Register van Nieuwe Huizen Peize 1742/1745

Bewerkt door Arend Arends, Zeegse 2014

Bron: Drents Archief.

In de periode 1742 tot 1750 zijn registers opgemaakt van sinds 1646 nieuw gebouwde huizen. Het doel was om de bestaande grondschattingsregisters te vernieuwen, die sinds lang niet waren bijgewerkt. Hierbij werd ook gepoogd de oude grondschattingsregisters te koppelen aan de nieuwe situatie. Het gaat in deze lijsten dus niet altijd om alleen de nieuwe huizen. Voor Peize zijn twee lijsten opgemaakt, in 1742 en een verbeterde lijst in 1745, waarbij de huizen zijn vergeleken met de huizen in de lijst van 1646. De omschrijving, zowel in 1646 als in 1742/1745, is niet altijd even consequent en duidelijk.
Een eerder toegepaste praktijk was dat bij splitsing van huizen of bouw van nieuwe huizen soms een deel van de grondschatting van een oud huis werd overgebracht op het nieuwe huis. Huizen konden ook worden afgebroken en elders weer worden opgebouwd, waarbij de grondschatting mee verhuisde.

1646 met nr 1813 (vermoedelijk)

grootte

1742

grootte

veranderingen 1745

Ter Hansou

10x25
6x22 schuur
veehuisje

Jan Buringe meier van de weduwe van de Heer Secr. S. Nijsingh
de Heer Ketel en Willinge

10x25
3x20 schuur

 

Willem Dreuws meier van J. Leew nu eig. als boven

5x20 is 2 gebint bij abuis in het Herenregister gesteld geweest

 

 

 

R. en A. Lunsche

8x25
3x22

Jan Lunsche vrou van Steven Ebbinge, meier Warner Remmels

8x25
3x24

meier Gerrijd Burema

Abel Lunsche

huis met kamer
12x23

Jan Lunsche kind, meier Lambert Geers

huis met kamer
12x23
2x12

 

Geert Harmens, nu Egbert Tjebels wed. en consorten

3x13

 

 

uit de lijst

Roelof Geers nu eigen. Griete Lunschen kind

2x16

 

 

samengevoegd met boven (Jan Lunsche kind)

 

6x24
5x22

Allert Wigchers eig. Mevrou Nijsinge Hr. Ketel en Willinge

8x24
3x19

 

Frerik Jans sal nu wesen Jasper Burema

4x16

 

 

(bedoeld w.s. de grondschatting)

8 Willem Hinderks

5x19

Jasper Burema

3x22
6x21

 

11

 

Harm Berens

5x17

 

(9, 10 zie eind)        

12 Willem Jansen

 

 

 

Willem Jansen as so op Harmen Jansens naam staande

Luitjen Keen

4x16

 

 

 

14 Reinder Jansen

nieuw huis
6x20

Jan Doedens, meier van Jannes Tjebels kinderen

5x22
4x20
3x20

(vergeten, zie hieronder)

13 Cornelis Hinderks
meier Jannes Lambers
eigen. Reinder Willens

6x16

 

8x16

Jannes Lammers meier Geert Willens was? Cornelius Hinderks (vermeld na Wilem Jansen)

12 Harmen Jansen (broer van Reinder)

5x16
5x15

 

 

(zie boven)

14

 

 

 

in voetnoot tussengevoegd: Warner Remmels , Reinder Jansen huis

16

 

Willem Warmels, meier van Steven Geers

6x15

Klaas Hinderiks meier van Steven Geers

17

 

Steven Geers

6x18

Jacob Willems meier van Steven Geers

 

 

Rotger Jacobs, eig. Juffr. Willinge

5x13

 

15 Jacob Hinderks, nu Willinge

9x25

Willinge

9x25
10x35 nw

 

Berent Lubbers bij Willinge angekogt en versmolten in Willinge timmeragie

3x13

 

 

 

19 Jacob Jansen Vos

8x21
4x20

Popke Jepes

9x21

 

20 Jacob Willems

8x24

Bareld Jansen en Jacob Arens

8x24

 

21 De schuur van bovenstaande

5x15

Bareld Ebbinge wed. k.

6x21

Bareld Ebbinge schuire van bovenstaande Jacob Willems meier van Raadsheer Buininck

22

 

Gerrijd Berents Smits wed.

5x21
2x11 smitterije

 

Alijt Hoebers

4x14

 

 

 

Eike Hoebers

5x22

Geerd Hinderks en Jan Warmels wed., meier van H. Ketel

3x15 huis
3x22 schuur
6x14 huis

(zie 3 plaatsen hieronder)

Roelef Geers

6x12

 

 

 

27

 

Jan Engbers

5x14

Jan Engbers wed.

 

 

 

 

Geerd Hinderiks wed. en Westenberg meiers van Mevrou Ketels staande in de oude staat op Hinderk Bastiaans Keen 4x14 en 2x17 (zie onder)

28 Warmelt Staal

8x21 huis
3x19 schuur

eig. Hr. Ketel en Willinge, meier Reinder Jansen en Geerd Jansen nu wonende in de schuur

8x25 huis
5x19 schuur

Albert Klasens wed. en Geerd Jansen meiers van Mevrou Ketels en Ette Willinge, Warmelt Staal meier van J. Willinge

18

 

Otto Jansen

6x14

(plaats verwisseld met vorige)

 

 

Trijntijn Jansen

4x15

 

32 Jan Geers smit

5x14
4x15

Berent Wever, Jan Warmels wed.
Hinderik Bijmhold wed.
meiers van wed. Willinge

7x14
3x15
4x15

Berent Hinderiks, de weduwe Hartgers en Roelef Warmelts, meiers van juffr. Willinge, in de oude staat op Jan Geers Smit

35 Arend Hinderks, meier van Albert Schuiringe

5x16

Hinderk Wever

4x16

Hinderik Berens een huisje sonder steen. Het huisjen van Arend Hinderiks heeft op voornoemde grond gestaan en eigenaar Albert Schuiringe

33

 

Harmen Harmens

4x18

(plaats verwisseld met vorige)
wed. Harmen Harmens, meier van juffr. Willinge

34?

 

Jan Noumeiers wed. eig. wed. Willinge

2x11

(niet genoemd)

Albert Eisens alias Nobes

4x17

 

 

 

34?

 

Jantijn Jansen

5x15
1x18

Jantijn Jansen in de oude Albert Eisens, huis verbrant?

42

 

Jan Berens wed.

5x18

Jan Berens wed.

40

 

Roelef Abeen

4x19

(verwisseld met vorige)
Roelef Abeen meier van Dom. Hemsingh en Mevr. Ketel

Albert Eisens

4x16

 

 

 

38

 

Engbert Snider

5x18

Engbert Berens

37

 

Pieter Bodenkamp

4x18
2x11

Pieter Bodenkamp

 

 

 

 

Onderstaande huizen in andere volgorde:

 

 

 

 

Roelef Barels (zie onder)

55 Willem Gerrijds

4x19

Jan Gerrijds wed.

5x19

Jan Gerrijds wed., oud: Willem Gerrijds

56

 

Wessel Jansen, eig. Mevr. Monsinga

4x22

Jan Engbers, meier van Mevrou van Mensinge erven

Hinderk Bastiaan

4x14
2x17

 

 

(Hinderk Bastiaans Keen, zie boven)

54?

 

 

 

Jan Bonnes (zie onder)

55a

 

 

 

Jan Doedens sijnde de schuire van Derk Engbers angekogt, staande op Pieter Hinderks of Jan Schuringe naam

57

 

Jan Abeen, meier van Jan Lunsche kind

4x18
2x20

Roelef Engbers, meier van Allerdina Ebbinge

62

 

Roelef Engbers, meier van Juffr. Willinge

5x16

Jan Abeens wed. meiersche van Jan Lunschen kind

62?

 

Jan Roelofs, meier van P. Bodenkamp

3x16

Hinderk Jacobs soldaat, meier van Pieter Bodenkamp

54?

 

Jan Bonnes

4x14

(zie boven)

51

 

Hinderik Arens Bult

3x17 kamer
4x17 keuken en achterhuis

Hinderik Arens Bult

51*

 

Arend Talens

3x19
2x16

(zie hieronder)

50

 

Roelef Barels

6x18

(zie hierboven)

49

 

Hinderik Steenbergen, meier van Pieter Jansen

4x18

idem

48

 

Jan Gerrijds

6x17

idem

47

 

Pieter Tonnijs, meier van dom. Hemsingh

5x17

Pieter Tonnijs wed., meiersche van Dom. Hemsingh

Jan Geers Suird, meier van de schults en broeder Jan Schuringe 1/4

6x15

 

 

 

44 Albert Schuringe, meier Albert Klasen

4x19
7x25

 

7x22

Jan Tonnijs, oude Albert Schuringe

45 Berent Kene

4x15

Berent Geers is getimmert van Berent Kene huis

6x15

idem (verwisseld met hierna)

43 Jan Willens

6x14

Warmelt Willems,
kerken meier

5x15

idem (verwisseld met hierna)

46

 

Jan Harmen

5x23

idem

 

 

 

 

Arend Talens (zie hierboven)

(vervolg Kerkstr)

 

 

 

 

23 Roelef Allers

6x21
4x18

Roelef Hinderiks erfgen., meier Hinderik Arens

7x?
3x?
2x?

Hinderik Arens, meier van Nicolaas Krijthe en consorten

 

 

Barteld Allers wed. erfgen., meier Hartgers wed.

3x? kamer
(? valt weg op kopie in Drents Archief)

(mist)

24 Bareld Ebbinge

12x24
5x21

De Ette Ebbinge en consorten

?
14x?
3x?

De Ette J. Ebbinge en broeder, staande in de oude staat op Bareld Ebbinge, van Hiddinge huis de kamer hier in vertimmert (d.w.z. de grondschatting overgebracht)

Otto Jansen

8x21 huis en kamer

 

 

 

(p. 5)

 

 

 

 

25

 

Arent Kosters, meier van de Ette Ebbinge

5x19

Arent Kosters, meier van de Ette J. Ebbinge

26

 

Berent Lutgers

6x20
2x12 smitterije

idem

64 Arend Homans

6x24
4x20

Dom. Hemsingh, meier mons. De Beer en Fridsger Hinderiks (moet w.s. zijn Berends)

5x23 De Beer
3x23 Fridsger

Jan Schuringe en Fridsger Berens meieren van dominus Hemsingh

Eppo Edsens

4x17

 

 

 

Berent Hinderiks van Eppo Edsens in hure

4x14

 

 

 

Elsoo ten Veenhuis als koster

6x17 school

 

6x17 school
2x18 schuur

Willem Jansen wonende in de schoele, ouds Veenhuis
(na volgende)

65 Jan Willinge

7x21
3x23
2x 17 Roelef Dries

De erfgen. van de Hr. Gedep. Willinge
NB van Roelef Dries de helfte van de behuisinge een brouhuis gemaakt

4x30
9x27
2x19 brouhuis

Jufvrou Willinge of de Erfgenamen van de Hr. Gedeput. Willinge, van Roelof Dries de halve behuisinge (d.w.z. de grondschatting overgebracht)

68 Derck Heinens

6x21
3x22

Sinninge, meier Bareld Hoebers

7x21

Lambert Harmens, meier van A. Hinderiks, oud Derk Heinens

69 Jan Ebbinge

8x25
2x25

Willem Tinge en consorten

8x?
2x?

Allert Ebbinge kind., meier Jan Schulinge, oud: Jan Ebbinge

 70

 

Roelef Wilems wd. staande op grondpagt van Ten Gerardus? kind.

4x?

Roelef Willems wed., een gedeelte van Jacob Land en een gedeelte nieuw, verzoekt vrijstelling

71 Gretijn Gelmers

6x22
3x21

Wolter Dries wed.

10x?

Hinderik en Frerik Wolthers, oud: Grete Gelmers

72

 

Cornelius Schuringe

6x18

Harmen Schuringe

73 Grete Jansen

3x25

Lucas Conrads erfgen.

3x19
2x?

Cornelius Jansen, oud: Griete Jansen nu? R. Jacobs

67

 

Derk Engbers

7x?
4x?
4x?

(zie onder)

74 Reinder Popkes, meier van Ebbink

8x14

Hr. Ketel en Willinge en de diaconije

6x14 Ketel en W.
5x14 Diaconij

Reiner Popkes, nu Christiaan wever, meier van Mevrou Ketel en Willinge
en 2 diaconije kamers waar in wonen de klompemaker en Jan Warmels wed.

75

 

Trijntje Stevens

2x12
6x16

Trijntie Stevens

76 Hinderik Hoebers huis op arme grond staande

4x14

De Diaconij

6x16

Diaconije huis staande op naam van Hinderik Hoebers

77 Gerrijd Hinderks

5x11
3x22

Albertijn en Margijn Conraeds, meier Hind. Hinderiks

5x11
3x22

Margijn Conraads staande op Gerrijd Hinderiks
nog op de Horst Geert Harmens naam

66 Catarina Luinge

3x16
4x21
5x21 nieuw

Allert Luinge

3x16
5x27
3x21

Jan Allers meier van Allert Luinge kinderen en op Jan Schuringe naam

67 Jan Schuiringe (eigenaar)

8x25
nog een van Pieter Hinderiks
6x22

(niet te plaatsen)

 

 

67 (Trijntien Staal/Derk Engberts)

 

 

 

Hans Blokberger staande op naam van Pieter Hinderiks en vorders tegens over op Jan Schuringe naam.
Schuire is verkogt an Jan Doedens en daar gemeten (zie boven)

78

 

 

 

De Bolde Henne eigen. Roelef Roelefs wed. oud: Derk Heinens 3x17

80

 

 

 

Jonge Jan Land
Bareld Jansen meier van Mevrou Ketels en de Ette Willinge sijnde een vriesche schure 29 voeten lank, in de uitstubbing 2 kamers 24 voet en 10 voet wijt staande op jonge Jan Land

81 Bareld Land

8x24

Jan Ebbinge

4x38
5x25

Jan Ebbinge staande op Bareld Land

82 Hemmerik Roelefs

7x19
5x18
4x23

Albertijn en Margijn Conrads
Jannes Remmels
Lambert Eleveld

5x18 Albertijn
3x23 J. Remmels
7x23 L. Eleveld
3x21 moalderije

Margijn Conraads en Lambert Eleveld
hebbende gestaan op Hemmerik Roelefs

83

 

Jantijn, wed. Jacob Evers

6x17

Wolter Luinge wed. staande op pastorije grond

85 Jan Staals

5x16

De Hr. van Peise, meier Willem Berens

7x21

Jan Staal en de weduwe Willem ?, meiersche van Mevrou van Mensinge erven

86 Jan Allershof

7x26
4x22

De Heer van Peise, meier J. Thomas

7x27
5x27

Jan Thomas, meier van de erfgen. van het Huis toe Peise, op Allershof

(p. 7)

 

 

 

(foto 792)

87 Steven Ebbinge

8x25
3x23

Oud Heer Major L. Ketel

9x37
4x27

De weduwe van de Heer Major Ketel staande op Steven Ebbinge

80 Jonge Jan Land

5x24
2x24

Ketel en Willinge

3x23 sijnde nu een Vriesche schure

(zie boven)

78 De Bolde Henne

3x17

 

4x20

(zie boven)

88 Oude Wolter Dries

8x24

Barteld Schuringe wed.

6x20

Hinderik Roelefs en voorkind, staande op de naam van oude Wolter Dries

90 Roelef Schuringe of Haange

4x19
5x26
2x26

Roelef Schuringe wed.

5x19
6x27

Roelef Schuringe wed. in de oude staat Haange

89 Barteld Schuringe met sijn broeder J. Schuringe

7x24
4x23

 

8x25

Derk Hinderiks meier van Roelef Schuringe wed. staande op Barteld Schuringe en broeder

108 Henderik Willens, meier van Bareld Ebbinge

5x20

Jan Coobs en Coob Jansen
NB tot dese behuising soude een huis van Roden sijn gehaald en aldaar nog de schattingen betaald worden

4x25 J. Coobs
2x20 Coob
2x25

(zie onder)

104 Jan Jansen kuiper (meier) van Buningh

6x20

R. Luinge en cons. meier Jan Tonnijs

8x20

(zie onder)

101 Jan Engbers

6x18
3x17

Bareld Conraads wed.

6x18
3x17

(zie onder)

91 Allert Eerkens

5x16
4x16

de mulder Martinus Engbers, eig. Mevrou douariere De Coninck

6x15

Martinus Engbers mulder, oud Krabbe

Hinderik Pieters wonende op het tichelwerk, Allershof toebehorende

2x20
4x21
15x15

Douariere De Coninck

 

 

(p.8)

 

 

 

 

93

 

Mons. G. Hiddema, eig. Douariere De Coninck

6x?
6x?

Mons. G. Hiddema te sam meieren van Mevrou van Mensinga
mede Pieter Wilkes

Andries Tichelaer

een huisjen op jonkers grond staande

 

 

 

94

 

Pieter Wilkes, eig. Douariere De Coninck

7x?
2x?

(zie hierboven)

 

 

Engbert Willems, eig. Jan Willems

5x12

Jan Warmels

100

 

Willem Engbers

5x16

Willem Engbers

101

 

 

 

Bareld Conraads wed. in de oude staat Jan Engbers
(zie boven)

102

 

Hinderk Egbers, eig. Douariere De Coninck

5x17

Hinderk Engbers, meier van Mevrou Mensinga erven

104

 

 

 

Wessel Jansen meier van Jan Ebbinge en Roelef Luinge kinderen in de oude staat Jan Jansen kuiper
(zie boven)

105

 

Roelof Roelofs wed.

5x18

Jan Roelefs

106 Albert Schuringe

4x18

Hinderik Mensinge

3x19
4x22
6x24
2x14 brouhuis

Hinderik Mensinge op Albert Schuringe

 

 

 

 

Jan Koobs en Koob Jansen (omschrijving als boven)

Berent Kene of Bastiaans

4x15

is verdragen (verplaatst) staat op Berent Geers naam voor

 

(zie boven)

107 Hinderik Schoeroren (Scheerhoren)

5x19

Wittenbroek

8x19
2x18 gortemaalderije

Hinderik Wittenbroek staande op Hinderik Jansen Scheeroren

111

 

Koene Egbers, eig. de Heer van Peise

7x17

Willem Tinge, meier van Mevr. van Mensinga erven

Harmen Willems laast? Roelef Jansen

6x16

 

 

 

113 Mette Hinderiks

3x14

sal misschien wesen Swier Hinderiks, meier van de Heer van Peise

5x16

(foto 794)
Mest? (Roleff?) Hinderiks nu Willem Warmelts, meier van R. Luinge kinderen

114

 

Jan Schuringe, eig. de mulder Martinus Engbers

6x15

Engbert Willems, meier van Martinus Engberts

115

 

Berent Caspers

2x20
2x21

Berent Kaspers

(p. 9)

 

 

 

 

116

 

Garbrand Pieters

7x22

Jacob Tiaards

117

 

Jacob Tiaards

7x22

Garbrand Pieters wed.

118

 

Roelof Lunsche

6x20
7x17
2x25
1x 11 bakhuis

Roelof Lunsche

119

 

Willem Berens kinderen

5x20

Aren Geers kuiper

Derk Hoebers, sullende wesen het hiem?

4x16

 

 

Derk Hoebers nu eigen. Allert Ebbinge kinderen

128 Willem Gerijds

5x13

Jan Timmer, eig. R. en L. Bavinge

6x13

(zie onder)

 

 

Arend Geers, eig. Geerd Arens wed. huis sonder steen

3x15

(zie onder, is Maria Bartels)

130

 

Hinderik Geers

5x18

(zie onder)

131 Harmen Allerts

7x15

Geert Arents wed.

6x15

(zie onder, is Aaltien Roelofs)

121 Jonge Wolter Dries

5x24
2x24

Gelmer Gelmers

8x25

Gelmer Gelmers in de oude: Jonge Wolter Dries

122/123 Steven Willens

2x22
6x22
2x17

Reinder Wolters

2x17
8x22

Frerik Luinge, meier van Reinder Wolters
en eigenaars woninge (is Reinder Wolters)
int oude Ebbing Ebbinge

124* Oude Jan Land

6x22
3x21

Otte Spols of Cluvinge, meier R. Luigijs

6x22

olde Jan Land en Otte Spols, Roelef Luigijs meier van Reiner Kluvinge erfgen.

125 Bareld Luinge

7x24
3x21

Roelof Luinge

8x21
3x21

Roelef Luinge in de oude Bareld Luinge (dus Roelof Luinge Luinkzn)
keuk 23 x 22
agt 4 x 21
hooij 1

126 Luink Allers

7x23
3x21

Jan Ebbinge, meier Jan Remmels

8x27

Jan Remmels, meier van Jan Ebbinge, in de oude staat Luink Allers
keuk 22 x 27
agt 4 x 27
hooij 1

124

 

 

 

Bernier Evers (nieuw)
keuk 13x17
agt 2 x 17
nog 1 x 19
hoij 1

- Roelf Dries

5x17

Hr. Willinge erfgen. en Jan Geers hovenier

De helfte bij Willinge geset en veranderd in een brouhuis

idem
De ander helfte Jan
Het land en behuisinge gesloten door oud schults Wolthers
(grondschatting overgebracht)

(p. 10)

 

 

 

 

129 Jan Hiddinge

7x22
4x22
3x15

Steven Ebbinge

7x22
4x22
is verbrand, kamer versmolten in Ette Ebbinge nieuwe timmeragie (d.w.z. de grondschatting overgedragen naar Ette J. Ebbinge, zie 1745)

7x22, 4x22 Steven Ebbinge oude staat Hiddinge huis verbrand, kamer door Ebbinge afgebroken in haar huis versmolten.
 
7x25 Het angekogte huis van Mevr. Conincks en Willinge staande op Roelofijn Veenhuis of R. Willems

 

 

 

 

(zie boven)
Marije Bartels van de afgebroken schuire van nieuweren getimmert sonder steen

128

 

 

 

5x13 Jan Timmer meier van de Ette Bavinge staande op Willem Gerrijds

130

 

 

 

Hinderik Geers

131

 

 

 

7x15 Roelf Remmels meier van Geert Arens wed. anders Geert Roelefs

135

 

Berent Jurriens wed.

5x14
2x15

(zie onder)

132 Wolter Jansens

5x23

Florrijs Staal

6x?

5x23 Florris Staal in de oude staat Wolter Jansen
schure op Bareld Conraads wed. (133)

135 Jacob kuiper, meier van B. de Coninck

5x14

 

 

(zie onder)

133

 

Luigijn Jansen, meier van Bareld Conraads wed.

8x21

4x21 sch. Reiner Jansen meier van Bareld Conraads wed. schure van Wolter Jansen

134 Jacob Land

grootte niet vermeld

Barteld Bavinge

7x24

Barteld Bavinge in t oude Jacob Land erfgenam.

135

 

 

 

Jurrien Berens in t oude Jacob kuiper meier van Jr. ? de Coninck (boven)

136 Berent Willens

7x21

Jan Freriks

5x21
3x17

Jan Freriks int oude jonge Willem Willens

137 Hinderik Willens

6x22

wed. Willinge, meier Albert Jansen

7x22

Albert Jansen meier van de wed. Willinge en consorten int oude Hinder. Willens

Barteld Willens

6x25

Hr. Ketel en Willinge en Bavinge

4x25 Ketel en W.
4x25 Bavinge

Barteld Willens en Jan (Willens) nu Jan Geers meier van mevrou Ketels en Willinge en de ette en Reinder Bavinge
Lange woninge

138 Barteld Willens

2x21
4x25

Ette Ebbinge

2x21
6x24

Barteld Willens nu Fridsger Hinderiks meier van de Ette Ebbinge en cons. (volgorde verwisseld met vorige)

Roelefien Veenhuis

7x25

sullende nu Steven Ebbinge huis wesen en musse voor staan

8x25

(zie boven)

139 Egbert Schuringe

5x22
4x22
6x26

Roelof Wolthers

7x26

Roelef Wolters wed. in de oude staat Egbert Schuringe

140 Jan Pieters? (vlek)

4x15

Heer Ketel en Willinge

6x15

(zie onder)

141 Roelef Berens of Reinder Wolthers

2x24
5x25

Roelef Luinge erfgen.

4x21
6x29

Roelef Vlieghuis meier van Reinder Luinge zoon cs in het oude Roelef Berens

142 Doe Bavinge

3x21
4x26
3x21

Doe Bavinge erfgen.

7x21

Doe Bavinge erfgenamen ledige woninge

140

 

 

 

4x15 Jan Jansen meier van Mevrou Ketels en de Ette Willinge angekogt van Conings

143 Doe Arens wed.

6x22
3x18

Heer Harringa, meier R. Remmels

7x?

Harmen Bijmhold meier van de kinderen van de Hr. Harringa int oude Doe Arens

(p. 11)

 

 

 

 

144 Albert Luitjens

5x15

Marten Jansen

3x18
3x15

idem

147 Geerd Jansen (Nie Weren)

6x22
4x19

Heer Harringa, meier Roelof Luigijs

7x22

Geert Jansen Nieuweren Roelef Luigijs meier van de Hr. Harringa kinderen

148 Jan Lunsche

3x21
4x23
4x17

Willem Lambers

7x23

idem

149 Reinder Lunsche

8x23

meier: Willem ?

8x23
3x17

8x23 Willem Jansen wierde meier van Egbert Lunsche Erfgenaam
5x17 Roelef Jacobs

Roelef Jacobs

5x17

 

 

 

150 Jonge Jan Bavinge

8x24
4x21

Allert Bavinge, meier Lambert Harmens

10x27

Allert Bavinge meier Lambert Harmens int oude jonge Jan en Allert Bavinge

152 Olde Jan Bavinge

9x26
3x21

Reinder en de Ette Bavinge

3x30
10x24
4x20
2x11 brouhuis

Olde Jan en Doe Bavinge nu Reinder en de Ette L. Bavinge

Frederikus Elberi op arme grond staande

5x14

 

 

 

153 Berentje Willens

6x22
4x20

Roelef Luinge

11x20
4x20
2x10

Roelef Luinge Erfgenamen int oude Berentijn Willens

154 Jonge Jan Willens

8x22
5x19

Pieter Wilkes, meier Lucas Jansen

9x20
2x20

Lucas Jansen meier van Pieter Wilkes int oude jonge Jan Willens

 156

 

Trijntijn, wed. Luigijn Hinderks

3x19
2x20

Trijntien Hinderiks vr. van Roelef Eelkes

 155

 

Lucas Willems

5x20

Lucas Willems

9 Jan Dries, meier van de Pastorije

6x23

 

6x23

Jan Dreuws meier van de pastorije

10 De Weme of pastoors woninge niet gemeten alsmede de Havesate (84)

 

 

 

J. Bartholomeus De Coninck
De havesate niet gemeten, nog schathuisen

 

 

 

 

(volgt lijst van onzekere huizen)

4-1-1742

 

 

 

15-3-1745