U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 2-5-2023

Genealogie Luinge (2)

Generatie I

Ia  Roelof Luinge, overleden 1709 in Peize, begraven 20-6-1709, zoon van Allert Wolters.
Gehuwd met Arentien Roelofs, overleden 1719 in Peize, begraven 14-9-1719, dochter van Roelof NN.
Roelef Luinge, in 1695 benoemd tot verwalter-schulte van Peize is in de Genealogie Luinge (Spint Arwt'n 1973 en 1974) de stamvader van de eerste van twee families Luinge, terwijl de tweede familie wordt gevormd door Allert Luinge, waarvan de vader in 1709 is begraven, die bij nader inzien identiek blijkt te zijn met Roelof Luinge verwalter schulte.
Jantien Busch is niet de echtgenoot van de verwalter maar de echtgenote van vermoedelijk zijn neef Roelof Luinge Noord en wordt in 1711 begraven als Jantien Bos, waarbij Roelof Luinge betaalt voor het laken over zijn vrouw. Roelof Luinge Noord overlijdt in 1726, voor het gebruik van het laken wordt dan betaald door zoon Reinder Luinge. Zie Luinge (1).

Uit de volgende rechtszaak blijkt dat Roelof Luinge een zoon is van Allert Wolters, die schulte was van Peize van ongeveer 1642-1674 en een zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge. Hij is vermoedelijk vernoemd naar de vader van Catharina Luinge. De verwantschap met Johanna Wolters, van wie zijn kleinkinderen later erven, loopt dus via Roelof Luinge zelf en niet via zijn echtgenote zoals eerder gedacht.

Op 12-11-1678 worden twee zaken voor de Etstoel aangespannen door Roeloffien Allerts, weduwe Hilverdinx tegen respectievelijk Wolter Allerts, schulte tot Peize en Roelof Luinge tot Peize met gelijke strekking.
Roeloffien Allerts heeft uitpanding gedaan en eist van ieder 1375 gld. afkooppenningen volgens het huwelijkscontract met haar eerste man Van der Weijde op 23-4-1663 en haar ouders aangegaan en daarop gevolgd accoord van 8-7-1676.
Volgens de verweerders was de moeder ten tijde van de uitspraak (van de uitpanding) nog in leven. Bovendien zou de eiser zich tevreden moeten stellen met een obligatie met een looptijd van omtrent 20 jaar.
Drost en 24 Etten doen als uitspraak dat beide partijen binnen 24 uren een eed moeten afleggen over de gedane afspraken. Nog op dezelfde dag is de definitieve uitspraak waarin Roeloffien in het gelijk wordt gesteld.

Schultenprotocollen Norg inv. 224 Vrijwillige Rechtspraak, ook in Voogdijzaken 1648-1810:
A(nno) 1694 den 15 Maij heeft de E. Roelof Lunge tot Peijse met Arentien Roelofs sijn vrouw aen mr. Jan Jansen van weegen de twalfde Part int Plaetse tot Piest daer Hendrick Stevens voor meijer op woont soo hem aenge Erft en aengestorven is door hoogh en leegh soohet van olden is geweest met Lasten en lusten soo daer op liggen en van olden op geweest sijn geweest en noch opgeleght mogen worden de stockleggens mannen sijn Luijgien Stevens en Egbert Pelingh hier een versegelde brief van gemaeck worden Roelof Lunghe heeft 27 stu 8 pen bet.

Arentien Roelofs is vermoedelijk een zuster van Gerrit Roelofs op Ter Hansouw. Roelof Luinge treedt op als hoofdmomber over de kinderen van Gerrit Roelofs en Jeichien Ebbinge bij een rechtszaak in 1697.

Roelof Luinge is behalve verwalter-schulte ook herbergier. Bij de uitgaven van de armenkas wordt een aantal malen melding gemaakt van betalingen wegens verteringen, o.a. voor bier bij een begrafenis.
Op 20-6-1709 wordt de verwalter schulte Roelof Luinge begraven met in het bekken voor de armen het grote bedrag van 15 gld. 4 st. en 14 duiten. Allert Luinge betaalt op 8-9-1709 voor het laken over zijn vader. Het bedrag is 1 gld. 16 st., wat meer is dan gebruikelijk. Bij het overlijden van de weduwe van Roelof Luinge, verwalter schulte, komt Allert Luinges meid betalen voor het laken over de verwaltersche.
In 1721 wordt de erfenis aangegeven van Albert Luinge tot Peize, hoewel deze reeds eerder zou zijn overleden (OSA 1785, 30ste en 40ste penning, boek 1719-1722, folie 2117). Luink Luinge, Albert Luinge (moet zijn Allert Luinge) en Wolter Luinge zijn voor 3/5 erfgenamen, de andere twee erfgenamen zijn buitenlands, d.w.z. buiten Drenthe (de aangifte van dat deel van de erfenis is niet teruggevonden). Volgens andere gegevens is zoon Roelof Luinge, getrouwd met Gesien Ebbinge, brouwer in Groningen. Zij hertrouwt met Jacobus Hartgers, die in 1734 een vierde van de collaterale successie betaalt bij het overlijden van Wolter Luinge.
Coena Luinge zou de ontbrekende buitenlandse erfgenaam kunnen zijn.
In twee processen voor de Etstoel eind 1767 over de erfenis van Johanna Wolters, weduwe Lucas Willinge worden in totaal 11 erfgenamen genoemd, waarschijnlijk neven en nichten of hun kinderen.
Johanna Wolters is een dochter van Wolter Allerts, schulte van Peize 1671-1695 en Henderica Kiers ten Berge (Willinge in Ned. Patriciaat 31ste jaargang, 1945).
Hierbij zijn Jan Luinge, Roelof Luinge, Albert Luinge op 't Hogeveen (kinderen van Allert Luinge en Aaltien Luinge), Roelof Luinge te Lieveren (zoon van Luink Luinge en Henderikjen Luinge), Albert Bos namens zijn vrouw Rolina Luinge te Ulrum (dochter van Roelof Luinge en Gesien Ebbinge).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Allert Luinge (zie IIa), overleden 1727 in Peize, begraven 22-1-1727.
2. Henderikjen Luinge (zie IIb).
3. Albert Luinge, overleden 1721 in Peize, begraven 29-8-1721. Aldert Luinge betaalt 27-10-1721 voor het laken over zijn broer Albert Luinge.
4. Wolter Luinge, overleden 1734 in Peize.
Gehuwd 5-5-1720 in Peize met Hendrikje Schuiringe, overleden 1742 in Peize, dochter van Barelt Schuiringe en Roelefje Hindriks, zie genealogie Luinge (4).
Drents Archief, NH kerk Peize, inv. 121:
Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift
J. Willinge schults van Peijse, Coornoten Frerik Ebbinge en Gelmer Gelmers, persoonlijk sijn gecompareerd Doe Bavinge en Margijn Schuiringe ehelieden voor de helfte en Gerrit Conraets als hooftmomber, Barelt Conraets en Jan Lunsche als medemombaren over Grietijn Schuiringe voor de andere helfte de welke beleden en bekenden met vrie wille en voorbedagte gemoede verkogt en gescheiden te hebben met approbatie van den Loffelijke Etstoel in dato 26 9ber 1720 an Wolther Luinge en zijn huisvrou Hinderkje Schuiringe haer ouderlijke behuisinge hofte bij 't huis twee moesakkers seven staekhopen hoppeland waer an geswet ten oosten R. de Vriese en ankoper en consorten ten westen Jan Luinge wed. ten noorden Jan Lunsche met een vierdendeel waer wardiel in Schuiringeslag ... voor de somma van 916 gld. en 12 stuivers en andere landerijen so de scheitzedulen van den 19 April 1720 vermelden, etc. Peijse 10 Jan 1724.
In 1727 is er een zaak voor de Etstoel van Doe Bavinge namens zijn vrouw Marreghien Schuiringe, Wolther Luinge namens zijn vrouw Hendrickjen Schuiringe en de schoolmeester Wolther Luinge (namens) Grietien Schuiringe, te samen erfgenamen en bezitters van de goederen van wijlen Barelt Schuiringe tegen Jacob Willems in de Holthuizen (gelegen ten oosten van Roden).
In 1734 koopt Henderikjen Luinge, weduwe van Luink Luinge de erfgenamen van Wolter Luinge af. Er zijn 4 erfgenamen, waarvan een in Groningen, waarvan de belasting wordt betaald door Hartgers (Gesien Ebbinge, weduwe van Roelof Luinge is getrouwd met Jacobus Hartgers). De totale erfenis bedraagt 480 gld.
In 1743 wordt de erfenis aangegeven van Hindrikjen Schuuringe, wed. Luinge tot Peijze, begroot op 375 gld.
In tegenstelling tot de schoolmeester Wolter Luinge, getrouwd met Grietje Schuringe laat dit echtpaar dus geen kinderen na.
5. Roelof Luinge (zie IIc), overleden 1720 in Groningen.
6. Coena Luinge (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Allert Luinge, overleden 1727 in Peize, begraven 22-1-1727, zoon van Roelof Luinge (zie Ia) en Arentien Roelofs.
Gehuwd 12-5-1709 in Peize met Aaltien Luinge, overleden 1733 in Peize, begraven 26-9-1733, dochter van Jan Luinge en Jacobjen Baving, zie genealogie Luinge (4).
In 1739 en 1741 treedt Roelof Luinge op als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Allert Luinge en Aaltien Luinge in een zaak voor de Etstoel over het onderhoud van de straat bij het kerkhof in Peize. Het huis naast de kerk aan het begin van de Kerkstraat is in 1832 eigendom van weduwe Aldert (Jans) Luinge, kastelein.
De hoofdmomber Roelof Luinge is vermoedelijk de zoon van Jan Luinge in Peizerwold. In 1746, wanneer deze Roelof Luinge al is overleden, treden J. Ebbinge en Frerik Luinge op namens de kinderen van Allert Luinge (legen van de bus in hun huis t.b.v. de armenkas). Jan Ebbinge is getrouwd met Jeigien Luinge, vermoedelijk een zuster van Aaltien Luinge.
In het Register van Nieuwe Huizen 1742 wordt een poging gedaan de bestaande huizen te vergelijken met de huizen in 1646. Hierbij wordt Allert Luinge geplaatst als opvolger van Catarina Luinge (weduwe van Wolter Allerts en van de schulte Jan Schuiringe, schultinne in 1642).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Allerts Luinge (zie IIIa), overleden 1777 in Peize, begraven 23-5-1777.
2. Jan Allerts Luinge (zie IIIb), overleden 1792 in Peize, begraven 17-8-1790.
3. Albert Luinge (zie IIIc), geboren in Peize, overleden 10-1803 in Hoogeveen.
4. NN Luinge, overleden 1712 in Peize, begraven 17-11-1712.
5. Arentien Luinge, overleden 1716 in Peize, begraven 7-1-1716.
6. NN Luinge, overleden 1718 in Peize, begraven 21-1-1718 (dochter).
7. NN Luinge, overleden 1718 in Peize, begraven 5-2-1718 (zoon).
 
IIb  Henderikjen Luinge, dochter van Roelof Luinge (zie Ia) en Arentien Roelofs.
Gehuwd 5-6-1707 in Peize met Luink Luinge, overleden 1728 in Peize (tussen 1726 en 1730), zoon van Frerik Luinge en Marchien Ebbinge, zie genealogie Luinge (3).
Aanname dat Luink Luinge een zoon is van Frerik Luinge en Henderikjen Luinge een dochter is van Roelof Luinge. Het omgekeerde is evengoed mogelijk.
In 1717 betalen Luink en Allert Luinge samen aan de diaconie voor huur van hoppeland.
Genealogie Luinge: Anno 1735 Hendrikje Luinge, wed. Luink Luinge,
over te dragen aan haar bijde zonen Frerik en Roelof alle desselfs vastigheden enz. te Peize, als elders gelegen, waarvoor zij aannemen hun moeder in alles te verzorgen en bij verstarf een eerlijke begrafenis.
Er zijn verschillende schuldbekentenissen ingeschreven rond 1750, die dateren van oudere datum.
10-4-1730: Hinderkjen Luinge, weduwe van Luink Luinge mede voor haar kinderen leent 100 gld. van schulte J. Willinge en echtgenote Margareta Crans vanwege achterstallige schattingen (ingeschreven 1750).
10-4-1725 en 18-8-1725: Luink Luinge en Hinderkje Luinge lenen tweemaal 100 gld. van Joh. Hemsingh, pastor te Peize en zijn huisvrouw Rolina Willinge (ingeschreven 3-2-1756).
4-12-1726: Luink Luinge en vrouw Hinderikje Luinge lenen 140 gld. van de Hoog Welgeboren Vrou Mevrouw van Mensinga (Huis te Peize) om daarmee een schuld aan Otto Cluiving te Paterwolde af te kunnen lossen die zijn voorouders waren aangegaan (ingeschreven 1-7-1756).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Luinge, geboren 1710 in Peize (na 1710), overleden 1764 in Peize, begraven 19-4-1764, zie genealogie Luinge (3).
2. NN Luinge, overleden 1711 in Peize, begraven 3-3-1711.
3. Roelef Luinge, geboren 1712 in Peize (na 1710), overleden 1768 in Lieveren, Roden, zie genealogie Luinge (3).
 
IIc  Roelof Luinge, overleden 1720 in Groningen, zoon van Roelof Luinge (zie Ia) en Arentien Roelofs.
Gehuwd 14-9-1715 in Peize met Gesien Ebbinge, overleden 1760 in Peize (na 1754), dochter van Hindrik Ebbinge en Roelofjen Hiddinge, eerder getrouwd 1710 in Peize met Otto Lunsche, overleden 1714 in Peizerhorst (voor 1715), zoon van Reinder Lunsche en Maartien Ottens, hertrouwd 10-3-1722 in Groningen met Jacobus Hartgers, geboren 1695 in Coevorden, gedoopt 26-6-1695, overleden 1735 in Peize, begraven 23-11-1735, zoon van Harm Hartgers en Maria Schitls.
Huwelijksafkondiging in Groningen 24-8-1715: Roelf Luininck, van Peize en Gesijn Ebbinck, wed. Otto Luns, van Peize, p.q. Steven Ebbink als swager, attestatie afgegeven.
Bij het hertrouwen van Gesien Ebbinge in 1722 is Jannes Wolters getuige als neef en tekenen Allert Luinge en Steven Ebbinge het huwelijkscontract als voormond en voogden van de kinderen en als zwagers van de bruid.
In 1737 bepaalt de Etstoel de betaling van verschillende crediteuren uit de boedel van Gesien Ebbinge, weduwe Hartgers. Er zijn posten voor begrafeniskosten e.d., vermoedelijk is dit voor Jacobus Hartgers, in 1742 wordt weduwe Hartgers, oude vrouw alleen wonend vermeld in het Haardstedenregister van Peize. Ook zijn er posten voor huur e.d. De mombers over de kinderen van wijlen Roelof Luinge en de debetrice hebben reeds in 1719 afstand gedaan van afkooppenningen op voorwaarde dat Reinder en Ette Lucas Baving, die in 1716 geld hebben geleend, hen daarop verder niet zullen aanspreken.
In 1740 verzoeken Jannes Wolthers en Steven Ebbinge, mombers over de voorkinderen van Gesien Ebbinge, weduwe Hartgers bij wijlen Roelof Luinge Brouwer in Groningen aan de Etstoel om goedkeuring van de scheiding van de goederen tussen hun pupil Roelof Luinge en Albert Bosch te Groningen namens zijn echtgenote Roelina Luinge, gedaan in 1739.
In 1767 wordt een rechtszaak aangespannen door Albert Bosch te Ulrum, echtgenote van Roelina Luinge, over de erfenis van Johanna Wolters, zie bij de ouders van Roelof Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfien Luinge, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 10-7-1716.
2. Roelina Luinge, geboren 1717 in Groningen. gedoopt 15-8-1717, overleden 18-11-1784 in Ulrum.
Registratie: 06-06-1738, Groningen
Bruidegom Albert Busch, Vader Thij Busch, Moeder Jantjen Cocks
Bruid Roelijna Luing, Vader Roelef Luing, Moeder Gesijna Ebbing

Bruidegoms zijde Jantjen Cocks weduwe Thij Busch, moeder
Bruidegoms zijde Hindrik Busch, broeder
Bruids zijde Gesijna Ebbing weduwe Hartgers, moeder
Bruids zijde Jannes Wolters, voormond
Bruids zijde Steven Ebbing, oom en voogt over de bruid

Gehuwd 4-7-1738 in Groningen met Albert Bosch, geboren 1713 in Groningen, gedoopt 28-9-1713, zoon van Thij Hindriks Bosch en Jantjen Cocks.
Huwelijk: Albert Bosch van Groningen en Roelina Luinigs van Groningen, p.q. Jannes Wolters als voormond. In juni 1737 wordt Roelefjen Luinge van Peize lidmaat van de kerk in Groningen.
Huwelijkscontract Groningen 6-6-1738:
Albert Busch, z.v. Thij Busch en Jantjen Cocks en Roelijna Luing, d.v. Roelef Luing en Gesijna Ebbing.
Aan de zijde van de bruidegom: Jantjen Cocks, weduwe Thij Busch als moeder en Hindrik Busch als broeder.
Aan de zijde van de bruid Gesijna Ebbing, weduwe Hartgers als moeder, Jannes Wolters als voormond en Steven Ebbing als oom en voogd over de bruid (getrouwd met Jantien Ebbinge).
De ouders van Albert Bosch trouwen in 1698 in Groningen als Theije Hindricks van Eelde en Jantijn Cocks van Groningen, p.q. Albert Cock als broeder.
Op 15-7-1759 zijn Albert Bosch en Rolina Luinge aanwezig als getuigen bij de doop van Albertus en Rolina, zoon en dochter (tweeling) van Heije Heisema en Helena Ebbenge in de Lutherse kerk te Amsterdam. Helena Ebbenge is mogelijk een dochter van Steven Ebbinge en Jantien Ebbinge en zou dan een nicht zijn van Rolina Luinge.
Register van Overledenen Ulrum 1784: den 18 November is gestorven Roelina Luininge, weduwe van Albert Bos. Begraafboek: Den 23 dito is begraven Roelijna Ebbinge, wedw. van wijlen Albert Bosch. Laat na verscheiden kinder.
3. Roelof Luinge, geboren 1719 in Groningen, gedoopt 17-3-1719.
4. Roelof Luinge, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 11-4-1720.
 
IId  Coena Luinge, dochter van Roelof Luinge (zie Ia) en Arentien Roelofs.
Coena Luinge is mogelijk vernoemd naar Konna Wolters, die in 1704 in Peize is begraven, in het bekken 10 gld. 15 st. een hoog bedrag. Mogelijk is Konna Wolters de moeder of een tante van de echtgenote van Roelof Luinge.
Gehuwd 25-4-1702 in Peize met Jan Tileking, geboren in Borger?, zoon van Hendrik Tileking.
Huwelijk: Jan Tilking en Kontien Luinge (gift in het bekken 6 gld. (diaconieboek Hervormde Kerk Peize inv. 58).
Lidmatenboek Haren: Mster Jan Tiliking en Coena Luinen Ehel. vertrokken in de Mieden 1705.
Jan Tileking is mogelijk een zoon van Hindrik Tileking uit Borger (informatie van Gienus de Jonge, nazaat van Samuel Tileking te Borger, die mogelijk een broer is van Jan Tileking).
Het Haardstedenregister van Borger vermeldt in 1692 mr. Tilikingh, coster, in 1694 mr. Hendrick Tiliking, in 1695 Mester Hindrick Tilikingh, steeds op dezelfde plaats en met 2 paarden. Met mr. zal in dit geval schoolmeester zijn bedoeld. Deze was meestal ook koster. Daarnaast zijn er in dezelfde periode zowel in Borger als in Sleen een pastoor (is predikant) Tilikingh.
Lidmatenboek Meeden: 5- 6-1705 Schoolmeester Jan Tilking en Coena Luijnen desselfs huisvrouw, attestatie van Haren.
Bij de doop van dochter Margarita wordt Jan Tilking vermeld als schoolmeester. In de kerkeraadsnotulen van Meeden wordt Jan Tilking geregeld genoemd i.v.m. zijn voortdurende dronkenschap. In 1724 moeten zijn vader en zijn zwager (van zijn vader?) Ds. Hardenberg van Nijeveen eraan te pas komen om te voorkomen dat hij uit zijn ambt wordt gezet.
Drents Archief, toegang 0607 Archief Overcinge, inv. 413:
Akte van overdracht na openbare verkoop door Jan Tiliking, organist in de Meeden, namens zijn vrouw Coena Luinge, aan Jannes Homan en zijn vrouw Anna Hiddingh te Vries en Willem Schuilinge te Zeijen van een stuk land op de Beeld, 1721 (De Beeld ligt ten oosten van Peize bij de Drentsedijk).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margarita Tileking, geboren 1705 in Meeden, gedoopt 9-8-1705.
Gehuwd 11-5-1727 in Meeden (afkondiging) met Pieter Klazens Hagenus.
Huwelijksafkondiging: Pieter Clazens Hagenus en Margarita Tiliking, beide van de Mieden.
Op 30-5-1726 komt Margareta Tiliking met attestatie van Stitswerd.
Huwelijkscontract Meeden 10-5-1727: Pieter Clasen en Margareta Tiliking, beide van de Mieden. Aan de kant van de bruidegom Adam Clasens, broeder, aan de kant van de bruid Jan Tiliking en Coena Luining, vader en moeder. Pieter ondertekent als P. Clazen Hagenus, Coena ondertekent als Coena Luinge.
2. Arendina Tileking, geboren 1706 in Meeden, gedoopt 28-11-1706.
3. Hindrik Tileking, geboren 1707 in Meeden, gedoopt 6-11-1707.
4. Arendina Tileking, geboren 1708 in Meeden, gedoopt 23-12-1708.
5. Jantien Tileking, geboren 1712 in Meeden, gedoopt 21-8-1712.
Gehuwd 20-10-1734 in Assen (afkondiging) met Feitse Lijkles Nijenhuis, geboren 1700 in Hoogeveen (na 1695), zoon van Lijkle Feitses Nijenhuis en Sijtske Peters, hertrouwd 1752 in Hoogeveen met Aaltien Welmers Smand.
Huwelijk: Feitse Nieuwenhuis van Hoogeveen en Jantje Tieleking van Assen, attestatie naar 't Hogeveen 20-10-1734. Kinderen gedoopt in Hoogeveen, waaronder dochter Koena op 1-7-1736. Verder kinderen Sijtske, Jan, Arendina, Albertien.
In 1752 vragen hoofdmomber Albert Luinge (zoon van Allert Luinge, broer van Coena Luinge) en medemombers Roelof ten Hoorn, Sijtse Lijkles Nijenhuis en Jan Hilverdink over de kinderen van Feijtse Nijenhuis te Hoogeveen en wijlen Jantjen Tijlking toestemming voor een akte van eenkindschap met de vader en de stiefmoeder Aaltien Welmers.
N.B. Roelof ten Hoorn is getrouwd met een andere Jantien Tileking, dochter van Samuel Tileking en Gesien Lantinge uit Borger.
6. Roelef Tileking, geboren 1713 in Meeden, gedoopt 12-11-1713.
7. Arentien Tileking, geboren 1715 in Meeden, gedoopt 26-5-1715.
8. Hindrik Tileking, geboren 1716 in Meeden, gedoopt 26-7-1716.
 

Generatie III

IIIa  Roelf Allerts Luinge, overleden 1777 in Peize, begraven 23-5-1777, zoon van Allert Luinge (zie IIa) en Aaltien Luinge.
Jan en Albert Luinge treffen in 1777 een schikking met Janna Lunsche als voogdes over haar minderjarige dochter i.v.m. de erfenis van hun broer Roelof Luinge, waarvoor goedkeuring wordt gevraagd van de Etstoel. Roelof Luinge was onlangs in Peize overleden en had 11-5-1776 vaste goederen verkocht aan zijn broer Jan Luinge. Janna Lunsche krijgt 1000 gld., het Broekstuk en twee akkers op de Horstmer es tegen betaling van 280 gld. In de rechtszaak in 1760 tussen Roelof Luinge en Janna Lunsche wordt Roelof Luinge vermeld met de toevoeging Allerszoon en wonend te Peize, terwijl Janna dan op Peizerhorst woont.
Gehuwd 8-6-1749 in Peize met Janna Lunsche, geboren 1727, overleden 6-12-1813 in Peizerhorst, dochter van Jan Reinders Lunsche en Grietien Lunsche.
Huwelijk: Roelf Luinge en Janna Lunsche, in het bekken 6 gld. 3 st.
Op 23-5-1777 wordt Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 8 gld. Jan Luinge betaalt 25 gld. aan de armenkas van Peize wegens het testament van zijn broer Roelf Luinge.
Uit Familie Lunsche door H.M. Luning in Drents Genealogisch Jaarboek 1995:
...Vervolgens werd op 5 december 1760 door de ‘loffelijke Etstoel’ de scheiding van tafel en bed uitgesproken. De scheiding werd geëist door Roelof Luinge die verklaarde dat hij sinds elf jaar met Janna was gehuwd, maar zich altijd had onttrokken met haar te leven zoals een vrouw met een man betaamde. In de zomer van 1759 had ze hem verlaten en in de maand december was er ten huize van haar moeder een dochtertje geboren. Dit kind zou dus in overspel verwekt zijn. Daarbij merkte Roelof Luinge nog op dat Janna een afkeer van hem had en dat zelfs kenbaar had gemaakt aan haar mombers nog voor ze getrouwd waren. Haar stiefvader Steven Ebbinge had haar toen terug gehaald uit Winschoten. Janna liet de huishouding voor wat het was, was voortdurend op pad en kwam dan laat in de nacht weer thuis. De verwijdering ging zover dat Roelof in de keuken sliep en Janna in het opkamertje. Dominee Willinge had zich er mee bemoeid, maar met weinig resultaat. Zelfs de buren deden daar aan mee en zij hadden het echtpaar zelfs ‘bij malkanderen te bedde gebracht’. Doch dit moest Roelof bekopen met een bloedneus. Toen Janna had gemerkt dat ze zwanger was zou zij ‘verscheidene dranken’ hebben gebruikt; overigens zonder het gewenste resultaat. Toch had ze kans gezien haar toestand tot vijf dagen voor de bevalling geheim te houden. Voor het gerecht verklaarde Janna dat het wel mee viel met de klachten. Overspel was zeker niet bewezen, want zij had haar deur naar het opkamertje ‘s nachts niet afgesloten! Nadat haar man met een bebloed hoofd van bed was gekomen, hadden ze zich weer met elkaar verzoend. Bij het hooi hadden ze elkaar zelfs gekust. Dat zij medicamenten zou hebben gebruikt werd door haar naar het rijk der fabelen verwezen.
Alle pogingen het paar weer met elkaar te verzoenen faalden en de scheiding van tafel en bed werd uitgesproken. Daarbij werd het zo geregeld dat het onderhoud van het in december geboren dochtertje geheel ten laste van Janna Lunsche zou blijven. Kort na het overlijden van Roelof Luinge in 1776 maakte Janna Lunsche als moeder en wettige voogdes van haar dochter een overeenkomst met de broers van haar ex-man. Zij stelde zich tevreden met f. 1000.- en een stuk land, het broekstuk genaamd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janna Margaretha Luinge (zie IVa), geboren 12-1759 in Peize, overleden 11-3-1831 in Peize.
 
IIIb  Jan Allerts Luinge, overleden 1792 in Peize, begraven 17-8-1790, zoon van Allert Luinge (zie IIa) en Aaltien Luinge.
Gehuwd 22-5-1747 in Peize met Geesien Luinge, overleden 1797 in Peize, begraven 18-2-1797, dochter van Roelof Luinge en Aaltien Peling, zie genealogie Luinge (4).
Huwelijk: Jan Luinge en Gesijn Luinge, in het bekken 6 gld.
Jan Allerts Luinge woont vanaf 1754 op de boerderij van zijn schoonvader Roelof Luinge aan het Achterstewold. Zijn zoon Roelof woont daar in 1797.
Genealogie Luinge: in 1776 verkoopt hij (Roelef Luinge Allerszoon) aan zijn broer Jan Luinge en vrou Geesje Luinge zijn halve behuizinge en landerijen.
Dit betreft waarschijnlijk de brouwerij naast de kerk.
Op 17-8-1790 wordt Jan Luinge begraven, in het bekken ruim 26 gld. Zoon Roelf Luinge betaalt voor het laken en betaalt namens zijn moeder 10 gld. aan de diaconie wegens het testament van zijn vader en moeder.
Op 18-2-1797 wordt de weduwe van Jan Luinge, Geesin Luinge begraven, in het bekken ruim 25 gld. De nagelaten kinderen van Jan Luinge en Geesien Luinge betalen voor het laken en betalen nog 10 gld. vanwege het testament.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aldert Luinge (zie IVb), geboren 2-8-1748 in Peize, overleden 20-4-1819 in Peize.
2. Roelof Luinge, overleden 1754 in Peize, begraven 17-4-1754. Op 21-6-1754 betaalt Jan Luinge in 't Wolt voor het beste laken dat geweest is over zijn zoon Roelof Luinge.
3. Albert Luinge, overleden 1796 in Peize, begraven 15-2-1796. Op 15-2-1796 wordt Albert Luinge begraven, in het bekken ruim 30 gld. De weduwe van Jan Luinge betaalt voor het laken over haar zoon Albert.
4. Roelof Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 4-11-1806 in Peize, begraven 13-11-1806.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Jacomina Luinge, geboren 1763 in Peize, overleden 15-3-1814 in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Roelof Luinge en Jakomina Luinge.
In 1797 is Roelof Luinge 43 jaar, gehuwd zonder kinderen.
Bij het overlijden van Roelof Luinge in Peizerwold is Jacomina Luinge zijn huisvrouw en krijgt zij de lijftucht, de erfgenamen zijn Allert Luinge, volle broer en Barteld, Jan en Allert Ebbinge, kinderen van een volle zuster (Aaltien Luinge).
De weduwe van Roelf Luinge betaalt 30 gld. wegens testament aan de armen.
De boerderij wordt daarna verhuurd aan Jannes Ensing. In 1812 woont Jacomina als weduwe Roelf Luinge in huis nr. 153, evenals Jannes Ensing. Willem Luinge woont iets zuidelijker op 154. In 1832 is Barteld Ebbinge eigenaar van de middelste van de drie boerderijen aan het Achterstewold en is Willem Luinge zijn zuiderbuurman.
5. Aaltien Luinge (zie IVc), overleden 1798 in Peize, begraven 18-8-1798.
 
IIIc  Albert Luinge, geboren in Peize, overleden 10-1803 in Hoogeveen, zoon van Allert Luinge (zie IIa) en Aaltien Luinge.
Jan en Roelof Luinge te Peize en Albert Luinge op 't Hogeveen worden in 1767 genoemd bij de erfgenamen van Johanna Wolters. Omdat ook in 1777 na het overlijden van Roelof Allers Luinge sprake is van zijn broers Jan en Albert, moet deze Albert Luinge ook een zoon zijn van Allert Luinge en Aaltien Luinge.
Gehuwd (1) 1748 met Janna Verwerda, geboren 1726 in Hoogeveen, gedoopt 12-5-1726, overleden 3-1761 in Hoogeveen, dochter van Marten Verwerda en Margje Hoekman.
Bron sommige gegevens: Genealogieën van Paul Coelingh (familie Coelingh).
Gehuwd (2) 1760 met Hendrikje Bruins, geboren 1726 in Hoogeveen, gedoopt 20-10-1726, overleden 1780 in Hoogeveen, begraven 4-7-1780, dochter van Otto Jans Bruins en Albertje Nijenhuis, eerder getrouwd 1756 met Johannes Hartman, geboren 1718 in Hoogeveen, gedoopt 27-3-1718, overleden 1759 in Hoogeveen, begraven 11-7-1759, zoon van Jan Hartman en Catrijne Cattouw.
Hendrikje mogelijk gedoopt Hoogeveen 20-10-1726 als Hindr... Otten, zoon van Otto Bruijns en Albertje Nieuwh... (drenlias).
Begraafboek: Hendrikje Otten Bruins, gehuwd geweest met A. Luinge, graf nr. 90.
In 1786 is er een rechtszaak tussen Albert Luinge in 't Echtens Hogeveen en Fijgien Jansen te Amsterdam wegens verbreking van gedane trouwbeloften door Fijgien. Albert had al kosten moeten maken voor de inrichting van zijn huis en de momberaanstelling over zijn minderjarige zoon (zoons?). Fijgien werpt daar tegen in dat Albert zijn overleden vrouw zeer kwalijk bejegend had en mishandeld en na de verloving een getrouwd vrouwspersoon tot oneerbaarheid had proberen te verleiden. Albert voert als verweer dat het onbehoorlijk gedrag tegen zijn overleden vrouw niet is bewezen, dat de gedaagde in Hoogeveen is geboren en opgegroeid en verwant is met de overleden vrouw, dus van te voren genoeg op de hoogte had moeten zijn. De eis wordt door de Etstoel afgewezen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Marten Luinge (zie IVd), geboren 1749 in Hoogeveen, gedoopt 5-11-1749, overleden 18-9-1814 in Coevorden.
2. Allart Luinge (zie IVe), geboren 1751 in Hoogeveen, gedoopt 3-10-1751, overleden 2-1779 in Hoogeveen.
3. Margjen Luinge (zie IVf), geboren 1753 in Hoogeveen, gedoopt 26-12-1753, overleden 7-1-1837 in Harderwijk.
4. Aaltjen Luinge (zie IVg), geboren 1756 in Hoogeveen, gedoopt 27-5-1756, overleden 4-1795 in Hoogeveen, begraven 24-4-1795.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Otto Luinge, geboren 1762 in Hoogeveen, gedoopt 11-1762.
6. Roelof Luinge (zie IVh), geboren 1765 in Hoogeveen, gedoopt 16-6-1765, overleden 23-1-1831 in Hoogeveen, Molendijk.
7. Jan Luinge (zie IVi), geboren 1768 in Hoogeveen, gedoopt 14-8-1768, overleden 15-12-1837 in Middelstum.
 

Generatie IV

IVa  Janna Margaretha Luinge, geboren 12-1759 in Peize, overleden 11-3-1831 in Peize, dochter van Roelf Allerts Luinge (zie IIIa) en Janna Lunsche.
Gehuwd (1) 6-7-1788 in Peize met Steven Ebbinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1789 in Peize, begraven 28-8-1789, zoon van Barteld Ebbinge en Alina Ebbinge, zie genealogie Luinge (4).
Huwelijk: Steven Ebbing en Janna Margrita Luinge.
Op 28-8-1789 wordt Steven Ebbinge begraven, in het bekken ruim 15 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken en geeft nog een gouden rijder ter waarde van 14 gld. aan de armen.
In 1789 geeft Janna Lunsche, weduwe R. Luinge, namens haar dochter M. J. Luinge de erfenis aan van haar man Steven Ebbinge, overleden 20-8-1789, waarvan zij de lijftocht krijgt. De erfgenamen zijn de broers en zuster, Allerd Ebbinge, Jan Ebbinge en Hermannus Mensink wegens zijn vrouw Hillegijn Ebbinge.
In 1791 worden ook het ouderlijk huis en landerijen aan haar overgedragen, dat Steven Ebbinge eerder van zijn broers en zuster had gekocht.

Gehuwd (2) 1797 in Peize met Geert Jans Rabbens, geboren 8-9-1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-9-1762, overleden 30-1-1840 in Peize, zoon van Jan Rabbens en Grietje Geerts, eerder getrouwd 25-3-1787 in Eelde met Jantien Lammerts.
Huwelijk aangenomen rond 1797 in Peize (niet in het trouwboek van Eelde). Geert Jans Rabbens is als Geert Jans Moeni getuige bij het overlijden van zijn schoonmoeder Janna Lunsche op Peizerhorst.
Op Bevroren spoor bij flauw maanlicht (Harry Perton, voorheen op zijn Gelkinghe weblog) staat het verslag van de arts die assisteert bij de geboorte van dochter Janna.
De brieven bevinden zich in het Utrechts Archief, toegang 814 archief van de familie Van Geuns. Ook het boek Meniste vrijage, Jakob van Geuns (1769-1832), Gronings dokter, Amsterdams 'kassier' door I.H. van Eeghen (Tjeenk Willink, Haarlem 1969) verwijst op p. 110 naar dit voorval, echter met een minder uitgebreide beschrijving van de tocht onderweg in de vrieskou.
Als de jonge Groninger arts en verloskundige Jacob van Geuns op 20 december 1798 's middags rond theetijd terugkeert van zijn visiteronde door de stad, treft hij in zijn huurkamer aan de Steentilstraat een boer van de Peizerhorst aan. De man vertelt dat een buurvrouw van hem al twee dagen in barensnood verkeert en verzoekt dokter Van Geuns om hulp...
"Zedert mijne laaste brief (...) heb ik weer een avontuurlijk togje moeten doen. Om half vier aan huis eeven aangaande, vond ik aldaar een Boer, die mij al een uur met verlangen wagtte. Het dringend verzoek was nae Peijzerhorst, een uur agter Eelde, te willen reijzen, ten einde een vrouw, zedert twee etmaalen in nood, te helpen. Ik kon mij hier niet wel van ontslaan, en in plaats van onze gewoone maandel[ijkse] Departem[ents] verg[adering] van 't Nut bij te woonen, maakte ik mij reijsvaerdig, en reed met een fourgon om half vijf de poort uit.
Het eerste half uur ging alles wel, doch het flaauwer maanligt liet niet toe dat wij duidelijk het bereeden spoor konden onderkennen. De weg was hart en stijf bevrooren, en niet bereeden. Wij kwaamen toch met hommelen en stooten om 6 uur goed en wel op De Punt. De voerman maakte zwarigheid verder te gaan, dewijl de weg niet beter werd en hij bevreest was dat de raaden, in de felle vorst bros zijnde, en de spooren diep en hart, soms mogten breeken, dewijl men niet goed zien konde om er altijd in te blijven. Ook zoude de reijs dan toch langsaam vorderen.
De Casteleijn en 2 Boeren die aldaar waren, raden liever te voet te gaan dan met de Fourgon te rijden. Ik besloot ook hier toe en nam de voerman mede, egter ging ik tot aan Oosterbroek op eene verdekte boerewagen zitten, zijnde de knegt en wagen van Tonko Modderman, en verder ging ik met de voerman en de beladene wagen nae Eelde. Het was eene drooge en frisse koude, doch al wandelende en omhangen met mijne dikke jas kon ik de warmte beet houden.
Te Eelde ging ik bij de Brouwer aan met wien ik nu een Jaer geleden kennis gemaakt had doordien ik bij eene soortgelijke expeditie, doch in veel slegter weer, aldaar een nagt geslapen had. Deeze gaf mij op mijn verzoek 2 sufficante Drenten mede met een schijnvat of lantaarn. Zoo stapten wij sneedig en wel door langs het voetpad, en kwam dus warm geloopen om 8 uur bij de Boerin.
Alles liep gunstig en spoedig af. Er was groote blijdschap dat er eene levendig en zwaar kind geboren werd. Te meer had de Boer hier reden toe, dewijl hij voor een jaar met de vrouw, weduw zijnde, en bij de eerste man geene kinderen gehad hebbende, getrouwt was. Hij had te vooren als knegt bij de Boerin gewoont, en daar de vrouw 40 Jaren oud was, was er niet veel kans meer nog kinderen te krijgen, intusschen scheelde het hem veel in de keur [?], dat er een leevendig kind gebooren werd, daar dit het uitzigt op zijn fortuin veel vaster maakte.
Ik had mijn plan gemaakt om 's nagts op De Punt te slaapen, dus mijne zaaken verrigt hebbende, en de vrouw redelijk welvaarende te bed gebragt zijnde, ging ik om 10 uur weer op reijs, welgemoed en opgeruimd over mijne welgeslaagde hulp. Ik nam vooraf egter nog het gewoone tractement bij die gelegenheden, t.w. Brandewijn met rosijnen.
Twee Boeren met een lantaarn escorteerden mij tot Eelde, alwaar ik mijn voerman in het hoekje der haart in eene geruste slaap vond. Schoon ik wel geen dringende honger had, nam ik egter een goede Drentsche boterham met een glas genever. Dit was dagt mij goed, voor eene wandeling in de koude, ten minste de geeuwhonger zoude mij dan niet ligt overvallen.
Nu ging ik met de voerman op reijs nae De Punt, hij met de lantaarn voor aan en ik een pijp tabak rookende en goed doorstappende agter aan. En schoon het bij middernagt was, dat wij de wandeling over de Heijde deeden en de oostewind vrij fijn blaasde hinderde mij de koude niets. Wij kwaamen om 12 uur 's nagts gezond en wel op De Punt. Hier dronk ik een half kroes heet bier, en sliep zeer gerust tot 6 uur 's morgens, half 7 zat ik in de fourgon, en was weer om 8 uur op mijn kamer."
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Janna Geerts Rabbens (zie Va), geboren 20-12-1798 in Peize, gedoopt 26-12-1798, overleden 29-4-1848 in Peize.
 
IVb  Aldert Luinge, geboren 2-8-1748 in Peize, overleden 20-4-1819 in Peize, zoon van Jan Allerts Luinge (zie IIIb) en Geesien Luinge.
Gehuwd 7-1777 in Peize met Jantien Ebbinge, geboren 3-3-1754 in Peize, overleden 11-10-1826 in Peize, dochter van Hindrik Ebbinge en Margaretha Wolters.
Huwelijk: Allert Luinge en Jantijn Ebbinge.
In 1797 is Allert Luinge 51 jaar, castelain, gehuwd met 3 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 14-8-1778 in Peize, gedoopt 16-8-1778, overleden 1782 in Peize, begraven 13-6-1782. Op 13-6-1782 wordt a. Luinges zoon Jan begraven, in het bekken ruim 5 gld. Op 20-12-1782 betaalt A. Luinge voor het beste laken over zijn zoontje Jan.
2. Hindrik Luinge, geboren 1780 in Peize, gedoopt 13-8-1780, overleden 1786 in Peize. Op 4-7-1786 wordt een kind van A. Luinge begraven, in het bekken bijna 7 gld. Op 22-12-1786 betaalt A. Luinge voor het laken over zijn zoon Hindrik Luinge.
3. Geesien Luinge (zie Vb), geboren 1782 in Peize, gedoopt 22-12-1782, overleden 10-11-1811 in Peize.
4. Margaretha Luinge (zie Vc), geboren 1784 in Peize, gedoopt 7-11-1784, overleden 16-3-1816 in Peize.
5. Janna Luinge (zie Vd), geboren 11-2-1788 in Peize, gedoopt 17-2-1788, overleden 30-8-1871 in Peize.
6. Jan Luinge (zie Ve), geboren 5-3-1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 6-10-1840 in Peize.
 
IVc  Aaltien Luinge, overleden 1798 in Peize, begraven 18-8-1798, dochter van Jan Allerts Luinge (zie IIIb) en Geesien Luinge.
Gehuwd 12-8-1787 in Peize met Aldert Ebbinge, geboren 1752 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 19-3-1808, zoon van Barteld Ebbinge en Alina Ebbinge, zie genealogie Luinge (4).
Huwelijk: Allert Ebbinge en Aeltin Luinge.
Allert Ebbinge is in 1797 boer, 45 jaar en weduwnaar met 3 kinderen, in 1807 boer met 3 inwonende kinderen en 3 werkboden.
Op 18-8-1798 wordt de vrouw van Aldert Ebbinge begraven, in het bekken ruim 21 gld. Aldert Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Op 19-3-1808 wordt Aldert Ebbinge begraven. Hij is op dat moment boekhouder van de armenkas van de diaconie.
Op 26-3-1808 worden mombers aangesteld omdat Aldert Ebbinge en Aaltien Luinge beiden zijn overleden. De kinderen zijn Bartelt 20, Jan 15 en Aldert 10 jaar. Hoofdmomber is Bartelt Mensing, volle neef van de pupillen van vaderszijde, medemombers zijn Jan Ebbinge, oom van de pupillen van vaderszijde, Aldert Luinge, oom van moederszijde en Albert Lunsche, aangetrouwde neef van moederszijde.
Bij de bezittingen is huis nr. 67 (68 in 1813) met ongeveer 27 mudde kampland, 34 matten groenland, 15 mudde bouwland, 5 mudde bos en 5 mudde veld en veen. Voorts een keuterij nr. 68, bewoond door Koop Stevens, een keuterij nr. 22, bewoond door Hindrik Meijer, 1/4 van huis 62, bewoond door Abraham Alberts, 1/4 van een huis te Zuidvelde bewoond door wed. Geert Martens. De tilbaren zijn gedeeltelijk publiek verkocht voor 1874 gld. Daarnaast zijn er diverse uitstaande geldleningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barteld Ebbinge, geboren 13-5-1788 in Peize, gedoopt 18-5-1788, overleden 8-5-1854 in Peize.
Gehuwd 13-5-1813 in Eelde met Trientien Ebbinge, geboren 30-9-1789 in Peize, gedoopt 4-10-1789, overleden 6-4-1836 in Peize, dochter van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche.
2. Jan Ebbinge, geboren 1-8-1792 in Peize, gedoopt 5-8-1792, overleden 23-9-1871 in Peize.
Gehuwd 3-5-1815 in Eelde met Harmanna Gelmers, geboren 29-1-1797 in Peize, gedoopt 29-1-1797, overleden 20-12-1859 in Peize, dochter van Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbinge, zie genealogie Luinge (4).
3. Aldert Ebbinge, geboren 9-1-1797 in Peize, gedoopt 15-1-1797, overleden 14-3-1868 in Peize.
Gehuwd 23-7-1822 in Peize met Catharina Roelofs Mulder, geboren 1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 26-9-1876 in Peize, dochter van Roelf Popkes Mulder en Froukien Harms.
 
IVd  Marten Luinge, geboren 1749 in Hoogeveen, gedoopt 5-11-1749, overleden 18-9-1814 in Coevorden, zoon van Albert Luinge (zie IIIc) en Janna Verwerda.
Bij overlijden 65 jaar, geboren Hoogeveen, geen ouders of echtgenote vermeld.
H.M. Luning in Spint Arwt'n 1976: Marten Luinge was goud- en zilversmid en ook komt hij voor op de lijst van horlogemakers.
Op 2-9-1825 vindt een boedelscheiding plaats voor notaris B. Slingenberg te Coevorden. Hieraan nemen deel Marten Luinge en Agnis Kohler te Coevorden, Albert, Johanna en Susanna Elisabeth Luinge, eveneens te Coevorden en Jan Luinge te 's Gravenhage.

Gehuwd (1) 1-4-1781 in Coevorden met Willemina Huising.
Gehuwd (2) 17-9-1796 in Neuenhaus met Agnes Köhler, geboren 1759 in Neuenhaus, gedoopt 4-7-1759, overleden 21-10-1834 in Coevorden, dochter van Johan Georg Köhler.
Huwelijk in Neuenhaus:
De Heer Marten Luinge, Weduwenaar van wijlen Wilhelmina Huisingh van Coeverden en Juffer Agnesa Köhler alhier.
Doop Agnes (uit Otrsfamilienbücher, database van Theo Davina):
Huisvoogt Köhler sijne Dochter geheeten: Agnese
getauft: 04 JUL 1759, getauft in Neuenhaus.
Er worden meerdere kinderen gedoopt van voogd of huisvoogd Köhler, maar zijn voornaam en echtgenote worden niet vermeld, mogelijk is hij Johan Georg Köhler, waarvan de weduwe op 9-6-1793 in Neuenhaus overlijdt.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Luinge, geboren 1782 in Coevorden, gedoopt 27-3-1782, overleden 4-9-1841 in Coevorden.
2. Lammina Maria Luinge, geboren 1784 in Coevorden, gedoopt 7-4-1784.
3. Jan Luinge (zie Vf), geboren 1788 in Coevorden, gedoopt 29-6-1788.
4. Albert Luinge, geboren 1791 in Coevorden, gedoopt 27-2-1791, overleden 31-5-1864 in Coevorden.
5. Lucas Luinge, geboren 1794 in Coevorden, gedoopt 9-11-1794.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Anna Margrieta Luinge, geboren 1797 in Coevorden, gedoopt 22-11-1797.
7. Susanna Elizabeth Luinge (zie Vg), geboren 1800 in Coevorden, gedoopt 10-12-1800, overleden 10-2-1835 in Coevorden.
 
IVe  Allart Luinge, geboren 1751 in Hoogeveen, gedoopt 3-10-1751, overleden 2-1779 in Hoogeveen, zoon van Albert Luinge (zie IIIc) en Janna Verwerda.
Gehuwd 13-2-1778 in Meppel (afkondiging) met Janna Middendorp, geboren 14-7-1754 in Den Ham, overleden 11-1-1829 in Molendijk, Hoogeveen, hertrouwd met Hendrik Temming, geboren 1756 in Corner, Duitsland, overleden 4-5-1821 in Huizen, Hoogeveen.
Huwelijksafkondiging: Aallart Luunge en Janna Middendorp, beide te Meppel. Aanname dat Janna Middendorp is hertrouwd met Hendrik Temming.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janna Luinge, geboren 6-1778 in Hoogeveen, gedoopt 7-6-1778, overleden 10-1779 in Hoogeveen.
 
IVf  Margjen Luinge, geboren 1753 in Hoogeveen, gedoopt 26-12-1753, overleden 7-1-1837 in Harderwijk, dochter van Albert Luinge (zie IIIc) en Janna Verwerda.
Gehuwd 1782 met Reijer van Aken, geboren 1752 in Harderwijk, gedoopt 7-6-1752, overleden 8-5-1817 in Harderwijk, zoon van Frederik van Aken en Beeltje Peters.
Huwelijk niet gevonden in Harderwijk, mogelijk in Amsterdam.
Van 1783 tot 1795 worden kinderen gedoopt in Amsterdam (informatie Herman van Aken). Op 29-7-1809 wordt in Harderwijk een kind van Reijer van Aken Fzn. begraven op kosten van de diakonie (Streekarchivariaat Noordwest Veluwe).
Bij het overlijden van Reijer van Aken in 1817 laat hij een vrouw en twee kinderen na. Bij het overlijden van zoon Frederik op 15-1-1837 in Harderwijk, een week na zijn moeder, wordt opgeven dat hij in 1799 is geboren in Amsterdam en wordt als beroep van de vader schipper vermeld. Beiden zijn onvermogend en de erfgenamen verkeren in zeer behoeftige omstandigheden (memorie van successie).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janna van Aken, geboren 1786 in Amsterdam, gedoopt 2-7-1786. Getuigen bij de doop: Albert Luinge en Beeltjen Peeters.
2. Johan Frederik van Aken, geboren 1788 in Amsterdam, gedoopt 20-6-1788. Getuigen bij de doop: Johan Frederik van Kuch en Aaltje Mander.
3. Frerik van Aken, geboren 1790 in Amsterdam, gedoopt 13-8-1790. Getuigen bij de doop: Jan Luinge en Lambarta van Aken.
4. Frerik van Aken, geboren 1795 in Amsterdam, gedoopt 12-4-1795. Getuigen bij de doop: Dirk Schreijnder en Henderikje van Aken.
 
IVg  Aaltjen Luinge, geboren 1756 in Hoogeveen, gedoopt 27-5-1756, overleden 4-1795 in Hoogeveen, begraven 24-4-1795, dochter van Albert Luinge (zie IIIc) en Janna Verwerda.
Gehuwd 3-11-1782 in Ruinen met Wessel Cents Coelingh, geboren 1753 in Ruinen, overleden 19-3-1823 in Huizen, Hoogeveen, zoon van Cent Coelingh en Niesien Noordhuis, hertrouwd met Anna de Rooij, overleden 28-8-1806 in Hoogeveen, begraven 2-7-1808.
Huwelijk: Wessel Zents Koeling, jm. van Echten en Aaltje Alberts Luining, jd. van Hogeveen.
Begraafboek (boek 71) Hoogeveen 24-4-1795: Wessel Coeling zijn vrouw begr. (later bijgeschreven: Aaltje Luinge genaamd).
In boek 72 staat dit eveneens vermeld zonder de bijgeschreven tekst.
Op 15-5-1795 wordt een kind van Wessel Coeling begraven, blijkbaar is Aaltje Luinge kort na de geboorte overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Coelingh, geboren 26-6-1783 in Hoogeveen, gedoopt 29-6-1783, overleden 2-7-1847 in Huizen, Hoogeveen.
Gehuwd 18-5-1812 in Hoogeveen met Aaltje Coeling, geboren 1788 in Meppel, gedoopt 27-7-1788, overleden 15-10-1868 in Huizen, Hoogeveen, dochter van Willem Coeling en Hilligje Trop.
2. Cent Coelingh, geboren 1784 in Hoogeveen, gedoopt 10-10-1784.
3. Janna Coelingh, geboren 1785 in Hoogeveen, gedoopt 28-9-1785, overleden 4-4-1852 in Haagje, Hoogeveen.
Gehuwd 16-1-1819 in Hoogeveen met Jan Roelofs Rouw, geboren 1787 in Hoogeveen, gedoopt 3-6-1787, overleden 11-4-1852 in Haagje, Hoogeveen, zoon van Roelof Jans Rouw en Grietje Jans Nijmeijer.
4. Cent Coelingh, geboren 1795 in Hoogeveen, gedoopt 25-2-1795, overleden 1795 in Hoogeveen, begraven 15-5-1795.
 
IVh  Roelof Luinge, geboren 1765 in Hoogeveen, gedoopt 16-6-1765, overleden 23-1-1831 in Hoogeveen, Molendijk, zoon van Albert Luinge (zie IIIc) en Hendrikje Bruins.
Gehuwd 23-11-1800 in Koekange met Roelofje Dingsté, geboren 1778 in Meppel, gedoopt 18-11-1778, overleden 3-4-1843 in Hoogeveen, Molendijk, dochter van Tiemen Dingsté en Femmigje Jans van de Garste.
Huwelijk: Roelof Luinge, van het Hogeveen en Roelofje Dingste, van Meppel, met attestatie van Hogeveen en Meppel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tiemen Dingste Luinge, geboren 1801 in Hoogeveen, gedoopt 25-7-1801, overleden 28-12-1825 in Sloot, Hoogeveen. Doopnaam Tieme Dingste.
2. Albert Luinge, geboren 3-4-1803 in Hoogeveen, gedoopt 1-5-1803, overleden 2-11-1852 in Molendijk, Hoogeveen. Beroep logementhouder.
Gehuwd (1) 23-5-1832 in Hoogeveen met Aaltje Peeks, geboren 7-8-1808 in Rolde, gedoopt 14-8-1808, overleden 1-11-1834 in Rolde (akte Hoogeveen), dochter van Albert Peeks en Jacobje Meursing.
Gehuwd (2) 22-6-1841 in Nieuweschans met Grietje Lammerts Flothuis, geboren 1-7-1802 in Beerta, gedoopt 11-7-1802, overleden 25-10-1868 in Molendijk, Hoogeveen, dochter van Lammert Berends Flothuis en Antje Karsijns Kortinga.
Bij huwelijk Grietje als Grietje Lammerts, dochter van Lammerts Berends en Antje Karsijns.
 
IVi  Jan Luinge, geboren 1768 in Hoogeveen, gedoopt 14-8-1768, overleden 15-12-1837 in Middelstum, zoon van Albert Luinge (zie IIIc) en Hendrikje Bruins.
Gehuwd met Maria Johanna Esselbrugge, geboren 26-3-1775 in Schüttorf, Bentheim, overleden 4-5-1859 in Middelstum, dochter van Abraham Esselbrugge.
De naam Esselbrugge wordt ook gescheven als Hesselbrugge.
Maria is mogelijk een dochter van Abraham Esselbrügge, horlogemaker in Neuenhaus en in 1782, komend van Schuttrup (Schüttorf) getrouwd met Maria Spickman, weduwe van Geerlig Wanink (geen doop gevonden). Zij kan ook een zuster zijn, want de vader van Abraham heet ook Abraham. Bij overlijden als geboorteplaats en -datum Schubbrucht, Bentheim, Duitsland, 26-3-1775, geen ouders vermeld.
Jan Luinge van Emmen wordt 23-2-1804 lidmaat in Groningen.
In 1806 worden Jan Luinge en Johanna Maria Esselbrugge aangenomen als lidmaten in Middelstum, komend van Groningen.
Spint Arwt'n 1976 Lu(i)ning in Hoogeveen door H.M. Luning:
Jan Luinge, geb. 1768 Hoogeveen. Zijn huwelijk werd niet in Hoogeveen gevonden. Debet hieraan is zijn beroep van veldwachter. Voor de geboorte van het eerste kind in Hoogeveen zal hij al een andere standplaats gehad hebben. Hij is gehuwd met Maria Johanna Esselbrugge, die zoals in latere acten blijkt het beroep van vroedvrouw uitoefende.
In 1800 kwam het echtpaar met attestatie in Emmen aan en zij vertrokken vandaar 14 juli 1802 naar Amsterdam. Hun volgende standplaats is dan Groningen en tenslotte vertrokken zij naar Middelstum, waar Jan Luinge 15 dec. 1837 overleed.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Abraham Luinge, geboren 1799 in Hoogeveen, gedoopt 7-4-1799.
2. Albert Jans Luinge (zie Vh), geboren 1801 in Emmen, gedoopt 7-6-1801, overleden 1-8-1852 in Middelstum.
3. Abraham Luinge, geboren 1804 in Groningen, gedoopt 22-8-1804.
4. Abraham Luinge (zie Vi), geboren 2-4-1807 in Middelstum, gedoopt 26-4-1807, overleden 22-11-1878 in Ten Boer.
5. Johanna Luinge (zie Vj), geboren 30-6-1813 in Middelstum, overleden 27-11-1869 in Obergum.
 

Generatie V

Va  Janna Geerts Rabbens, geboren 20-12-1798 in Peize, gedoopt 26-12-1798, overleden 29-4-1848 in Peize, dochter van Geert Jans Rabbens en Janna Margaretha Luinge (zie IVa).
Gehuwd 23-5-1822 in Peize met Roelof Peeling Luinge, geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize, zoon van Roelf Luinge en Marchien Popkes Mulder, zie genealogie Luinge (4).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Magretha Luinge, geboren 21-8-1823 in Peize, overleden 12-10-1848 in Peize.
Gehuwd 8-12-1847 in Peize met Albert Ebbinge, geboren 20-11-1822 in Peize, overleden 1-2-1896 in Peize, zoon van Koenraad Ebbinge en Berentien Harms Freriks, zie genealogie Luinge (4), hertrouwd 12-5-1855 in Peize met Annegien Mensing, geboren 28-3-1818 in Peize, overleden 24-1-1884 in Peize, dochter van Hindrik Mensing en Roelfien Harms Freriks, zie genealogie Luinge (4).
2. Margien Luinge, geboren 24-2-1825 in Peize, overleden 13-7-1853 in Peize.
Gehuwd 30-5-1846 in Peize met Harm Ebbinge, geboren 26-1-1819 in Peize, overleden 21-3-1909 in Peize, zoon van Koenraad Ebbinge en Berentien Harms Freriks, zie genealogie Luinge (4), hertrouwd 26-11-1859 in Peize met Jantien Nijenhuis, geboren 15-9-1836 in Vries, overleden 24-1-1908 in Peize, dochter van Hendrik Nijenhuis en Jaapkien Jans Kruims.
3. Janna Luinge, geboren 22-12-1827 in Peize, overleden 28-11-1857 in Peize.
Gehuwd 27-5-1854 in Peize met Jan Ebbinge, geboren 23-11-1824 in Peize, overleden 16-3-1864 in Peize, zoon van Jan Ebbinge en Harmanna Gelmers, zie genealogie Luinge (4), hertrouwd 17-5-1862 in Peize met Annegien Freriks, geboren 23-1-1829 in Peize, overleden 4-10-1911 in Peize, dochter van Jan Harms Freriks en Margaretha Ebbinge, zie genealogie Luinge (4).
4. Annegien Luinge, geboren 10-7-1830 in Peize, overleden 15-2-1831 in Peize.
5. Annegien Luinge, geboren 27-1-1833 in Peize, overleden 28-2-1869 in Peize.
Gehuwd 8-5-1858 in Peize met Gelmer Ebbinge, geboren 1-2-1827 in Peize, overleden 4-4-1872 in Peize, zoon van Jan Ebbinge en Harmanna Gelmers, zie genealogie Luinge (4).
6. Geert Luinge, geboren 12-6-1836 in Peize, overleden 25-9-1890 in Peize, zie genealogie Luinge (4).
7. Hillegien Luinge, geboren 23-5-1840 in Peize, overleden 29-5-1841 in Peize.
 
Vb  Geesien Luinge, geboren 1782 in Peize, gedoopt 22-12-1782, overleden 10-11-1811 in Peize, dochter van Aldert Luinge (zie IVb) en Jantien Ebbinge.
Gehuwd 27-5-1804 in Peize met Barteld Mensing, geboren 25-11-1777 in Peize, gedoopt 30-11-1777, overleden 13-12-1851 in Peize, zoon van Harmannus Mensing en Hillechien Ebbinge, zie genealogie Luinge (4), hertrouwd 26-6-1816 in Eelde met Alberdina Ebbinge, geboren 25-5-1791 in Peize, gedoopt 29-5-1791, overleden 17-4-1876 in Peize, dochter van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche.
Huwelijk: Bartelt Mensing en Geessin Luinge.
De kinderen van Geesien Luinge en Barteld Mensing zijn in 1819 erfgenamen van Aldert Luinge.
Barteld Mensing woont in 1812 in het huis van zijn oom Aldert Ebbinge, in 1832 is hij eigenaar van de Voorste Horst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegien Mensing, geboren 11-4-1805 in Peize, gedoopt 15-4-1805, overleden 27-4-1852 in Peize.
Gehuwd 18-2-1839 in Peize met Roelof Roelofs Bakker, geboren 31-1-1810 in Peize, gedoopt 10-3-1810, overleden 1-4-1893 in Peize, zoon van Roelof Barelds Bakker en Berentien Harms Freriks, zie genealogie Luinge (4).
2. Jantien Mensing, geboren 27-4-1807 in Peize, gedoopt 3-5-1807, overleden 14-3-1875 in Peize.
Gehuwd 26-6-1830 in Peize met Bareld Lunsche, geboren 13-10-1806 in Peize, gedoopt 19-10-1806, overleden 8-1-1900 in Peize, zoon van Jacob Lunsche en Hinderkien Barelds Dekker.
3. Harmannus Mensing, geboren 18-1-1810 in Peize, gedoopt 27-1-1810, overleden 4-11-1828 in Peize.
 
Vc  Margaretha Luinge, geboren 1784 in Peize, gedoopt 7-11-1784, overleden 16-3-1816 in Peize, dochter van Aldert Luinge (zie IVb) en Jantien Ebbinge.
Gehuwd 3-6-1804 in Peize met Albert Lunsche, geboren 1775 in Peize, gedoopt 25-6-1775, overleden 6-11-1848 in Peize, zoon van Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis.
Huwelijk: Albert Lunsche en Margreta Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Lunsche, geboren 21-4-1805 in Peize, gedoopt 28-4-1805, overleden 20-1-1849 in Peize.
2. Jantje Lunsche, geboren 1808 in Peize, gedoopt 20-3-1808, overleden 18-2-1866 in Peize.
Gehuwd 11-5-1844 in Peize met Frerik Luinge, geboren 12-2-1797 in Peize, gedoopt 19-2-1797, overleden 4-12-1880 in Peize, zoon van Reinder Luinge en Hermanna Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
3. Aldert Lunsche, geboren 1810 in Peize, gedoopt 28-7-1810, overleden 6-3-1812 in Peize.
4. Alberdina Lunsche, geboren 23-2-1813 in Peize, overleden 25-4-1867 in Peize.
5. Aldert Lunsche, geboren 11-3-1816 in Peize, overleden 16-6-1838 in Peize.
 
Vd  Janna Luinge, geboren 11-2-1788 in Peize, gedoopt 17-2-1788, overleden 30-8-1871 in Peize, dochter van Aldert Luinge (zie IVb) en Jantien Ebbinge.
Gehuwd 22-5-1808 in Peize met Roelof Lunsche, geboren 9-6-1762 in Peize, overleden 12-12-1833 in Peize, zoon van Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis.
Huwelijk: Roelf Lunsche en Janna Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Lunsche, geboren 27-1-1810 in Peize, gedoopt 3-2-1810, overleden 27-4-1840 in Peize.
2. Aldert Lunsche, geboren 21-6-1812 in Peize, overleden 24-6-1812 in Peize.
3. Jantien Lunsche (zie VIa), geboren 29-7-1813 in Peize, overleden 30-6-1842 in Peize.
4. Johanna Lunsche, geboren 18-6-1816 in Peize, overleden 27-4-1840 in Peize.
5. Aldert Lunsche, geboren 9-11-1819 in Peize, overleden 24-2-1890 in Peize.
Gehuwd 31-5-1851 in Peize met Aaltien Ensink, geboren 5-8-1826 in Peize, overleden 25-3-1883 in Peize, dochter van Jan Ensink en Margaretha Luinge, zie genealogie Luinge (1).
 
Ve  Jan Luinge, geboren 5-3-1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 6-10-1840 in Peize, zoon van Aldert Luinge (zie IVb) en Jantien Ebbinge.
Gehuwd 5-6-1824 in Peize met Geesien Ensing, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 21-3-1878 in Winschoten (akte Peize, elders overleden), dochter van Jannes Ensing en Lipkien Kleises, hertrouwd 23-5-1844 in Peize met Bareld Luinge, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize, zoon van Jan Luinge en Jeddina Gelmers, zie genealogie Luinge (1).
Jan Luinge gemeenteontvanger.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Luinge, geboren 18-5-1825 in Peize, overleden 23-8-1825 in Peize.
2. Jantien Luinge, geboren 27-11-1827 in Peize, overleden 10-9-1850 in Peize, wonende te Roden.
Gehuwd 26-5-1848 in Roden met Roelof Willems Holthuis, geboren 28-3-1821 in Roden, overleden 17-8-1852 in Roden, zoon van Willem Roelfs Holthuis en Wemeltien Jans Schuring.
3. Liena Luinge (zie VIb), geboren 25-10-1834 in Peize, overleden 17-1-1911 in Groningen.
 
Vf  Jan Luinge, geboren 1788 in Coevorden, gedoopt 29-6-1788, zoon van Marten Luinge (zie IVd) en Willemina Huising.
Gehuwd met Maria Elizabeth Blank.
Mogelijk meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marten Jan Albert Luinge, geboren 1833 in Den Haag.
Gehuwd 30-1-1873 in Vinkeveen en Waverveen met Elizabeth Johanna Aalbertsberg, geboren 1851 in Vinkeveen, dochter van Martinus Anthonie Aalbertsberg en Elizabeth Johanna Birkenfeld.
2. NN Luinge, geboren 13-5-1838 in Den Haag, overleden 13-5-1838 in Den Haag. Doodgeboren kind (zoon).
3. Roelof Luinge, geboren 1840 in Den Haag, overleden 11-9-1840 in Den Haag.
 
Vg  Susanna Elizabeth Luinge, geboren 1800 in Coevorden, gedoopt 10-12-1800, overleden 10-2-1835 in Coevorden, dochter van Marten Luinge (zie IVd) en Agnes Köhler.
Gehuwd 18-8-1826 in Coevorden met Dirk Blank, geboren 20-1-1805 in Apeldoorn, overleden 29-8-1827 in Coevorden, zoon van Jan Blank en Justina Hoop.
Dirk Blank organist/onderwijzer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Justina Blank, geboren 20-4-1827 in Coevorden, overleden 17-2-1851 in Coevorden.
 
Vh  Albert Jans Luinge, geboren 1801 in Emmen, gedoopt 7-6-1801, overleden 1-8-1852 in Middelstum, zoon van Jan Luinge (zie IVi) en Maria Johanna Esselbrugge.
Beroep verver en glazemaker.
Gehuwd 26-10-1832 in Middelstum met Trientje Nitterts Nitterts, geboren 1803 in Bedum, gedoopt 20-2-1803, overleden 20-12-1857 in Middelstum, dochter van Nittert Harms en Geeske Hendriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Luinge, geboren 4-10-1833 in Middelstum, overleden 15-1-1913 in Uithuizermeeden.
Gehuwd 19-5-1873 in Baflo met Hendrik Bult, geboren 1843 in Uithuizermeeden, overleden 20-1-1905 in Uithuizermeeden, zoon van Jan Hindriks Bult en Janna Lamberdina Koolman.
2. Jan Alberts Luinge (zie VIc), geboren 2-5-1836 in Middelstum, overleden 30-12-1874 in Middelstum.
3. Geeske Luinge, geboren 27-10-1839 in Middelstum, overleden 18-12-1915 in Groningen.
Gehuwd 22-5-1870 in Groningen met Franciscus Koenz, geboren 12-10-1844 in Groningen, overleden 7-10-1913 in Groningen, zoon van Franciscus Koenz en Hilligje Harms Hoetjer.
4. Nittert Luinge, geboren 30-9-1842 in Middelstum, overleden 10-4-1846 in Middelstum.
5. Abraham Luinge, geboren 21-2-1846 in Middelstum, overleden 1-8-1870 in Groningen, wonende te Kantens.
 
Vi  Abraham Luinge, geboren 2-4-1807 in Middelstum, gedoopt 26-4-1807, overleden 22-11-1878 in Ten Boer, zoon van Jan Luinge (zie IVi) en Maria Johanna Esselbrugge.
Beroep ijzersmid, bij overlijden tapper.
Gehuwd (1) 8-6-1837 in Warffum met Antje Harms Wilkens, geboren 30-3-1807 in Godlinze, gedoopt 12-4-1807, overleden 25-8-1859 in Warffum, dochter van Harm Haijes Wilkens en Anna Roelfs Bakker, eerder getrouwd 29-4-1830 in Warffum met Alje Jans van Delden, geboren 1802 in Westeremden, gedoopt 14-3-1802, overleden 8-8-1834 in Warffum, zoon van Jan Aljes van Delden en Hilje Krijns.
Gehuwd (2) 18-9-1861 in Warffum met Trijntje Doornbos, geboren 1863 in Huizinge, Middelstum, dochter van Beerend Lippes Doornbos en Evertje Klaassen Heminga.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Albert Luinge, geboren 7-6-1838 in Warffum.
 
Vj  Johanna Luinge, geboren 30-6-1813 in Middelstum, overleden 27-11-1869 in Obergum, dochter van Jan Luinge (zie IVi) en Maria Johanna Esselbrugge.
Gehuwd 25-1-1839 in Middelstum met Gerrit Heres Hielkema, geboren 1804 in Baflo, zoon van Hero Cornelis Hielkema en Aafke Wijpkes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Hielkema, geboren 1844 in Baflo.
2. Jan Hielkema, geboren 1845 in Baflo.
 

Generatie VI

VIa  Jantien Lunsche, geboren 29-7-1813 in Peize, overleden 30-6-1842 in Peize, dochter van Roelof Lunsche en Janna Luinge (zie Vd).
Gehuwd 31-5-1839 in Peize met Bareld Luinge, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize, zoon van Jan Luinge en Jeddina Gelmers, zie genealogie Luinge (1), hertrouwd 23-5-1844 in Peize met Geesien Ensing, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 21-3-1878 in Winschoten (akte Peize, elders overleden), dochter van Jannes Ensing en Lipkien Kleises.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 22-6-1841 in Peize, overleden 7-7-1866 in Peize. Roelof Luinge woont in 1850 bij zijn grootmoeder Janna Luinge.
 
VIb  Liena Luinge, geboren 25-10-1834 in Peize, overleden 17-1-1911 in Groningen, dochter van Jan Luinge (zie Ve) en Geesien Ensing.
In de collectie Pelinck, Drents Archief, inv. 5, familie Luinge, bevindt zich een kladparenteel van Catharina Luinge, waarin sommige aannames bij nader inzien niet geheel juist zijn, maar die toch zeer interessant is als aanknopingspunt voor nader of hernieuwd onderzoek. Catharina Luinge was eerst getrouwd met Wolter Allerts en daarna met de schulte Jan Schuring van Peize, ongeveer 1638 overleden. Bij hun kinderen is Ameltien Schuring, getrouwd met Roelof Luinge. Als kinderen van deze Roelof Luinge worden gesteld Roelf, Luink, Coena, Wolter, Allert en Albert Luinge, waarbij wordt vermeld dat Roelof Luinge als weduwnaar is hertrouwd met Arentien Roelofs.
Onder de eerste vier kinderen staat geschreven:
"oomzeggers van schults Wolthers volgens acte Timmer".
Onder Allert Luinge, getrouwd met Aaltien Luinge staat:
"Juffr. Timmer (Lina Luinge) te Winschoten
de Kooper zal n.l. de acte gekregen hebben en die heeft juffr. Timmer".
Liena Luinge stamt inderdaad af van Allert Luinge via haar grootvader Aldert Luinge. Waarschijnlijk betreft het een eigendomsakte van de herberg/brouwerij bij de kerk, waar Allert en later zijn kleinzoon Aldert Luinge woont. Zij trouwt in 1858 in Hoogeveen met de onderwijzer Harm Timmer. Het gezin verhuist enkele jaren later naar Winschoten.

Gehuwd 9-10-1858 in Hoogeveen met Harm Timmer, geboren 13-9-1831 in Winschoten, overleden 4-7-1880 in Winschoten, zoon van Klaas Hendriks Timmer en Geessien Harms Buter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN Timmer, geboren 2-8-1859 in Noord, Hoogeveen, overleden 2-8-1859 in Hoogeveen. Levenloos geboren.
2. Jan Timmer, geboren 20-10-1860 in Noord, Hoogeveen, overleden 8-2-1866 in Winschoten.
3. Klaas Timmer, geboren 14-11-1861 in Winschoten, overleden 15-11-1861 in Winschoten.
4. Gesina Alida Timmer, geboren 1864 in Winschoten.
5. Klaas Hendrik Timmer, geboren 1-1865 in Winschoten, overleden 26-4-1865 in Winschoten.
6. NN Timmer, geboren 7-5-1866 in Winschoten, overleden 7-5-1866 in Winschoten.
7. Jantiena Willemina Timmer, geboren 11-6-1867 in Winschoten.
8. Lina Hermina Timmer, geboren 1878 in Winschoten.
 
VIc  Jan Alberts Luinge, geboren 2-5-1836 in Middelstum, overleden 30-12-1874 in Middelstum, zoon van Albert Jans Luinge (zie Vh) en Trientje Nitterts Nitterts.
Verver.
Gehuwd 3-6-1859 in Middelstum met Francisca Catharina Apol, geboren 1830 in Stedum, overleden 12-5-1873 in Middelstum, dochter van Arend Eltjes Apol en Helena Eizabeth Maijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge (zie VIIa), geboren 30-3-1860 in Middelstum, overleden 1-11-1921 in Uithuizen.
2. Arend Luinge (zie VIIb), geboren 5-12-1863 in Middelstum, overleden 3-3-1942 in Haren.
3. Leendert Luinge (zie VIIc), geboren 7-3-1865 in Middelstum, overleden 2-1-1947 in Toornwerd.
4. Trijntje Luinge, geboren 12-2-1869 in Middelstum, overleden 20-4-1920 in Schildwolde, Slochteren.
Gehuwd 18-5-1895 in Bedum met Simon Lantink, geboren 1869 in Onderdendam, Bedum, overleden 30-7-1920 in Schildwolde, Slochteren, zoon van Klaas Cornelis Lantink en Enje Wienke.
5. Jan Luinge, geboren 6-12-1870 in Middelstum, overleden 9-1-1871 in Middelstum.
6. NN Luinge, geboren 27-4-1873 in Middelstum, overleden 27-4-1873 in Middelstum. Levenloos geboren.
 

Generatie VII

VIIa  Albert Luinge, geboren 30-3-1860 in Middelstum, overleden 1-11-1921 in Uithuizen, zoon van Jan Alberts Luinge (zie VIc) en Francisca Catharina Apol.
Stationschef in Uithuizen.
Gehuwd 12-11-1887 in Ten Boer met Grietje Bos, geboren 21-3-1863 in Wittewierum, Ten Boer, overleden 25-12-1957 in Groningen, wonende te Uithuizen, dochter van Pieter Geerts Bos en Seike van Dijken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Seike Luinge, geboren 1-10-1891 in Adorp.
2. Trijntje Luinge, geboren 14-4-1893 in Sauwerd, adorp.
Gehuwd 26-2-1921 in Grijpskerk met Sije Postma, geboren 1881 in Kimswerd, overleden 22-1-1957 in Grijpskerk, zoon van Jan Postma en Grietje van der Kloet.
3. Hindertje Luinge, geboren 24-2-1895 in Uithuizen.
Gehuwd 23-12-1920 in Uithuizen met Jan Bruins, geboren 18-10-1895 in Pesse, Ruinen, zoon van Adrianus Johannes Bruins en Grietje Vennik.
Gescheiden uithuizen, 9-1-1934, bij vonnis 24-10-1933, eiseres Hindertje Luinge, Jan Bruins niet verschenen.
4. Pietertje Luinge, geboren 11-8-1896 in Uithuizen.
5. Grietje Luinge, geboren 27-6-1898 in Uithuizen, overleden 14-7-1931 in Groningen.
Gehuwd 22-8-1929 in Groningen met Cornelis Timmer, geboren 1897 in Groningen, zoon van Cornelis Timmer en Jantje Koopman.
6. Alberdina Luinge, geboren 3-6-1902 in Uithuizen.
Gehuwd 12-7-1928 in Groningen met Nicolaas Willem Wolthuis, geboren 1902 in Warffum.
7. NN Luinge, geboren 1-11-1905 in Uithuizen, overleden 1-11-1905 in Uithuizen. Levenloos kind (zoon).
 
VIIb  Arend Luinge, geboren 5-12-1863 in Middelstum, overleden 3-3-1942 in Haren, zoon van Jan Alberts Luinge (zie VIc) en Francisca Catharina Apol.
Gehuwd 21-5-1888 in Stedum met Jantje Koch, geboren 1866 in Ten Post, Ten Boer, dochter van Lucas Koch en Grietje Smit.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Luinge, geboren 7-11-1888 in Stedum.
2. Catharina Franciska Luinge, geboren 31-8-1891 in Stedum, overleden 7-10-1971 in Haren.
Gehuwd 18-5-1916 in Groningen met Elle Venema, geboren 2-9-1884 in Haren, overleden 20-11-1961 in Haren, zoon van Jakob Venema en Ettje Gramsbergen.
3. Grietje Luinge, geboren 12-10-1897 in Stedum.
Gehuwd 2-11-1934 in Stedum met Arend Jan Geerts, geboren 24-1-1898 in Vierverlaten, Hoogkerk, zoon van Willem Geerts en Tona Wiecher Modderman.
 
VIIc  Leendert Luinge, geboren 7-3-1865 in Middelstum, overleden 2-1-1947 in Toornwerd, zoon van Jan Alberts Luinge (zie VIc) en Francisca Catharina Apol.
Gehuwd (1) 9-12-1884 in Kantens met Grietje Vast, geboren 1855 in Eenum, 't Zandt, dochter van Stoffer Jans Vast en Elizabeth Wieringa.
Gehuwd (2) 10-2-1896 in Middelstum met Fenna Steenhuis, geboren 21-1-1868 in Toornwerd, Middelstum, overleden 8-1-1956 in Toornwerd, Middelstum, dochter van Jan Steenhuis en Anje Mulder.
Leendert Luinge 1865 (collectie Ben Wiltjer) Grafsteen Leendert Luinge en Fenna Steenhuis (collectie Ben Wiltjer)
Leendert Luinge. Foto's en gegevens deels van Stambomen Ben Wiltjer.
Dochter Anje erkend bij huwelijk.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Katharina Franciska Luinge, geboren 20-2-1885 in Stitswerd, Kantens, overleden 8-11-1943 in Middelstum.
Gehuwd 14-5-1904 in Middelstum met Jan van Dijk, geboren 31-3-1880 in Kantens, overleden 26-11-1923 in Middelstum, zoon van Harm van Dijk en Renstje de Jong.
Grafsteen Jan van Dijk en Katharina Franciska Luinge (collectie Ben Wiltjer)
2. Stoffer Luinge, geboren 9-4-1886 in Stitswerd, Kantens, overleden 24-9-1955 in Toornwerd, Middelstum.
Stoffer Luinge 1886 (collectie Ben Wiltjer) Grafsteen Stoffer Luinge (collectie Ben Wiltjer)
Stoffer Luinge.
3. Jan Luinge, geboren 13-8-1889 in Middelstum, overleden 18-1-1891 in Middelstum. Bij overlijden 17 mnd.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Anje Luinge, geboren 1-12-1893 in Toornwerd, Middelstum, overleden 2-2-1966 in Toornwerd, Middelstum.
Anje Luinge 1894 (rechts) en mogelijk haar zuster Jantje Luinge (links) (collectie Ben Wiltjer)
Anje Luinge (rechts) en mogelijk haar jongere zuster Jantje Luinge (links).

Gehuwd 20-5-1916 in Middelstum met Elle Wiltjer, geboren 1-11-1891 in Middelstum, overleden 21-6-1980, zoon van Hilbrand Wiltjer en Derkje Slager.
Elle Wilter en Anje Luinge (collectie Ben Wiltjer)
Elle Wiltjer en Anje Luinge.
5. Jantje Luinge, geboren 5-7-1896 in Middelstum.
Gehuwd 16-6-1923 in Loppersum met Johannes Harm Wijntjes, geboren 1893 in Loppersum, zoon van Johannes Wijntjes en Katharina Schansker.
6. Jan Luinge, geboren 9-1-1898, overleden 26-3-1914. Vermeld door Ben Wiltjer.
 

Index
Genealogie Luinge (2)