitens, geboren 15-10-1831 in Peize, overleden 22-1-1905 in Peize, dochter van Jan Eitens en Annechien Jans Venekamp.
Frerik Bakker keert in 1851 terug uit Havelte en wordt dan in het bevolkingsregister vermeld als ondermeester, ook bij de geboorte van zijn eerste kind is hij onderwijzer, bij het tweede kind ontvanger en daarna landbouwer.
3. Lammechien Bakker, geboren 15-8-1821 in Peize, overleden 19-2-1908 in Peize.
Gehuwd 23-5-1846 in Peize met Klaas Stroetinga, geboren 2-4-1821 in Peize, overleden 31-12-1872 in Peize, zoon van Tjebbel Jans Stroetinga en Aaltje Martinus Venema.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Berend Gunster, geboren 8-10-1825 in Peize, overleden 24-1-1900 in Peize.
Gehuwd (1) 22-5-1852 in Peize met Ellegien Gelling, geboren 28-2-1828 in Peize, overleden 9-3-1854 in Peize, dochter van Jan Klazens Gelling en Reindina Lammerts Veldhuis.
Gehuwd (2) 4-5-1857 in Peize met Geertien Doedens, geboren 5-11-1820 in Vries, overleden 17-12-1906 in Peize, dochter van Jan Doedens en Jantien Geerts.
5. Grietien Gunster, geboren 12-11-1840 in Peize, overleden 6-8-1841 in Peize.
 

Generatie VIII

VIIIa  Albert Luinge, geboren 28-6-1814 in Peize, overleden 9-2-1884 in Peize, zoon van Jan Luinge (zie VIIa) en Hinderkien Alberts Buiringe.
Gehuwd (1) 10-7-1841 in Peize met Harmina Elting, geboren 7-3-1824 in Peize, overleden 17-7-1844 in Roderwolde, dochter van Hindrik Arends Elting en Geertien Alberts de Boer.
Gehuwd (2) 24-8-1848 in Roden met Trientje Tonnis Schrantee, geboren 1803 in Roderwolde, gedoopt 18-2-1803, overleden 7-3-1870 in Roderwolde, dochter van Tonnis Theodorus Schrantee en Grietje Takens, eerder getrouwd 5-5-1827 in Roden met Remmelt Baving, geboren 1780 in Roderwolde, gedoopt 1-11-1780, overleden 19-2-1847 in Roderwolde, zoon van Rotgert Hendriks Bavinge en Anna Reinders Suurd.
Remmelt Baving is een halfbroer van Geertien Alberts de Boer, de moeder van Harmina Elting. Trientje Schrantee was dus haar tante.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Luinge (zie IXa), geboren 7-2-1842 in Peize, overleden 1-12-1921 in Peize.
2. Geertje Luinge, geboren 18-9-1843 in Roderwolde, overleden 24-6-1844 in Roderwolde.
 
VIIIb  Geert Luinge, geboren 12-6-1836 in Peize, overleden 25-9-1890 in Peize, zoon van Roelof Peeling Luinge (zie VIIb) en Janna Geerts Rabbens.
Gehuwd 25-5-1861 in Peize met Ameltien Ebbinge, geboren 30-1-1836 in Peize, overleden 1-8-1874 in Peize, dochter van Albert Ebbinge en Jeichien Gelmers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Pelink Luinge (zie IXb), geboren 8-6-1862 in Peize, overleden 9-2-1944 in Peize.
2. Albert Luinge (zie IXc), geboren 9-8-1863 in Peize, overleden 17-3-1928 in Peize.
3. Janna Luinge, geboren 25-7-1865 in Peize, overleden 3-8-1901 in Peize.
Gehuwd 6-5-1893 in Peize met Roelf Schuring, geboren 25-1-1862 in Peize, overleden 17-11-1918 in Peize, zoon van Hendrik Schuring en Harmanna Mensing, hertrouwd 13-5-1904 in Peize met Ameltien Timmer, geboren 24-3-1881 in Peize, overleden 2-2-1953 in Peize, dochter van Hendrik Timmer en Jantje Hagenauw.
4. Jeichien Luinge, geboren 30-10-1867 in Peize, overleden 11-11-1951 in Bunne, Vries.
Gehuwd 13-5-1893 in Peize met Sikko Santes, geboren 10-12-1868 in Bunne, Vries, overleden 23-10-1918 in Deventer, akte Vries, zoon van Hendrik Sikkens Santes en Marchien Doedens.
5. Jan Luinge (zie IXd), geboren 24-10-1869 in Peize, overleden 12-1-1941 in Zuidbroek.
6. Willem Luinge (zie IXe), geboren 6-10-1871 in Peize, overleden 11-8-1938 in Peize.
7. Antoon Luinge (zie IXf), geboren 13-12-1872 in Peize, overleden 24-10-1957 in Haren.
 
VIIIc  Roelof Luinge, geboren 20-4-1824 in Eelde, overleden 21-12-1872 in Smilde, zoon van Willem Luinge (zie VIIc) en Jeichien Alberts Bakker.
Timmerman.
Gehuwd (1) 25-5-1849 in Smilde met Hendrikje Bennink, geboren 25-9-1820 in Smilde, overleden 22-9-1851 in Smilde, dochter van Roelof Jans Bennink en Frerikje de Vries.
Gehuwd (2) 29-5-1853 in Smilde met Maartje Arriens Meijerhof, geboren 17-6-1828 in Oosterwolde, Ooststellingwerf, overleden 11-5-1900 in Kloosterveen, Smilde, dochter van Arrien Hendriks Meijerhof en Jantje Klazen Fruiten.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Willem Luinge, geboren 2-9-1849 in Smilde, overleden 23-7-1869 in Havelte. Schaapherder.
2. Roelof Luinge, geboren 5-3-1851 in Smilde, overleden 9-12-1855 in Smilde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Arie Luinge (zie IXg), geboren 17-3-1854 in Smilde, overleden 7-3-1932 in Assen.
4. Roelof Luinge, geboren 14-2-1856 in Smilde, overleden 6-6-1857 in Smilde.
5. Hendrik Luinge, geboren 21-6-1858 in Smilde, overleden 12-6-1865 in Kloosterveen, Smilde.
6. Roelof Luinge (zie IXh), geboren 12-10-1860 in Smilde, overleden 30-5-1887 in Kloosterveen, Smilde.
7. Jan Luinge (zie IXi), geboren 10-1-1863 in Kloosterveen, Smilde, overleden 20-10-1944 in Smilde.
8. Markus Luinge, geboren 11-3-1865 in Kloosterveen, Smilde, overleden 14-9-1866 in Smilde.
9. Hendrik Luinge, geboren 7-3-1868 in Kloosterveen, Smilde, overleden 13-3-1871 in Smilde.
10. NN Luinge, geboren 16-11-1870 in Smilde, overleden 16-11-1870 in Smilde.
 
VIIId  Roelef Luinge, geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 12-6-1914 in Peize, zoon van Abel Luinge (zie VIId) en Johanna Lunsche.
Gehuwd (1) 21-5-1859 in Peize met Bouwina Gelmers, geboren 9-9-1831 in Peize, overleden 19-12-1868 in Peize, dochter van Bareld Gelmers en Bareldina Gelmers.
Gehuwd (2) 25-10-1879 in Peize met Hinderkien Bloembergen, geboren 4-3-1846 in Peize, overleden 20-9-1912 in Peize, dochter van Derk Bloembergen en Hinderica Arends Koops.
Roelof Luinge 1834 en Henderkien Bloembergen 1846 (collectie Jan Flonk)
Roelef Luinge en Hinderkien Bloembergen, collectie Jan Flonk.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Bareld Luinge (zie IXj), geboren 10-4-1861 in Peize, overleden 3-11-1920 in Groningen, akte Peize.
2. Abel Luinge (zie IXk), geboren 6-6-1863 in Peize, overleden 23-12-1946 in Peize.
3. Johanna Luinge (zie IXl), geboren 12-9-1866 in Peize, overleden 29-4-1914 in Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Roelfien Luinge, geboren 4-4-1880 in Peize, overleden 24-11-1975 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 14-11-1901 in Peize met Roelf Hiddingh, geboren 28-4-1871 in Niekerk, Oldekerk, overleden 25-2-1954 in Noordlaren, Haren, zoon van Johannes Molanus Hiddingh en Trijntje Drewes.
Roelf Hiddingh en Roelfien Luinge met kinderen (collectie Jan Flonk)
Roelf Hiddingh en Roelfien Luinge met kinderen v.l.n.r. Jo(hanna?), Trientje, Johannes en Hinderkien (Hennie), op schoot zit Roelien. Collectie Jan Flonk.
5. Henderika Luinge, geboren 10-10-1881 in Peize.
Gehuwd 21-5-1910 in Peize met Marcus Roelfsema, geboren 27-12-1884 in Vries, zoon van Grietje Roelfsema.
 
VIIIe  Roelof Luinge, geboren 27-11-1834 in Eelde, overleden 30-1-1922 in Eelde, zoon van Albert Luinge (zie VIIe) en Annechien Alberts Smit.
Gehuwd 22-5-1869 in Eelde met Geessien Nijdam, geboren 19-10-1841 in Haren, overleden 12-12-1899 in Eelde, dochter van Reinder Berends Nijdam en Geertruid Harms Bonder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge (zie IXm), geboren 1-3-1870 in Eelde, overleden 25-12-1950 in Eelde.
2. Reinder Luinge (zie IXn), geboren 23-7-1871 in Eelde, overleden 18-4-1955 in Eelde.
3. Hindrik Luinge, geboren 18-10-1874 in Eelde, overleden 5-9-1887 in Eelde.
4. Geertruida Luinge, geboren 17-4-1877 in Eelde, overleden 22-5-1954 in Eelde.
Gehuwd 3-3-1906 in Eelde met Pieter Hermannus Nijdam, geboren 14-3-1874 in Paterswolde, overleden 26-3-1952 in Eelde, zoon van Arend Nijdam en Froukien Hilbrants.
5. Anthonij Luinge (zie IXo), geboren 7-11-1879 in Eelde, overleden 11-3-1944 in Eelde.
 
VIIIf  Hindrik Luinge, geboren 3-1-1838 in Eelde, overleden 2-6-1916 in Eelderwolde, zoon van Albert Luinge (zie VIIe) en Annechien Alberts Smit.
Gehuwd 20-5-1876 in Eelde met Marchien Nijdam, geboren 14-11-1838 in Haren, overleden 26-8-1911 in Eelderwolde, dochter van Reinder Berends Nijdam en Geertruid Harms Bonder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reinder Luinge, geboren 18-4-1877 in Eelderwolde, overleden 15-7-1878 in Eelderwolde.
2. Reinder Luinge (zie IXp), geboren 15-10-1882 in Eelderwolde, Eelde, overleden 19-9-1963 in Eelderwolde, Eelde.
 

Generatie IX

IXa  Jan Luinge, geboren 7-2-1842 in Peize, overleden 1-12-1921 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie VIIIa) en Harmina Elting.
Gehuwd 12-12-1873 in Peize met Geesje Sikkinga, geboren 11-7-1851 in Smilde, overleden 6-2-1927 in Groningen, dochter van Gerrit Sikkinga en Willemtje Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge (zie Xa), geboren 17-12-1876 in Peize, overleden 26-4-1938 in Peize.
2. Gerrit Luinge (zie Xb), geboren 2-5-1878 in Peize, overleden 4-1-1956 in Groningen (Helperdiepje), begraven in Peize.
3. Harmina Luinge, geboren 8-3-1880 in Peize, overleden in Roden.
Gehuwd 24-4-1903 in Peize met Sikke Datema, geboren 27-9-1877 in Peize, overleden 15-6-1956 in Peize, zoon van Jan Datema en Janna Lunsche.
4. Willem Luinge (zie Xc), geboren 12-11-1882 in Peize, overleden 31-1-1967 in Groningen.
5. Arend Luinge (zie Xd), geboren 28-10-1884 in Peize, overleden 7-12-1924 in Groningen, begraven in Roderwolde.
 
IXb  Roelf Pelink Luinge, geboren 8-6-1862 in Peize, overleden 9-2-1944 in Peize, zoon van Geert Luinge (zie VIIIb) en Ameltien Ebbinge.
Gehuwd 8-5-1898 in Assen met Grietje Balten, geboren 17-4-1873 in Peelo, Assen, overleden 23-2-1969 in Assen, dochter van Luchien Balten en Geertien Meijering.
Zie ook Fam. Luinge van Jan Flonk.
Roelof Pelink Luinge 1862 (collectie Ap van der Kaap)Grietje Balten 1873 (collectie Jan Flonk)
Roelf Pelink Luinge en Grietje Balten.
Rechterfoto uit de collectie van Jan Flonk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Luinge, geboren 21-3-1899 in Peize, overleden 24-7-1983 in Assen.
Gehuwd 23-12-1926 in Vries met Annegien Talens, geboren 27-4-1903 in Peize, overleden 15-6-1994 in Groningen, dochter van Anne Talens en Johanna Luinge (zie IXl).
Geert Luinge 1899 (collectie Jan Flonk)Annechien Talens 1903 (collectie Jan Flonk)
Geert Luinge en Annegien Talens.
Deze foto's zijn uit de collectie van Jan Flonk (grootouders), waardoor kon worden vastgesteld dat de hier eerder geplaatste foto hoort bij neef Geert Luinge, zoon van Albert Luinge.
2. Geertje Luinge, geboren 4-2-1901 in Tynaarlo, Vries, overleden 28-8-1939 in Groningen, akte Peize.
Gehuwd 3-5-1923 in Peize met Hendrik Jacob Staal, geboren 11-11-1895 in Peize, overleden 28-6-1952 in Peize, zoon van Jan Staal en Roelfje Schuring.
3. Luchien Luinge, geboren 3-10-1905 in Tynaarlo, Vries, overleden 15-11-1905 in Tynaarlo, Vries.
4. Luchien Luinge, geboren 24-5-1907 in Tynaarlo, Vries, overleden 1-7-1907 in Vries.
5. Luchien Luinge, geboren 22-10-1909 in Peize, overleden in Koog aan de Zaan. Hoofd van de lagere school in Koog aan de Zaan.
Gehuwd met Koba Noorman, geboren 2-4-1914 in Dwingeloo, overleden in Koog aan de Zaan, dochter van Hilbert Noorman en Frederika Wiltinge.
Dochter Geertje Hilberta Luinge, geboren 1-4-1942 in Dwingeloo, overleden 28-7-1947 in Hoogeveen, wonende te Dwingeloo, vader onderwijzer.
 
IXc  Albert Luinge, geboren 9-8-1863 in Peize, overleden 17-3-1928 in Peize, zoon van Geert Luinge (zie VIIIb) en Ameltien Ebbinge.
Gehuwd 7-5-1898 in Peize met Ameltien Timmer, geboren 6-8-1873 in Peize, overleden 10-10-1963 in Peize, dochter van Bareld Timmer en Ike Hommes.
Ameltien Timmer 1873 (collectie Ap van der Kaap)
Ameltien Timmer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Luinge (zie Xe), geboren 9-9-1899 in Peize, overleden 14-12-1966 in Vries.
 
IXd  Jan Luinge, geboren 24-10-1869 in Peize, overleden 12-1-1941 in Zuidbroek, zoon van Geert Luinge (zie VIIIb) en Ameltien Ebbinge.
Deurwaarder.
Gehuwd 6-6-1894 in Roden met Aaltje Hoff, geboren 7-8-1871 in Roderwolde, dochter van Luite Hoff en Roelfien Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ameltien Luinge, geboren 10-10-1895 in Winschoten.
2. Roelfien Luinge, geboren 19-11-1898 in Winschoten.
3. Geert Luinge, geboren 7-6-1901 in Zuidbroek.
Gehuwd 21-1-1931 in Meeden met Gisela Maria Weissenbeck, geboren 1907 in Wenen, Oostenrijk, dochter van Stefan Weissenbeck en Agnes Wittich.
 
IXe  Willem Luinge, geboren 6-10-1871 in Peize, overleden 11-8-1938 in Peize, zoon van Geert Luinge (zie VIIIb) en Ameltien Ebbinge.
Bakker.
Gehuwd (1) 2-5-1903 in Peize met Margien Staal, geboren 16-4-1876 in Peize, overleden 21-9-1912 in Peize, dochter van Roelof Staal en Henderkien Ensing.
Op 20-9-1912 dochter geboren, op dezelfde dag overleden.
Gehuwd (2) 29-11-1918 in Peize met Lammechien Eitens, geboren 17-12-1874 in Peize, Peizerwold, overleden 22-12-1927 in Groningen, wonende te Peize, dochter van Albert Eitens en Aaltien Stroetinga, eerder getrouwd 11-6-1898 in Eelde met Roelf Kluivingh, geboren 13-3-1876 in Norg, overleden 5-5-1905 in Paterswolde, zoon van Jan Kluivingh en Geertien Harmsen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Ameltien Luinge, geboren 1-6-1904 in Peize, overleden 12-5-1983 in Lieveren, Roden.
Gehuwd 7-5-1929 in Peize met Aldert Ottens, geboren 22-7-1898 in Peize, overleden 17-4-1993 in Roden, zoon van Jan Ottens en Marchien Boer.
2. Roelof Luinge, geboren 8-8-1905 in Peize.
Gehuwd 18-10-1927 in Peize met Hendrikje Ottens, geboren 7-1-1908 in Peize, dochter van Jannes Ottens en Aaltje Ensing.
3. Geert Luinge, geboren 4-3-1908 in Peize.
4. Hendrik Luinge, geboren 15-5-1910 in Peize.
 
IXf  Antoon Luinge, geboren 13-12-1872 in Peize, overleden 24-10-1957 in Haren, zoon van Geert Luinge (zie VIIIb) en Ameltien Ebbinge.
Gehuwd (1) 20-4-1897 in Bellingwolde met Hillechien Kranenborg, geboren 12-9-1871 in Bellingwolde, overleden 3-7-1933 in Alkmaar, dochter van Jacob Kranenborg en Jantje Snater.
Bevolkingsregister Alkmaar: 1925 van Assen met dochter Ameltien Jantje, in 1927 naar Bergen. Aldaar wordt als beroep van Antoon vermeld: leraar van de Rijkskweekschool. Zoon Geert woont van mei tot oktober 1925 bij hen, daarvoor en daarna in Hilversum.
In 1930 gaan Antoon en Hillechien weer in Alkmaar wonen. Na het overlijden van Hillechien vertrekt Antoon in 1934 naar Glimmen, Haren.

Gehuwd (2) met Eefkina Römelingh, geboren 31-1-1888 in Farmsum, Delfzijl, dochter van Pieter Ties Römelingh en Catharina Pik, eerder getrouwd 30-1-1908 in Groningen met Ulderik Jakobus Beumée, geboren 19-4-1881 in Nieuwe Pekela, overleden 15-3-1933 in Groningen, zoon van Johannes Beumée en Jantje Harding.
Antoon Luinge en de eerste echtenoot van Eefkina Römelingh zijn naast elkaar begraven in Groningen, Esserveld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geert Luinge, geboren 17-1-1899 in Groningen, overleden 18-12-1988 in Alkmaar (begraven). Getuige bij het huwelijk van zuster Ameltien Jantje Luinge, bouwkundige, wonende te Hilversum.
Gehuwd met Geertruida Helena Sophia Jeronimus, geboren 26-8-1901 in 's Gravenhage, overleden 12-1-1979 in Alkmaar (begraven).
Bevolkingsregister Bergen: 1932 komend van Hilversum met dochter Tine, aldaar geboren 1-8-1929, in november 1933 vertrekt het gezin naar Noordlaren, Haren, maar keert 4 maand later al weer terug en vertrekt in 1938 naar Laren (N.H.). Als beroep van Geert wordt architect vermeld.
2. Jacob Luinge, geboren 9-6-1900 in Bellingwolde.
Gehuwd 26-8-1926 in Utrecht met Wilhelmina Johanna Caro, geboren 23-5-1899 in Utrecht, dochter van Willem Johan Caro en Elisabeth Gerarda Johanna van der Sluijs.
Bevolkingsregister Alkmaar: 1931 van Hilversum met zoon Antoon, aldaar geboren 8-2-1930, in januari 1933 vertrekt het gezin naar Utrecht, maar keert al na een maand terug naar Alkmaar. Het beroep van Jacob is resp. bouwkundig tekenaar en architect. Op 15-8-1937 wordt in Alkmaar zoon Willem Johan geboren.
3. Ameltien Jantje Luinge, geboren 9-8-1908 in Lochem.
Gehuwd 7-12-1928 in Bergen (N.H.) met Cornelis Johannes Dekker, geboren 26-1-1902 in Koedijk, zoon van Jan Dekker en Antje Diepsmeer.
Bevolkingsregister Bergen: Ameltien Jantje Luinge op de gezinskaart van haar ouders, 1928 vertrokken naar Winterswijk met de toevoeging "blijft ingeschreven", in 1929 met echtgenoot C.J. Dekker vertrokken naar Balikpapan, Borneo, Ned. Oost-Indië.
In december 1931 keert het echtpaar terug van Tarakan, Ned. Oost-Indië, om een maand later te vertrekken naar Erkelenz in Duitsland.
 
IXg  Arie Luinge, geboren 17-3-1854 in Smilde, overleden 7-3-1932 in Assen, zoon van Roelof Luinge (zie VIIIc) en Maartje Arriens Meijerhof.
Gehuwd 28-8-1880 in Smilde met Froukje Timmerman, geboren 17-5-1854 in Smilde, overleden 31-5-1934 in Assen, dochter van Harm Timmerman en Harmanna Frieso.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge, geboren 14-12-1880 in Kloosterveen, Smilde, overleden 9-4-1931 in Groningen, akte Eelde.
Gehuwd 8-8-1917 in Assen met Antien Luinge, geboren 24-12-1894 in Kloosterveen, Smilde, overleden 28-5-1959 in Eelde, dochter van Jan Luinge (zie IXi) en Anna Mast.
2. Harm Luinge (zie Xf), geboren 20-9-1883 in Kloosterveen, Smilde.
3. Marcus Luinge, geboren 16-8-1887 in Kloosterveen, Smilde. Bij huwelijk matroos ter koopvaardij.
Gehuwd 9-2-1916 in Amsterdam met Elsje Okhuijse, geboren 1898 in Amsterdam, dochter van Arnoldus Franciscus Okhuijse en Elsje Donker.
4. Harmannus Luinge (zie Xg), geboren 12-12-1890 in Kloosterveen, Smilde, overleden 2-9-1982 in Coevorden.
5. Margien Luinge, geboren 16-3-1894 in Kloosterveen, Smilde, overleden 7-9-1955 in Assen.
Gehuwd 5-11-1913 in Assen met Jan Loman, geboren 27-3-1888 in Kloosterveen, Smilde, overleden 20-2-1961 in Assen, zoon van Albert Loman en Jansje Straatman.
Jan Loman beroep timmerman.
6. Grietje Luinge, geboren 23-2-1898 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 7-8-1918 in Assen met Albertus van der Veen, geboren 19-12-1897 in Kloosterveen, Smilde, dochter van Roelof van der Veen en Roelofje de Vries.
 
IXh  Roelof Luinge, geboren 12-10-1860 in Smilde, overleden 30-5-1887 in Kloosterveen, Smilde, zoon van Roelof Luinge (zie VIIIc) en Maartje Arriens Meijerhof.
Gehuwd 23-4-1887 in Smilde met Annigje Wanningen, geboren 17-3-1864 in Westeinde, Dwingeloo, overleden 10-2-1922 in Deventer, akte Dwingeloo, dochter van Geert Wanningen en Marchje Piepot, hertrouwd 20-2-1891 in Smilde met Jannes Hovingh, geboren 17-9-1850 in Smilde, overleden 5-2-1895 in Kloosterveen, Smilde, zoon van Leffert Hovingh en Gesina Homan, hertrouwd 26-10-1896 in Dwingeloo met Harm Pueper, geboren 9-11-1862 in Dwingeloo, overleden 11-11-1933 in Dwingeloo, zoon van Johannes Pueper en Geertje Hofman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge (zie Xh), geboren 17-6-1887 in Dwingeloo.
 
IXi  Jan Luinge, geboren 10-1-1863 in Kloosterveen, Smilde, overleden 20-10-1944 in Smilde, zoon van Roelof Luinge (zie VIIIc) en Maartje Arriens Meijerhof.
Gehuwd 11-6-1887 in Smilde met Anna Mast, geboren 26-3-1867 in Norgervaart, Norg, overleden 7-9-1939 in Smilde, dochter van Markus Mast en Hendrikje Postma.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Luinge, geboren 19-11-1887 in Kloosterveen, Smilde, overleden 18-11-1897 in Kloosterveen, Smilde.
2. Henderkien Luinge, geboren 13-12-1890 in Kloosterveen, Smilde, overleden 13-11-1960 in Smilde.
Gehuwd 12-4-1912 in Smilde met Pieter Middelbos, geboren 8-9-1889 in Kloosterveen, Smilde, overleden 2-8-1970 in Smilde, zoon van Wijtse Middelbos en Pieternella Olijve.
3. Roelofje Luinge, geboren 20-10-1892 in Kloosterveen, Smilde, overleden 21-11-1973 in Smilde.
Gehuwd 7-5-1915 in Smilde met Wietse de Vries, geboren 19-10-1888 in Hijkersmilde, Smilde, overleden 16-2-1977 in Smilde, zoon van Albert de Vries en Heiltje de Vroome.
4. Antien Luinge, geboren 24-12-1894 in Kloosterveen, Smilde, overleden 28-5-1959 in Eelde.
Gehuwd 8-8-1917 in Assen met Roelof Luinge, geboren 14-12-1880 in Kloosterveen, Smilde, overleden 9-4-1931 in Groningen, akte Eelde, zoon van Arie Luinge (zie IXg) en Froukje Timmerman.
5. Arie Luinge, geboren 26-3-1898 in Kloosterveen, Smilde, overleden 18-6-1982 in Bovensmilde.
Gehuwd 25-8-1922 in Smilde met Doetje Kiers, geboren 11-12-1901 in Kloosterveen, Smilde, overleden 10-8-1966 in Bovensmilde, dochter van Jan Kiers en Harmina Kiers.
6. Markus Luinge, geboren 3-2-1901 in Kloosterveen, Smilde, overleden 25-12-1902 in Kloosterveen, Smilde.
7. Marchien Luinge, geboren 20-5-1903 in Smilde, overleden 5-5-1970 in Smilde (begraven).
Gehuwd 22-2-1924 in Smilde met Wolter Jagt, geboren 8-12-1899 in Kloosterveen, Smilde, overleden 22-12-1975 in Smilde (begraven), zoon van Jan Johannes Jagt en Sjoukje Boonstra.
8. Jacoba Luinge, geboren 19-8-1906 in Kloosterveen, Smilde.
Gehuwd 28-5-1927 in Eelde met Harm Mulder, geboren 1900 in Noorddijk, zoon van Pieter Mulder en Johanna Nijdam.
9. Markus Luinge, geboren 25-4-1909 in Kloosterveen, Smilde, overleden 10-12-1918 in Smilde.
 
IXj  Bareld Luinge, geboren 10-4-1861 in Peize, overleden 3-11-1920 in Groningen, akte Peize, zoon van Roelef Luinge (zie VIIId) en Bouwina Gelmers.
Gehuwd 30-5-1891 in Leek met Jetske Cazemier, geboren 1863 in Tolbert, Leek, overleden 29-1-1912 in Groningen, akte Peize, dochter van Hedde Cazemier en Gepke Zuidema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN Luinge, geboren 26-8-1892 in Peize, overleden 26-8-1892 in Peize.
2. Bouwina Gepke Luinge, geboren 26-3-1894 in Peize, overleden 9-11-1965 in Groningen, wonende te Peize.
Gehuwd 22-7-1914 in Peize met Albert Popke Lunsche, geboren 4-11-1892 in Peize, overleden 22-9-1967 in Groningen, wonende te Peize, zoon van Roelof Lunsche en Egberdina Ebbinge.
Bouwina Gepke Luinge (collectie Jan Flonk)
Vermoedelijk Bouwina Gepke Luinge op jonge leeftijd (collectie Jan Flonk).
 
IXk  Abel Luinge, geboren 6-6-1863 in Peize, overleden 23-12-1946 in Peize, zoon van Roelef Luinge (zie VIIId) en Bouwina Gelmers.
Gehuwd 22-5-1889 in Roden met Renske Datema, geboren 6-8-1858 in Roderwolde, Roden, overleden 8-3-1929 in Peize, dochter van Sikke Jans Datema en Annechien Floris Aukema.
Abel Luinge 1863 (collectie Ap van der Kaap)
Abel Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge (zie Xi), geboren 27-1-1890 in Peize.
2. Annegien Luinge, geboren 18-12-1890 in Peize, overleden 1-10-1951 in Peize.
Annegien Luinge 1890 (collectie Ap van der Kaap)
Annegien Luinge.
3. Sikke Luinge, geboren 26-11-1891 in Peize.
Sikke Luinge 1891 (collectie Ap van der Kaap)
Sikke Luinge.
4. Bouwina Luinge, geboren 20-6-1893 in Peize, overleden 25-1-1972 in Peize.
Bouwina Luinge 1893 (collectie Ap van der Kaap)
Bouwina Luinge.
5. Floris Hinderikus Luinge, geboren 30-1-1901 in Peize, overleden 28-2-1906 in Groningen, wonende te Peize.
 
IXl  Johanna Luinge, geboren 12-9-1866 in Peize, overleden 29-4-1914 in Peize, dochter van Roelef Luinge (zie VIIId) en Bouwina Gelmers.
Gehuwd 21-6-1899 in Peize met Anne Talens, geboren 4-12-1873 in Winde, Vries, overleden 15-4-1940 in Peize, zoon van Jan Arend Talens en Annegien Rosema, hertrouwd 1-2-1919 in Peize met Jantje Faber, geboren 1897 in Kantens, dochter van Jan Faber en Hindriktje Dijkema.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Talens, geboren 27-4-1903 in Peize, overleden 15-6-1994 in Groningen.
Gehuwd 23-12-1926 in Vries met Geert Luinge, geboren 21-3-1899 in Peize, overleden 24-7-1983 in Assen, zoon van Roelf Pelink Luinge (zie IXb) en Grietje Balten.
Geert Luinge 1899 (collectie Jan Flonk)Annechien Talens 1903 (collectie Jan Flonk)
Geert Luinge en Annegien Talens.
Deze foto's zijn uit de collectie van Jan Flonk (grootouders), waardoor kon worden vastgesteld dat de hier eerder geplaatste foto hoort bij neef Geert Luinge, zoon van Albert Luinge.
 
IXm  Albert Luinge, geboren 1-3-1870 in Eelde, overleden 25-12-1950 in Eelde, zoon van Roelof Luinge (zie VIIIe) en Geessien Nijdam.
Gehuwd 31-3-1894 in Eelde met Hinderkien Ansingh, geboren 24-11-1869 in Eelde, overleden 2-11-1946 in Eelde, dochter van Berend Ansingh en Grietje Koenraads.
Albert Luinge 1870Hinderkien Ansingh 1869
Albert Luinge en Hinderkien Ansingh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge (zie Xj), geboren 26-8-1894 in Eelde, overleden 19-6-1963 in Peize.
2. Grietje Luinge, geboren 9-10-1895 in Paterswolde, overleden 17-5-1978 in Zuidlaren.
Gehuwd 13-4-1922 in Peize met Eltjo Koning, geboren 27-3-1899 in Slochteren, overleden 1-3-1956 in Groningen, zoon van Fokko Koning en Aaltje ter Veer.
3. NN Luinge, geboren 20-12-1903 in Paterswolde, overleden 20-12-1903 in Paterswolde.
4. Geessien Luinge, geboren 20-12-1903 in Paterswolde, overleden 4-1-1904 in Paterswolde.
5. Berend Luinge, geboren 9-3-1908 in Paterswolde, Eelde, overleden 27-11-1986 in Eelde.
Gehuwd (1) 9-5-1931 in Eelde met Albertha Wilhelmina Bos, geboren 26-2-1909 in Eelde, overleden 4-10-1941 in Eelde, dochter van Hendrik Bos en Jantje Arends.
Gehuwd (2) 4-8-1944 in Eelde met Jurina Afina Greven, geboren 23-12-1906 in Ambt Hardenberg, overleden 12-1998 in Groningen, dochter van Jurrien Greven en Afina Starke.
Berend  Luinge 1908 en Jurina Greven 1906
Berend Luinge en Jurina Greven.
6. NN Luinge, geboren 5-10-1910 in Paterswolde, overleden 5-10-1910 in Paterswolde.
 
IXn  Reinder Luinge, geboren 23-7-1871 in Eelde, overleden 18-4-1955 in Eelde, zoon van Roelof Luinge (zie VIIIe) en Geessien Nijdam.
Gehuwd 16-5-1903 in Eelde met Elisabeth Margina Westerhof, geboren 9-10-1881 in Eelde, overleden 4-5-1951 in Eelde, dochter van Harte Westerhof en Christina Kamps.
Reinder Luinge en Elisabeth Westerhof en kinderen (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280112004)
Reinder Luinge en Elisabeth Luinge - Westerhof en hun kinderen Harte, Christina, Roelof, Geesien, Jantina en Albert uit Eelderwolde (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280112004).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge, geboren 14-9-1903 in Eelderwolde, Eelde, overleden 14-12-1987 in Eelde.
Gehuwd 30-6-1934 met Ida Brink, geboren 3-6-1906 in Peize, overleden 15-5-2012 in Eelde, dochter van Hendrik Brink en Grietien Boelens.
2. Harte Luinge, geboren 10-8-1904 in Eelderwolde, Eelde, overleden 4-11-1989 in Eemnes.
Gehuwd met Antje Verbiest, geboren 26-6-1906 in Den Ham, overleden 29-10-1987 in Eemnes, dochter van Johannes Verbiest en Johanna Eekels.
3. Albert Luinge, geboren 3-10-1906 in Eelderwolde, Eelde, overleden 7-8-1978 in Eelderwolde, Eelde.
4. Jan Jacob Luinge, geboren 18-11-1907 in Eelderwolde, Eelde, overleden 7-10-1909 in Eelderwolde, Eelde.
5. Geessien Christina Luinge, geboren 1-5-1910 in Eelderwolde, Eelde, overleden 12-7-1980.
Gehuwd met Ritske Poelman, geboren 22-10-1910 in Doezum, Grootegast, overleden 1-7-1985 in Eelderwolde, Eelde, zoon van Marten Poelman en Riekeltje Elzinga.
6. Christina Luinge, geboren 17-10-1912 in Eelderwolde, Eelde, overleden 19-3-2007 in Eelde.
Gehuwd met Jakob Bos, overleden 25-4-1973.
7. Jantine Luinge, geboren 1919 in Eelderwolde, overleden 18-8-1982 in Ubbena, Vries.
Gehuwd met Luchien Bonder, geboren 1920, overleden 9-7-1993 in Ubbena, Vries.
 
IXo  Anthonij Luinge, geboren 7-11-1879 in Eelde, overleden 11-3-1944 in Eelde, zoon van Roelof Luinge (zie VIIIe) en Geessien Nijdam.
Gehuwd 16-5-1907 in Eelde met Harmanna Hilbrants, geboren 31-1-1881 in Eelde, dochter van Uge Hilbrants en Fokkien Ansingh, zie genealogie Luinge (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geessien Luinge, geboren 28-2-1908 in Eelderwolde, Eelde.
2. Fokkien Luinge, geboren 4-2-1911 in Eelderwolde, Eelde.
 
IXp  Reinder Luinge, geboren 15-10-1882 in Eelderwolde, Eelde, overleden 19-9-1963 in Eelderwolde, Eelde, zoon van Hindrik Luinge (zie VIIIf) en Marchien Nijdam.
Gehuwd 14-5-1921 in Eelde met Jacoba Arends, geboren 9-1-1894 in Paterswolde, overleden 30-4-1971 in Eelderwolde, dochter van Geert Arends en Albertien Bonder.
Reinder Luinge en Jacoba Arends te Eelderwolde (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280112002)
Reinder Luinge en Jacoba Arends te Eelderwolde (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280112002).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Luinge, geboren 9-2-1922 in Eelderwolde, Eelde, overleden 3-11-2011 in Eelderwolde, Eelde.
Gehuwd met Martha Catharina Jipping, geboren 7-10-1926 in Anloo, overleden 25-6-2018 in Roden, dochter van Willem Jipping en Froukje Hoiting.
 

Generatie X

Xa  Albert Luinge, geboren 17-12-1876 in Peize, overleden 26-4-1938 in Peize, zoon van Jan Luinge (zie IXa) en Geesje Sikkinga.
Gehuwd 14-4-1905 in Peize met Geertien Gunster, geboren 26-9-1885 in Vries, overleden 3-9-1976 in Peize, dochter van Willem Gunster en Jantje Heuker.
Geertien Gunster 1885 (collectie Ap van der Kaap)
Geertien Gunster.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 16-1-1906 in Peize, overleden 14-11-1995 in Assen, begraven te Peize.
Gehuwd 25-4-1932 in Roden met Jeltje Douwes, geboren 1-5-1910 in Foxwolde, Roden, overleden 30-9-1965 in Peize, dochter van Jan Douwes en Aaltje Houwing.
Jan Luinge 1906 (collectie Ap van der Kaap)Jeltje Douwes 1910 (collectie Ap van der Kaap)
Jan Luinge en Jeltje Douwes.
 
Xb  Gerrit Luinge, geboren 2-5-1878 in Peize, overleden 4-1-1956 in Groningen (Helperdiepje), begraven in Peize, zoon van Jan Luinge (zie IXa) en Geesje Sikkinga.
Gehuwd (1) 5-5-1909 in Peize met Aaltien Groenwold, geboren 1-4-1887 in Eelde, overleden 3-2-1910 in Groningen, dochter van Jan Groenwold en Janna van Bruggen.
Gehuwd (2) 2-5-1914 in Peize met Hermanna Lamberdina Hilkemeijer, geboren 11-5-1888 in Eelde, overleden 27-11-1926 in Groningen, akte Peize, dochter van Johan Herman Hilkemeijer en Berendina Huberts.
Gehuwd (3) 21-5-1928 in Groningen met Anke van Zanten, geboren 16-4-1893 in Sandebuur, Roden, overleden 20-1-1992 in Eelde, begraven in Roderwolde, dochter van Johannes van Zanten en Geertje Odding, eerder getrouwd 25-4-1913 in Peize met Arend Luinge (zie Xd), geboren 28-10-1884 in Peize, overleden 7-12-1924 in Groningen, begraven in Roderwolde, zoon van Jan Luinge (zie IXa) en Geesje Sikkinga.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geesje Luinge, geboren 7-9-1909 in Groningen, overleden 13-11-1909 in Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Geessien Berendina Luinge, geboren 1917 in Peize.
Gehuwd 21-7-1939 in Groningen met Jan Hendrik van Veen, geboren 1914 in Aduard, zoon van Sieuwke van Veen en Roelina Hillegonda Addinga.
 
Xc  Willem Luinge, geboren 12-11-1882 in Peize, overleden 31-1-1967 in Groningen, zoon van Jan Luinge (zie IXa) en Geesje Sikkinga.
Gehuwd 2-2-1907 in Vries met Berentien Davids, geboren 13-12-1887 in Bunne, Vries, overleden 16-3-1975 in Peize, dochter van Abel Davids en Grietje Popken.
Willem Luinge 1882 (collectie Ap van der Kaap)Berentien Davids 1887 (collectie Ap van der Kaap)
Willem Luinge en Berentien Davids.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Luinge, geboren 21-6-1907 in Peize, overleden 3-7-1995 in Groningen of Peize (begraven te Peize).
Gehuwd 28-9-1928 in Peize met Menze Postema, geboren 25-11-1886 in Groningen, overleden 9-4-1946 in Groningen, begraven te Peize, zoon van Lammert Postema en Antje Pekelder.
2. Grietje Luinge, geboren 17-6-1912 in Peize.
 
Xd  Arend Luinge, geboren 28-10-1884 in Peize, overleden 7-12-1924 in Groningen, begraven in Roderwolde, zoon van Jan Luinge (zie IXa) en Geesje Sikkinga.
Caféhouder.
Gehuwd 25-4-1913 in Peize met Anke van Zanten, geboren 16-4-1893 in Sandebuur, Roden, overleden 20-1-1992 in Eelde, begraven in Roderwolde, dochter van Johannes van Zanten en Geertje Odding, hertrouwd 21-5-1928 in Groningen met Gerrit Luinge (zie Xb), geboren 2-5-1878 in Peize, overleden 4-1-1956 in Groningen (Helperdiepje), begraven in Peize, zoon van Jan Luinge (zie IXa) en Geesje Sikkinga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Johannes Luinge, geboren 18-6-1914, overleden 19-2-2005.
Gehuwd met Janna Annechien Bakker, geboren 14-4-1919, overleden 11-12-2002.
Jan Luinge 1914 (collectie Ap van der Kaap)Janna Bakker 1919 (collectie Ap van der Kaap)
Jan Johannes Luinge en Janna Annechien Bakker.
2. Johannes Jan Luinge, geboren 24-5-1917 in Niekerk, Oldekerk, overleden 3-1-1946 in Marum, wonende te Groningen.
Gehuwd 28-3-1941 in Hoogkerk met Katharina van der Veen, geboren 1924 in Grijpskerk, dochter van Jannes van der Veen en Trientje Diepstra.
Echtscheiding Hoogkerk 9-8-1943.
 
Xe  Geert Luinge, geboren 9-9-1899 in Peize, overleden 14-12-1966 in Vries, zoon van Albert Luinge (zie IXc) en Ameltien Timmer.
Gehuwd 17-5-1923 in Peize met Aaltien Ensing, geboren 22-4-1902 in Peize, overleden 1971, dochter van Berend Ensing en Annegien Zuideveld.
Geert Luinge 1899 (collectie Ap van der Kaap)Aaltien Ensing 1902 (collectie Ap van der Kaap)
Geert Luinge en Aaltien Ensing. Zie ook bij neef Geert Luinge, zoon van Roelf Pelink Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Berend Luinge, geboren 25-7-1931 in Peize, overleden 12-12-2018 in Peize.
Gehuwd met Annechien Polling, geboren 8-8-1930 in Donderen, Vries, overleden 7-7-2013 in Groningen.
 
Xf  Harm Luinge, geboren 20-9-1883 in Kloosterveen, Smilde, zoon van Arie Luinge (zie IXg) en Froukje Timmerman.
Gehuwd 31-7-1912 in Assen met Trientje Odding, geboren 27-5-1891 in Kloosterveen, Assen, dochter van Johannes Odding en Geessien Kamps.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Froukje Luinge, geboren 6-10-1912 in Assen.
 
Xg  Harmannus Luinge, geboren 12-12-1890 in Kloosterveen, Smilde, overleden 2-9-1982 in Coevorden, zoon van Arie Luinge (zie IXg) en Froukje Timmerman.
Gehuwd 13-11-1912 in Assen met Margien Koops, geboren 6-8-1892 in Assen, overleden 12-11-1968 in Coevorden, dochter van Jan Koops en Grietien Lendekamp.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marcus Luinge, geboren 9-1931 in Coevorden, overleden 22-8-1932 in Coevorden.
 
Xh  Roelof Luinge, geboren 17-6-1887 in Dwingeloo, zoon van Roelof Luinge (zie IXh) en Annigje Wanningen.
Vader overleden voor de geboorte.
Gehuwd 17-11-1907 in Dwingeloo met Albertje Postema, geboren 14-10-1884 in Leggeloërveld, Dwingeloo, dochter van Jan Postema en Jantje Oostenbrink.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge, geboren 4-4-1908 in Dwingeloo.
2. Jantje Luinge, geboren 5-6-1910 in Dwingeloo.
3. Annigje Luinge, geboren 14-11-1911 in Diever.
4. Jan Waninge Luinge, geboren 18-4-1918 in Dwingeloo, overleden 14-11-1918 in Dwingeloo.
 
Xi  Roelof Luinge, geboren 27-1-1890 in Peize, zoon van Abel Luinge (zie IXk) en Renske Datema.
Gehuwd 19-5-1915 in Peize met Aaltje Lunsche, geboren 5-3-1889 in Peize, dochter van Roelof Lunsche en Egberdina Ebbinge.
Roelof Luinge 1890 (collectie Ap van der Kaap)Aaltien Lunsche 1889 (collectie Ap van der Kaap)
Roelof Luinge en Aaltien Lunsche.
Roelof Luinge x 1890 (collectie Ap van der Kaap)Aaltien Lunsche 1889.x (collectie Ap van der Kaap)
Roelof Luinge en Aaltien Lunsche op oudere leeftijd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egberdina Renske Luinge, geboren 1917 in Peize, overleden 23-5-1968 in Tripscompagnie.
 
Xj  Roelof Luinge, geboren 26-8-1894 in Eelde, overleden 19-6-1963 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie IXm) en Hinderkien Ansingh.
Lammechien Eitens, de moeder van Aaltje Kluivingh is hertrouwd met Willem Luinge en haar grootmoeder Lammechien Bakker is een dochter van Hindrik Freeerks Bakker en Annechien Luinge, zie de index.
Gehuwd 20-3-1924 in Peize met Aaltje Kluivingh, geboren 14-2-1904 in Paterswolde, overleden 24-8-1969 in Groningen, dochter van Roelf Kluivingh en Lammechien Eitens.
Roelof Luinge 1894 (collectie Ap van der Kaap)Aaltje Kluivingh 1904 (collectie Ap van der Kaap)
Roelof Luinge en Aaltje Kluivingh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Luinge, geboren 27-12-1925 in Peize, overleden 26-4-2001 in Peize.
Hinderkien Luinge 1925 (collectie Ap van der Kaap)
Hinderkien Luinge.

Gehuwd 2-2-1945 in Peize met Geert Nieman, geboren 9-11-1918 in Musselkanaal, Onstwedde, overleden 18-10-2006 in Assen, zoon van Harm Nieman en Geessien Rogge.
2. Lammechien Luinge, geboren 15-3-1927 in Peize, overleden 1-4-2017 in Peize.
Gehuwd 21-5-1949 in Peize met Pieter Tjoelker, geboren 22-1-1923 in Aduard, overleden 2-7-2007 in Peize, zoon van Romke Tjoelker en Hilje Gorter.
3. Albertje Luinge, geboren 28-9-1930 in Peize, overleden 2-12-2020 in Eelde.
Gehuwd 21-12-1951 in Peize met Haijo Arends, geboren 25-9-1929 in Paterswolde, overleden 24-1-2012 in Groningen, wonende te Eelde, zoon van Arend Arends en Lidia Lubbers.
 

Index
Genealogie Luinge (4)